*a aquestes altures
És un castellanisme que cal substituir per a hores d´ara, actualment, en aquests moments, etc.

a bastament

Aquesta locució adverbial, que significa 'en quantitat suficient', s'escriu separada.

S'ha cobert a bastament la demanda d'ordinadors portàtils.


*a ciència certa

Les formes correctes són del cert o amb certesa.

a comptar de
Aquesta locució es fa servir per acotar els terminis. Es pot utilitzar com a sinònim l'adjectiu comptador.

Les al·legacions s'han de presentar en el termini de quinze dies, a comptar de la data [...]
Les al·legacions s'han de presentar en el termini de quinze dies, comptadors des de la data [...]


a correu seguit
Aquesta locució equival a la castellana a vuelta de correo i té com a sinònima pel primer correu. Indica la manera de contestar una carta: el mateix dia que es rep.

Quan rebeu l'imprès, empleneu-lo i remeteu-nos-el, si us plau, a correu seguit.


a falta de
És correcta quan vol dir 'en absència de' però no pas amb valor temporal.

A falta del president, el secretari firmarà el document.
En absència del president, el secretari firmarà el document.
Si el president no hi és, el secretari firmarà el document.

*A falta de tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.
Quan falten tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.


*a fi de que
La forma correcta és a fi que, amb caiguda de la preposició de.

*a jutjar per
És un castellanisme que cal substituir per si hem de jutjar per o altres alternatives com ara si ens basem en, si tenim en compte, etc.

*a l'efecte
Quan va sol, és un castellanisme que cal substituir, segons el context, per amb aquesta finalitat, amb aquest fi o amb aquest objecte.

*Tindrem en compte totes les observacions presentades a l'efecte.
Tindrem en compte totes les observacions presentades amb aquest fi.


a l'efecte de
Es manté en els certificats quan cal especificar l'ús o destinació que es donarà al document. En canvi, les expressions *a tots els efectes o *als efectes que corresponguin, calcades del castellà, són buides i convé prescindir-ne. La forma a efectes + adjectiu és correcta.

I, perquè consti, expedeixo aquest certificat a l'efecte de sol·licitar matrícula gratuïta.
Aquesta disposició no tindrà efectes retroactius.
El canvi de titular de l'assignatura tindrà conseqüències a efectes acadèmics.


a l'empara de
És la forma correcta equivalent a la locució castellana al amparo de.

*a l'ensems
La forma correcta és ensems, sense preposicició ni article; de tota manera aquest adverbi és excessivament formal per al llenguatge administratiu, context en què són preferibles alhora, a la vegada o al mateix temps.

a l'hora/alhora
Cal no confondre aquestes dues expressions; si vol dir en el moment de s'escriu separat, i si vol dir al mateix temps, junt.

Presenteu el resguard bancari a l'hora de matricular-vos.
Amb aquesta iniciativa pretenem centralitzar la demanda i alhora canalitzar-la cap als destinataris adequats.


a la bestreta
Aquesta locució té com a sinònimes per endavant, per avançat i per anticipat. *Per adelantat és un castellanisme.

*a la major brevetat
És un castellanisme que cal substituir per al més aviat possible, com més aviat millor o tan aviat com sigui possible.

*a lo millor
La forma correcta és a la millor, però és una mica massa col·loquial per al llenguatge administratiu, context en què són preferibles formes com ara és possible que o probablement.

a manca de
És correcta quan vol dir 'en absència de' però no pas amb valor temporal.

A manca del president, el secretari firmarà el document.
En absència del president, el secretari firmarà el document.
Si el president no hi és, el secretari firmarà el document.

*A falta de tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.
Quan falten tres dies perquè s'aprovi el PEQ, la Comissió només hi ha presentat dues esmenes.


*a mida que
S'ha de substituir per a mesura que, ja que per a les locucions el substantiu que s'utilitza és mesura.

*a mig termini
La forma correcta és a mitjà termini.

a mitjan + nom
La normativa estableix que aquesta locució ha d'anar en singular i sense la preposició de. A mig/mitja o a meitat de són altres alternatives.

El POA hauria de quedar enllestit a mitjan abril.
El POA hauria de quedar enllestit a mig abril.
El POA hauria de quedar enllestit a meitat d'abril.
Fins a mitjan curs 2000-01 no s'instal·laran els aparells d'aire condicionat a totes les aules.
A mitja setmana convocarem una reunió extraordinària.


a nivell de
En sentit figurat hi ha expressions preferibles, com ara en l'àmbit de, a escala, o bé construccions alternatives. Tampoc s'ha d'abusar de la construcció a nivell + adjectiu en sentit figurat.

Les rampes per a cotxes oficials es construiran a nivell de terra.
*Ara mateix, a nivell econòmic no podem fer res més.
Ara mateix, des del punt de vista econòmic no podem fer res més.
*Cal augmentar l'intercanvi de docents a nivell de Països Catalans.
Cal augmentar l'intercanvi de docents en l'àmbit dels Països Catalans.
*A nivell de PAS es farà una assemblea el dimecres 29 de febrer.
El PAS farà una assemblea el dimecres 29 de febrer.
*Hi haurà mobilitzacions a nivell estudiantil.
Els estudiants es mobilitzaran.


*a no ser que
És una expressió que s'ha de substituir per a menys que, fora que, llevat que, tret que o si no és que.

a part
Aquesta locució s'escriu separada. Apart només va junt quan és un substantiu, utilitzat bàsicament en teatre.

A part d'aquestes dues esmenes, caldria fer també un aclariment al peu.
Utilitzeu el punt i a part quan la sol·licitud sigui múltiple.


a penes
Aquesta locució, del tot correcta, s'escriu separada i té com a sinònim amb prou feines.

a pesar de/que
És correcte i sinònim de malgrat (que). Cal recordar que la preposició de cau davant de la conjunció que.

L'equip rectoral no es tornarà a presentar a la reelecció a pesar de les peticions en aquest sentit.
A pesar que els passadissos encara s'han de pintar, ja han començat les classes a les aules noves.


a poc a poc
Aquesta és la forma correcta, amb la a inicial.

*a ser possible
Les formes correctes són si és possible o si pot ser.

*a tenor de
Les formes correctes són d'acord amb, segons, en virtut de, etc.

abans-d'ahir
S'escriu amb guionet.

*abarcar
És un castellanisme que cal substituir, segons el context, per abastar, abraçar, comprendre, contenir, incloure, etc.

Contractarem personal de suport perquè l'administratiu no pot abastar les tasques de matrícula.
L'Institut Joan Lluís Vives abraça tota l'àrea catalonoparlant.
L'informe Mercure conté tant l'anàlisi del marc legal com un recull de propostes pràctiques.


*abreviar
La forma catalana d'aquest verb és abreujar.

*aclarar, aclaració
Són castellanismes que cal substituir per aclarir i aclariment. No és recomanable utilitzar clarificar i clarificació com a sinònims.

acomiadar
És la forma catalana per al despedir castellà. Si ens referim a treballadors amb càrrec, també es pot utilitzar destituir o separar.

acompanyar
En llenguatge administratiu aquest verb té una estructura fixa de complements: l'objecte principal fa de complement directe i l'objecte secundari s'introdueix amb la preposició amb.

*Heu d'acompanyar el comprovant de l'ingrés a la butlleta.
*El comprovant d'ingrés s'ha d'acompanyar a la butlleta.

Heu d'acompanyar la butlleta amb el comprovant de l'ingrés.
La butlleta s'ha d'acompanyar amb el comprovant de l'ingrés.
Si el que es vol destacar és l'objecte secundari, es pot recórrer a altres verbs com adjuntar o annexar.
Heu d'annexar el comprovant d'ingrés a la butlleta.
El comprovant d'ingrés s'ha d'adjuntar a la butlleta.


*acondicionar
És la forma castellana del verb català condicionar, del qual obtenim l'adjectiu condicionat i el substantiu condicionament.

*aconteixement
És un castellanisme que s'ha de substituir, segons el context, per esdeveniment, fet, acte, etc.

*acreedor
La forma correcta és creditor.

*acte seguit
És un castellanisme que cal substituir per tot seguit, immediatament, etc.

acusament de recepció
És la forma secundària de justificant de recepció. La forma *acús de rebut és incorrecta.

*addient
Aquest adjectiu s'escriu amb una sola d.

*adelantar, adelantament
Les formes correctes són avançar i avançament. Si parlem de diners també en són sinònims bestreure i bestreta.

*adicional
S'escriu amb doble d: addicional.

adjunt/a
És un adjectiu i, com a tal, ha de concordar amb el nom al qual es refereix. No s'ha d'utilitzar amb valor adverbial a principi de frase. Té com a sinònim annex/a.

*Adjunt us trameto una fotocòpia de [...]
Us trameto, adjunta, una fotocòpia de [...]
 


adreça
S'escriu amb ç i té com a sinònim domicili però no pas direcció.

adreça electrònica
Cal evitar l'anglicisme e-mail, que, a més, fa referència al canal però no a l'adreça. L'abreviatura és a/e, que s'escriu en majúscula a inici de ratlla, tot i que se'n pot prescindir en alguns casos gràcies a la presència del símbol @, inequívoc.

advertència/advertiment
En el seu sentit general són substantius sinònims. En llenguatge jurídic estan especialitzats.

*afincar-se
La forma catalana és establir-se. Per tant, cal substituir l'adjectiu *afincat per establert, domiciliat, que viu, etc.

*afrontar
Significa 'estar o posar cara a cara' i 'plantar cara'. Per tant, és incorrecte utilitzar aquest verb en expressions com *afrontar una despesa, un pagament, etc., en què s'ha de substituir per atendre, satisfer, pagar, etc.

*agravar, agravant
Aquestes formes són incorrectes: el verb és agreujar, i el substantiu/adjectiu, agreujant.

aixecar
En llenguatge administratiu s'utilitza en les expressions aixecar la sessió i aixecar acta (sinònim complementari d'estendre acta).

així que
Té valor temporal, però no pas consecutiu.

Així que rebeu l'ingrés, retorneu-nos, si us plau, la factura signada.
*Havien oblidat les urnes, així que no van poder votar.
Havien oblidat les urnes, de manera que no van poder votar.
Havien oblidat les urnes, per la qual cosa no van poder votar.
 


*al fi i al cap
La forma correcta és al cap i a la fi. També poden ser locucions sinònimes al capdavall o en definitiva.

*al front de
És un castellanisme que cal substituir per al davant de, al capdavant de o per construccions verbals.

*Des del gener del 2002 Pere Mates estarà al front del Gabinet Tècnic del Rectorat.
Des del gener del 2002 Pere Mates estarà al capdavant del Gabinet Tècnic del Rectorat.
Des del gener del 2002 Pere Mates coordinarà el Gabinet Tècnic del Rectorat.


*al respecte
És un castellanisme que es pot substituir per un pronom feble, per les construccions sobre això, en aquesta matèria, etc. o, simplement, es pot eliminar.

*Tan bon punt s'introdueixi aquesta clàusula al conveni, no insistirem més al respecte.
Tan bon punt s'introdueixi aquesta clàusula al conveni, no hi insistirem més.
*Com que no tinc prou competència al respecte, et demano la teva col·laboració.
Com que no en tinc prou competència, et demano la teva col·laboració.
Com que no tinc prou competència en la matèria, et demano la teva col·laboració.

*La Sra. Font va fer un parell d'aclariments al respecte.
La Sra. Font va fer un parell d'aclariments sobre aquest punt.
La Sra. Font va fer un parell d'aclariments.


*alegar
S'escriu amb l·l, al·legar.

*algun/a que altre/a
És un castellanisme que cal simplificar per algun(s), uns quants, diversos, etc.

almenys
S'escriu junt i té com a sinònims com a mínim, pel cap baix, si més no, etc.

amb data/en data
La primera sempre complementa un nom (el d'un document) i és una expressió sinònima de de data, mentre que la segona introdueix un complement del verb, un temporal, i es pot simplificar amb l'article.

En data 4 de juny he rebut una sol·licitud amb data (o de data) 28 de maig.
El 4 de juny he rebut una sol·licitud amb data (o de data) 28 de maig.


amb motiu de
Aquesta és la forma correcta i no pas *en motiu de.

*amb o sense
Aquestes preposicions no es coordinen directament, sinó que s'hi ha d'intercalar el substantiu en qüestió.

* Les obres d'enderroc han de començar ara mateix, amb o sense el permís.
Les obres d'enderroc han de començar ara mateix, amb el permís o sense.


amb el benentès
Aquesta és la forma correcta de la locució, que sempre va seguida de la conjunció que, sense preposició entremig.

Desdoblarem el Curs de Tècniques de Negociació amb el benentès que hi hagi més de vint alumnes inscrits.


amb relació a
És una locució sinònima de pel que fa a o quant a i sol introduir paràgrafs. Tot i que originàriament se sol distingir d'en relació amb, a la pràctica sovint són intercanviables.

Amb relació a la vostra proposta, us he de fer saber [...]
En relació amb la vostra proposta, us he de fer saber [...]


amb vista a
No s'ha de confondre amb en vista de. Amb vista a s'utilitza per referir-se al futur i és substituïble per pensant en o amb la intenció de, mentre que en vista de té un valor causal i és substituïble per atès/esa/esos/eses, d'acord amb, etc.

Hauríem de fer una bona difusió del programa amb vista a les properes eleccions al Claustre.
En vista dels resultats de les eleccions, duplicarem els nostres esforços.


*amortiguar
Les formes correctes són amortir o esmorteir.

anàlisi
És una paraula femenina i, per tant, els adjectius que l'acompanyen també han de ser femenins. Recordem que el singular no duu s final, però el plural sí.

Es pot resoldre la contractació amb una simple anàlisi financera.
Aquest document aplega i relaciona les diverses anàlisis sectorials fetes durant el curs passat.


*annexe
La forma correcta és annex, que té com a plural annexos.

anomenar
Vol dir 'dir el nom' o 'donar nom'. No s'ha de confondre mai amb nomenar ('designar per a un càrrec'). També cal tenir en compte que en molts contextos és millor substituir-lo per esmentar, enumerar, etc.

Provisionalment anomenarem Diverdeutch aquest producte.
*A l'annex 1 s'anomenen les places vacants.
A l'annex 1 s'enumeren les places vacants.
*Anomeneu les assignatures que ja teniu convalidades.
Indiqueu les assignatures que ja teniu convalidades.


*anticip
Les formes correctes són acompte, anticipació, avançament, avenç o bestreta.

any acadèmic
És sinònim de curs acadèmic i fa referència a dos quadrimestres consecutius.

*anys d'edat
És una redundància que cal simplificar eliminant d'edat.

aparcament
Aquesta forma és preferible a l'anglicisme pàrquing, que també està admesa i s'escriu amb grafia catalana.

apart
Apart només va junt quan és un substantiu, utilitzat bàsicament en teatre. En la resta de casos, com a locució, s'escriu separat.

Els alumnes de l'Aula de Teatre han preparat una obra amb diversos aparts improvisats.
A part d'aquestes dues esmenes, caldria fer també un aclariment al peu.
Utilitzeu el punt i a part quan la sol·licitud sigui múltiple.


*apertura
És una forma castellana que cal substituir per obertura.

*aplaçar
Aquest verb és un castellanisme i s'ha de substituir per ajornar. El substantiu és ajornament.

*apoiar
És un castellanisme que cal substituir per recolzar, en sentit físic, i per formes com ara donar suport, prestar suport, ajudar o fer costat, en sentit figurat.

*Un conjunt de biguetes d'alumini apoiarà el sostre de la tercera planta.
Un conjunt de biguetes d'alumini recolzarà el sostre de la tercera planta.
*Confiem que ens apoiareu davant de la Comissió.
Confiem que ens fareu costat davant de la Comissió.


*apremiar
És un castellanisme que cal substituir per instar o apressar, o per constrènyer quan ens referim al procediment d'urgència.

*apretar, apretat/da
Són castellanismes que cal substituir, segons el context, per formes com estrènyer, prémer, ajustat/da, etc.

*La Sra. Rius lamenta que des de Rectorat els apretin tant.
La Sra. Rius lamenta que des de Rectorat els collin/exigeixin tant.
*Creiem que té molt de mèrit fer el que hem fet amb una plantilla tan apretada.
Creiem que té molt de mèrit fer el que hem fet amb una plantilla tan ajustada/reduïda
*Si hi esteu d'acord, apreteu la tecla de retorn.
Si hi esteu d'acord, premeu/pitgeu la tecla de retorn.


aprofundir
És la forma preferent, que té profunditzar com a sinònim complementari. Es pot utilitzar com a transitiu o intransitiu indistintament.

Volem aprofundir els detalls del conveni
Volem aprofundir en els detalls del conveni


aprovat/aprovat(da)
Cal no barrejar aquestes formes entre si ni amb suspens/suspès(esa). Si utilitzem el substantiu, parlarem d'aprovat i suspens. Si fem servir l'adjectiu, hem de fer la concordança segons el sexe dels alumnes.

apte/apta
Cal fer la concordança amb el nom que acompanya o al qual es refereix.

aquest/a
Com a pronom, sovint s'utilitza incorrectament quan hi escaurien més pronoms febles, possessius o la repetició del nom.

*Si es redueix el consum d'aquest, [...]
Si se'n redueix el consum, [...]
Si es redueix el consum d'aquesta substància, [...]

*No s'ha pogut demostrar que el vídeo recuperat sigui propietat d'aquesta.
No s'ha pogut demostrar que el vídeo recuperat sigui propietat seva.
No s'ha pogut demostrar que el vídeo recuperat sigui propietat de la senyora Molins.


*arrel de
És un castellanisme que cal substituir per arran de o, si es vol potenciar el valor causal, per a causa de, per, amb motiu de, etc.

Arran d'un tall en el subministrament elèctric, se suspendrà la connexió fins a les quatre de la tarda.
Com a conseqüència d'un tall en el subministrament elèctric, se suspendrà la connexió fins a les quatre de la tarda.


arrova
Aquest és el terme que designa el símbol @. Tot i que habitualment no es fa servir com a paraula, quan es doni el cas, cal evitar de referir-s'hi, en el llenguatge administratiu, amb formes col·loquials com a encerclada o ensaïmada, o amb anglicismes del tipus ad o can.

assegurança
Aquesta és la forma correcta i no pas *seguro.

assenyalar
Vol dir indicar o mostrar. És diferent de senyalar i senyalitzar.

En el seu informe el tècnic assenyala una sèrie de deficiències a l'ala nord de l'edifici.
Les enquestes assenyalen un augment dels alumnes que han triat Geografia com a primera opció.


assumptes de tràmit
Indica el punt de l'ordre del dia d'una reunió dedicat a tractar qüestions reglamentades d'importància menor. És preferible a afers de tràmit, perquè afer dóna una idea de quelcom de més envergadura.

atorgar
Aquesta és la forma correcta i no pas el castellanisme *otorgar.

*atrassar
Les formes correctes són retardar o endarrerir.

*atravessar
La forma correcta és travessar.

*attachment
Aquest substantiu és un anglicisme. Segons la construcció en què apareix es pot traduir per adjuntar un fitxer, arxiu adjunt, etc.

*Empleneu el formulari i envieu-lo en attachment a l'adreça següent: [...]
Empleneu el formulari i envieu-lo, com a adjunt, a l'adreça següent: [...]
*T'envio en attachment els nous telèfons dels òrgans de govern.
T'adjunto un fitxer/document/arxiu amb els nous telèfons dels òrgans de govern.


audiovisual
S'escriu junt i sense accent, tant si és nom com si és adjectiu.

avaluació continuada
Aquesta forma és preferible a avaluació contínua.

avanç/avenç
Com a significats generals avanç és sinònim de avançament (recordem que
*adelantament és un castellanisme) i avenç ho és de progrés. Un avenç, però, també és un avançament de diners.

avantatge
És una paraula masculina i hi han de concordar els elements que l'acompanyin.

Avui podem afirmar que el mètode DEIV presenta avantatges clars respecte a [...]


*averiguar
És un castellanisme que cal substituir, segons el context, per esbrinar, descobrir, indagar, escatir, etc.

avui dia, avui en dia
Totes dues formes són correctes i són sinònimes de actualment.

*avui per avui
És un castellanisme que cal substituir per ara per ara.

universitat rovira i virgili