NORMATIVA UNIVERSITAT D'ESTIU 2005


I. ASPECTES ACADÈMICS

Consideracions generals

L'alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions establertes en la present normativa.

Termini de matrícula

Els estudiants es podran matricular a partir del 23 de maig fins el primer dia de començament del curs o cursos.

Sistema de matrícula

L’estudiant es podrà matricular a través dels següents sistemes:

-via internet, accedint a la Web de la Universitat (http://www.urv.net)
-de manera presencial, adreçant-se al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària

Modificacions i ampliacions de matrícula

Un alumne que s'ha matriculat d'un o varis cursos, podrà demanar al vicerector/a de Comunitat Universitària la modificació de la seva matrícula, en el sentit de substituir algun curs, sense dret a devolució econòmica en el cas de import inferior; en el cas d'import superior, haurà de pagar la diferència.

El servei ho notificarà a l'alumne i li lliurarà el resguard de matrícula regularitzat.

Places dels cursos

Quan un curs tingui un número limitat de places un cop cobertes, el curs es tancarà i no es podrà matricular ningú més, sense cap excepció .

Documentació

1.-Els estudiants de la URV hauran de lliurar la documentació següent:

- Fotocòpia DNI o passaport (en el cas d'estrangers)
- Fotocòpia resguard de la matrícula URV curs 2004-05
- Fotocòpia acreditació de la condició de becari/a del Ministeri, de la Cirit, de col·laboració URV o de col·laboració en departaments i altres beques oficials pels estudiants de 3er. Cicle.

2.- Estudiants d’una altra universitat o persones interessades no universitàries

- Fotocòpia DNI

La documentació s'haurà de portar el mateix dia de la matrícula i, en el cas que no ho facin, fins a 10 dies naturals després d'haver-la realitzat. Transcorregut aquest termini, es procedirà d'ofici a la regularització de la matrícula, amb els efectes que corresponguin.

Certificats

Els alumnes tenen dret a dos tipus de certificats:

1.- Certificat d'Assistència.

Aquest certificat s'entregarà a l'alumne l'últim dia de realització del curs, sempre que obtingui el 80% d'assistència al curs.

2.- Certificat d'Aprofitament.

L'esmentat certificat es lliurarà havent obtingut prèviament el d’assistència i amb la superació de l'avaluació que el coordinador del curs estableixi.

Reconeixement de crèdits

Segons la Normativa Acadèmica establerta, que afecta als alumnes de 1r. i 2n. Cicle de la URV, aquests cursos són susceptibles de reconeixement de crèdits de lliure elecció. La via en la qual s'estableix aquest reconeixement és:

h) Els cursos corresponents de la Universitat d’Estiu de la URV. En aquest cas no cal que els estudiants presentin sol·licitud de reconeixement, la secretaria del Centre de forma automàtica l'incorporarà a l'expedient de l'alumne interessat.

Per facilitar aquest tràmit als alumnes, el SEGEU lliurarà directament a les secretaries de centre la relació d’alumnes dels ensenyaments que tenen adscrits, que han superat l’avaluació, així com una còpia del certificat d’aprofitament de cadascun.

Aquesta tramesa es realitzarà, com a màxim, quinze dies després de la data en què els coordinadors dels cursos lliurin la relació d'alumnes amb l’avaluació i hagin signat els certificats acreditatius (considerant el mes d’agost no hàbil).

La secretaria del centre matricularà automàticament el reconeixement de crèdits sense cost per als alumnes, el més aviat que li sigui possible, dins del curs acadèmic.

En el cas que l'alumne amb aquests crèdits finalitzi la carrera, podrà dirigir-se a la secretaria del seu Centre amb el certificat d'Aprofitament, per tal que li reconeguin de manera immediata, sense haver-se d’esperar a la gestió ordinària.

Acreditació d'Estadis

Els certificats d'aprofitament de la Universitat d'Estiu de la URV són vàlids per a l'acreditació d'estadis (sexennis), d'acord amb l'Ordre de 4 de novembre de 1994 sobre procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera docents no universitaris.

II. ASPECTES ECONÒMICS

Classes de matrícula

1. Ordinària: L'alumne pagarà íntegrament els preus establerts pel Consell Social, segons el número de crèdits que tinguin els diferents cursos.

Descomptes

1.- Becaris URV.

Té efectes per als alumnes amb condició de becari/a del Ministeri, de la CIRIT, col·laboració URV, col·laboració en departaments i altres beques oficials pels estudiants de 3r. cicle en el curs acadèmic 2004-05.

2.- Més d'un curs matriculat

Els alumnes que es matriculen de més d'un curs, en el primer paguen el 100% de l'import establert, però a partir del segon curs en endavant, sempre i quan el total dels crèdits matriculats siguin de més de 2,5 crèdits, es fa un descompte del 10% en cadascun dels cursos sobre l'import d'aquest.

Modalitats de pagament

L'import de la matrícula haurà de ser abonada a través de les entitats bancàries col·laboradores.

Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin.

Formes de pagament

1.- Pagament únic

L'alumne paga íntegrament d'un sol cop l'import de la matrícula.

Termini de pagament

El termini de pagament és de 7 dies a comptar des de la data d’expedició del full de matrícula. Caldrà retornar al SEGEU l’imprès amb el segell de l’entitat bancària.

Si en el termini establert no s’han abonat els drets de matrícula, la URV podrà deixar sense efecte la sol.licitud de matrícula o anul·lar-la d’acord amb el Decret de preus públics.

Anul·lacions de matrícula

Els alumnes o els seus representants poden demanar al Servei l'anul·lació total de la matrícula, i la devolució de l'import abonat abans del 31 de juliol pels motius següents:

a) Malaltia greu justificada, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial en què ha de constar la data de l'inici de la malaltia i el període de convalescència.

b) Defunció de l'alumne

c) Per anul·lació del curs. Si un curs no cobreix un mínim de 10 matrícules pot ser anul·lat per indicació del Vicerectorat de Comunitat Universitària. Els alumnes matriculats en aquest curs tindran dret a la devolució de l’import de la matrícula o a matricular-se en un altre curs amb el mateix import o en el cas de ser superior, pagant la diferència

Si es presenten les sol·licituds de devolució fora d'aquest termini el Vicerectorat de Comunitat Universitària estudiarà la problemàtica concreta i en funció de les circumstàncies exposades resoldrà.