NORMES PER A LA REALITZACIÓ D’EXPOSICIONS A L’AULA D’ART DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI, EL CURS ACADÈMIC 2005-2006

 

 

Primera. Objecte i finalitat

Contribuir a la creació artística, al foment de l’art i a la cultura, facilitant així la promoció i difusió de l’obra d’artistes plàstics vinculats directament a la Universitat Rovira i Virgili que vulguin donar-la a conèixer mitjançant l’Aula d’Art.

 

Segona. Destinataris

Tot els membres de la comunitat universitària: alumnes, professors, i PAS dels centres propis, concertats i consorciats de la Universitat Rovira i Virgili, a nivell individual, amb independència de la disciplina o concepte estètic en què treballin.

Tercera. Documentació a presentar.

Les sol·licituds, segons model Annex A d’aquestes Normes, degudament emplenades s’hauran de presentar al Registre general de la Universitat Rovira i Virgili, C/ de l’Escorxador s/n -, CP 43003 de Tarragona acompanyades de:

Quarta. Termini de presentació de documentació

El termini màxim per a presentar i admetre sol·licituds i documentació referents a aquestes Normes serà fins al dia 30 de maig de 2006.

L’esmena de defectes de les sol·licituds o documentació es realitzarà previ requeriment, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de rebre la notificació, en el benentès que passat aquest termini sense haver presentat la documentació demanada es considerarà que el sol·licitant desisteix de la petició.

 

 

Cinquena. Procediment de selecció

Les sol·licituds i propostes d’exposició seran sotmeses a consideració d’un Jurat, nomenat a tal efecte i format per:

El Jurat, abans d’emetre qualsevol veredicte, es reserva el dret de demanar a l’artista que presenti l’obra original per tal de valorar la petició.

Sisena. Veredicte del Jurat, comunicació a l’interessat

El veredicte del Jurat, que haurà de seleccionar un màxim de XX projectes expositius, serà inapel·lable.

 

Setena. Període d’exposició i calendari definitiu

El període d’exposició de les propostes seleccionades serà durant el curs acadèmica 2005-2006, en les dates que l’autor i l’Aula d’Art acordin.

L’Aula d’Art es reserva el dret d’establir l’ordre de prioritat i el calendari definitiu d’exposicions.

 

Vuitena. Condicions.

L’artista cedirà, gratuïtament i en exclusiva, a la Universitat Rovira i Virgili, els drets exposició, de reproducció i distribució de les obres que s’inclouran en el material de difusió d’aquesta exposició a l’únic efecte de la seva publicació, amb un tiratge de 500 exemplars i amb un àmbit d’explotació mundial, així com la difusió de les esmentades imatges a través de la xarxa a l’únic efecte de la promoció d’aquesta.

 

 

Novena. La presentació de sol·licituds comporta, per part del peticionari/s, l’acceptació íntegra d’aquestes Normes reguladores.

 

Desena. Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes Normes serà sotmès a consideració de l’Aula d’Art i, si s’escau, resolt pels serveis jurídics de la Universitat Rovira i Virgili.

Annex A

 

SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’EXPOSICIONS A L’AULA D’ART DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EL CURS ACADÈMIC 2005-2006

 

 

.................................................................................., en nom propi o en representació de .................................................................................., domiciliat a ...................................., núm. .................. CP .................. població ........................................................................, telèfon/s ...................................., fax ......................, i CIF ( si és entitat).........................., o NIF (si és persona física) ......................................

MANIFESTA:

Que coneix i per tant se sotmet a les Normes per a la realització d’exposicions a l’Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili, el curs acadèmic 2005-2006.

 

Que té interès en exposar a l’Aula d’Art de la Universitat Rovira i Virgili, i per tant

DEMANA:

S’accepti aquesta petició i d’acord amb la Normativa acompanya la documentació següent:

 

 

............................................................, ..... de .................................. de ...........................

 

 

Universitat Rovira i Virgili. Aula d’Art. C/ de l’Escorxador s/n, 43003 Tarragona