BEQUES PATROCINADES PER LA FUNDACIÓN REPSOL I EL CONSELL SOCIAL DE LA URV

Convocatòria curs 2012-2013


Un dels reptes de les universitats és facilitar l’accés a l’ensenyament superior de totes aquelles persones que per raons econòmiques, culturals o de discapacitat no hi poden accedir.

De vegades, el principal obstacle no és ja el cost econòmic dels estudis universitaris, sinó el cost d’oportunitat que suposa que un jove hagi de retardar la seva incorporació al món laboral per continuar els seus estudis. Moltes famílies no poden assumir, per motius estrictament econòmics en molts casos, però també per motius culturals, aquest cost d’oportunitat, i opta perquè el jove deixi els estudis, independentment de la seva capacitat intel·lectual o vocació per l’aprenentatge.

La URV vol contribuir a eliminar aquests obstacles i facilitar la incorporació a la Universitat de totes aquelles persones que ho desitgin i reuneixin els requisits necessaris, exercint així el dret a l’educació. En especial, proposem estimular aquells joves que es troben en les pitjors condicions econòmiques i que tenen un extraordinari rendiment acadèmic. Tant per raons d’equitat com de rendibilitat social, és necessari que les persones més ben preparades i motivades puguin accedir a l’ensenyament superior, independentment de la seva situació econòmica i social.

En aquest sentit, el Consell Social aprova les següents:

Bases reguladores i convocatòria del curs 2012-13

1. Objectiu

L’objectiu de les beques patrocinades és facilitar a les famílies amb dificultats especials l’accés i la permanència a la URV dels seus fills, per tal de cursar-hi estudis universitaris.

En aquest sentit, entenem que hi ha dos elements fonamentals que justifiquen aquestes dificultats: en primer lloc, els ingressos i el patrimoni de la unitat familiar, en funció del nombre de membres que la componen i, en segon lloc, el rendiment acadèmic dels alumnes. També ens podem trobar amb altres circumstàncies personals (unitats familiars desintegrades, problemes greus de salut, discapacitat, males comunicacions, minories ètniques, etc.) que difícilment podem mesurar i quantificar a priori.

Aquesta convocatòria preveu aquests tres extrems i prevalen les circumstàncies personals dels alumnes.

2. Requisits dels beneficiaris

— Ser estudiant d’últim curs de batxillerat o cicles formatius de grau superior d’un centre d’ensenyament secundari de les comarques de Tarragona en el moment de presentar la sol·licitud i accedir per primer cop a la Universitat en el curs acadèmic 2012-13.

— Tenir la intenció de matricular-se d’un ensenyament de la URV en el curs 2012-13. En cas de resultar beneficiari de la beca, en el moment d’acceptar-la, l’estudiant haurà d’haver obtingut l’accés a la URV i s’haurà de comprometre a matricular-se a la URV de l’ensenyament per al qual accepta l’ajut.

— Els estudiants estrangers no comunitaris han d’acreditar la condició de residents. Per tant, queden excloses les persones que es trobin en situació d’estada (Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre).

— Per a la renovació de la beca l’estudiant haurà d’haver superat el 80% dels crèdits matriculats en el curs anterior (60% en el cas d’ensenyaments tècnics) i s’haurà d’haver matriculat d’un mínim de 60 crèdits en el curs acadèmic per al qual demana la renovació.

— Els alumnes que optin a la renovació de la beca seran convocats a una entrevista amb la Comissió de selecció durant el mes de juliol.

3. Compatibilitat

Aquesta beca és compatible amb l’obtenció d’altres beques, ajuts o premis procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals, estatals o internacionals.

Així mateix, és també compatible amb la resta d’ajuts a l’estudi que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

4. Presentació de la sol·licitud

Les sol·licituds s'han de presentar a través del centre de secundària on l'estudiant estigui matriculat.

Els centres de secundària disposaran de fullets informatius d'aquesta convocatòria i dels models d'impresos de sol·licituds, els quals també estaran disponibles a través de la pàgina web del Consell Social: http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/index.html

A la sol·licitud caldrà acompanyar:

— L’informe del tutor de l’alumne o del coordinador dels estudis corresponents, amb el vistiplau del director/a del centre.

— L’acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2011 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, s’haurà d’enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària.

— L’acreditació dels resultats acadèmics mitjançant certificat de notes dels estudis realitzats per als alumnes que cursin un cicle formatiu de grau superior. Si no es disposa del certificat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, es presentarà tan aviat com sigui possible i en qualsevol cas abans del 10 de juliol.

— L’acreditació d’altres circumstàncies d’especial rellevància amb els certificats o declaracions pertinents.

— La Comissió de Selecció d’aquest ajut podrà requerir l’alumne/a perquè aporti, en el termini de deu dies hàbils, qualsevol altra documentació que consideri convenient per valorar la seva sol·licitud.

 

5. Termini i lloc de presentació de la sol·licitud

Del 16 de maig fins al 28 de juny de 2012.

Cada centre de secundària presentarà les sol·licituds dels seus alumnes al registre auxiliar de serveis centrals, edifici S4, de la Universitat Rovira i Virgili (avinguda Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona) o bé a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili. La localització i els horaris del Registre General i dels registres auxiliars es poden consultar a   https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

També es poden presentar en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la persona interessada ho ha de comunicar al Centre d'Atenció a l'Estudiant (CAE), avinguda Països Catalans, 5-7, 43007 Tarragona, tel. 977 558 029, fax 977 558 636 i correu electrònic cae@urv.cat mitjançant tèlex, telegrama, fax o correu electrònic durant el període de presentació de sol·licituds.

En el cas que el treball s'enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de Correos corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l'escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de Correos corresponent, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

Les sol·licituds de renovació les han de presentar els alumnes becats en cursos anteriors en els mateixos terminis i davant els mateixos registres esmentats en aquesta base.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran sota cap concepte.

6. Nombre de beques i dotació econòmica assignada

El nombre màxim de beques que es poden assignar per al curs acadèmic 2012-13 és de cinc.

Cadascuna de les beques està dotada amb 5.000 € anuals, subjectes als requisits de renovació regulats en aquestes bases.

L’import de la beca s’ingressarà en el compte bancari que l’alumne designi en la seva sol·licitud en dos terminis (aproximadament als mesos d’octubre i març) i estarà sotmès a les retencions en concepte d’IRPF que marqui la normativa fiscal vigent.

7. Renovació

Anualment els alumnes hauran d’acreditar que es mantenen les circumstàncies excepcionals per les quals se’ls ha concedit la beca. A aquest efecte, l’estudiant haurà de presentar a l’inici de cada curs acadèmic:

— L’acreditació que la situació econòmica familiar no supera el màxim d’ingressos previstos en la convocatòria mitjançant una còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2011 de tots els membres de la unitat familiar. En cas que no estiguin obligats a presentar aquesta declaració, s’haurà d’enviar una còpia del certificat d’imputacions de l’IRPF emès per l’Agència Tributària.

— En cas que hagin variat les circumstàncies personals i/o familiars al·legades en la sol·licitud del curs anterior, caldrà acreditar-ho mitjançant els certificats o declaracions pertinents.

El màxim de cursos acadèmics per als quals un estudiant pot sol·licitar renovació de la beca és el que estableix per a cada ensenyament l’itinerari recomanat per la Universitat. Ningú pot gaudir d’aquesta beca per més cursos acadèmics que els que assenyala l’itinerari recomanat, encara que compleixi tota la resta de requisits.

No obstant això, en els casos dels estudiants que, havent finalitzat un ensenyament de primer cicle (diplomatura o enginyeria tècnica) comencin un segon cicle que sigui continuació directa del que han acabat, la durada màxima per a la qual podran gaudir de la beca serà la suma de la durada dels itineraris recomanats dels dos ensenyaments cursats.

En aquells casos en els quals es realitzi una adaptació als nous ensenyaments de grau, el temps màxim de gaudiment de la beca serà de 4 anys.

Si un alumne vol canviar d’ensenyament un cop se li ha concedit la beca, haurà de comunicar-ho al CAE. La Comissió de Selecció d’aquest ajut estudiarà el cas en concret i resoldrà sobre si continua o retira la beca concedida. En tot cas, el màxim de cursos acadèmics per als quals podrà demanar renovació de la beca és el que s’ha establert en el moment de concessió.

8. Gestió i resolució de la convocatòria

L’òrgan tècnic encarregat de gestionar les sol·licituds presentades (recepció de sol·licituds, comunicacions, documentació, pagament de les beques, etc.) és el CAE de la URV.

L’òrgan encarregat de resoldre les sol·licituds presentades és una Comissió de Selecció formada per:

— El president del Consell Social, o persona en qui delegui, que actuarà com a president de la Comissió.
— Un representant del Consell Social, designat pel president.
— Un representant de l’equip de direcció de la URV, designat pel rector.
— Un representant de la Fundación Repsol.
— Un representant de l’equip de direcció d’un centre de secundària de les comarques de Tarragona.
— Un representant de l’òrgan tècnic encarregat de la gestió de les beques patrocinades, que actuarà com a secretari tècnic.

El procediment de concessió d’aquestes beques és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de 6 mesos a comptar des de l’endemà de la data de presentació de sol·licituds.

La resolució de la Comissió de Selecció es donarà a conèixer aproximadament quinze dies després de la reunió, per comunicació escrita als beneficiaris i, públicament, utilitzant els mitjans que la Comissió de Selecció consideri oportuns.

La Comissió de Selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per sol·licituds de beca que no hagin estat atorgades.

Les sol·licituds que no hagin estat notificades en el termini establert s’entendran desestimades per silenci administratiu.

Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resol la Comissió de Selecció de l’Ajut.

Contra la resolució de la Comissió de Selecció o contra la desestimació per silenci administratiu, les quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar reclamació davant del Ple del Consell Social en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de notificació —o data en què aquesta s’hauria d’haver produït—, sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

9.Criteris de valoració de les sol·licituds

A) Situació econòmica (fins a 35 punts). Es valorarà a partir dels ingressos de la unitat familiar, en funció del nombre de convivents.
Per calcular els ingressos familiars se seguiran els criteris utilitzats pel Ministeri d'Educació i Ciència en la convocatòria de beques generals a l'estudi.

Membres de la unitat familiar
Ingressos màxims
(llindars de l'ajut de matrícula de la beca del Ministeri)
1
14.112,00
2
24.089,00
3
32.697,00
4
38.831,00
5
43.402,00
6
46.853,00
7
50.267,00
8
53.665,00

A partir del vuitè membre s'hi afegiran 3.391,00 € per cada membre computable.

L’alumne que presenti els ingressos familiars més baixos obtindrà la màxima puntuació (35 punts). La resta d’alumnes rebran una puntuació proporcional als ingressos obtinguts per la unitat familiar, sempre que no superin els llindars d’ingressos màxims previstos en la taula anterior.

Els alumnes amb ingressos familiars superiors als previstos en la taula anterior no obtindran cap punt.

Els estudiants que declarin ingressos individuals inferiors al salari mínim interprofessional hauran de presentar les rendes de tots els membres de la unitat familiar.

Import del salari mínim interprofessional per a l’any 2011: 641,40 €/mes (8.979,60 €/any)

B) Resultats acadèmics (fins a 40 punts). Es valoraran d’acord amb la nota d’accés a la Universitat obtinguda per l’estudiant:

Els estudiants que hagin obtingut una qualificació de 9 o superior obtindran 40 punts. La resta d’alumnes obtindran un nombre de punts proporcional a la nota obtinguda, sempre que aquesta sigui superior a 6 punts.

C) Altres circumstàncies d’especial rellevància (fins a 25 punts). Es valoraran factors com els següents:

Puntuació màxima: La puntuació màxima és de 100 punts.

Per valorar la sol·licitud se sumaran en primer lloc els punts obtinguts per l’estudiant en els apartats a) i c). La suma de tots dos apartats ha de ser com a mínim de 25 punts. No s’atendrà cap sol·licitud que no aconsegueixi aquest mínim de punts exigits.

10. Obligacions dels beneficiaris

En el moment d’obtenir la condició de beneficiari de la beca, l’estudiant haurà de signar un document normalitzat d’acceptació, mitjançant el qual es compromet a:
— Col·laborar amb el seguiment i la tutorització que, mitjançant entrevistes, enquestes o altres sistemes, organitzi la Universitat.
— Realitzar les pràctiques en l’empresa que copatrocina la beca, quan així ho estableixi el conveni amb aquesta empresa i sigui possible d’acord amb l’itinerari acadèmic seguit.
— Matricular-se de l’estudi de la URV per al qual se l’hagi concedit la beca.

En cas que les condicions econòmiques i/o personals es veiessin modificades durant el curs acadèmic pel qual s’ha concedit la beca, l’estudiant ho haurà de comunicar a la Comissió de Selecció, a través del CAE, per tal que modifiquin la resolució de concessió.

L’estudiant també està obligat a comunicar a la Comissió de Selecció, a través del CAE, la percepció d’altres ajuts a l’estudi dels quals resulti beneficiari per al mateix curs acadèmic pel qual s’atorga aquesta beca.

11. Renúncies i substitucions

En el cas que es produeixi alguna renúncia, o no es lliuri el document d’acceptació previst en la base anterior, la Comissió de Selecció podrà adjudicar la beca al candidat que correspongui segons la llista de reserva prioritzada.

12. Acceptació de les bases i revocació de la beca

La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes bases.

Sense perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer l'estudiant, la deformació de fets, l'ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de la beca i fins i tot, si escau, la impossibilitat d'obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.

Si de la revisió, ja sigui d'ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de la beca es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

13. Normativa d'aplicació

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, desembre de 2011

Informació: CAE. Centre d'Atenció a l'Estudiant. Tel. 977 558 476