AJUTS DEL CONSELL SOCIAL

a les millors idees emprenedores

Convocatòria del curs 2009-2010


Bases reguladores i convocatòria per al curs 2009-10

1. Justificació i objecte dels ajuts
La tercera missió de la Universitat és contribuir al desenvolupament econòmic del territori de la seva àrea d'influència. Un objectiu essencial consisteix a comercialitzar adequadament els resultats de la recerca desenvolupada a la Universitat, i en especial fomentar la creació d'empreses per part dels estudiants.
En general, en el desenvolupament de l'activitat docent es donen condicions molt favorables per crear equips multidisciplinaris que puguin treballar a partir d'idees innovadores, algunes fruit de l'activitat de recerca, que posteriorment es transformin en productes o serveis. Malgrat això, són escasses les oportunitats creades i les empreses sorgides del si de la URV.
El Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, amb l’objectiu de donar suport als estudiants de la URV en la validació d'idees i conceptes susceptibles de convertir-se en un producte o procés amb valor econòmic que serveixi de base per a una acció d'emprenedoria, convoca per cinquena vegada, per al curs 2009–10, ajuts a les millors idees emprenedores, per tal d’incentivar i donar suport a la comercialització de treballs docents amb visió innovadora.

2. Requisits per participar-hi

Requisits personals:
— Poden participar en aquesta convocatòria d’ajuts els estudiants o equips d’estudiants de la URV (grau, màster i doctorat) que, en l'exercici d'alguna tasca docent (estudis o projectes de fi de carrera, treballs acadèmicament dirigits, treballs experimentals, treballs de recerca, etc.), puguin validar o desenvolupar idees, prototipus i/o processos susceptibles de convertir-se en un producte o procés comercialitzable.
— També poden participar-hi aquells estudiants que durant el curs immediatament anterior (2008-09) hagin presentat un projecte o treball de fi de carrera de les característiques descrites en l'apartat anterior, i que vulguin executar-lo a partir d'aquest curs acadèmic. El projecte ha d'estar coordinat o dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.
— En cas que en l'equip de treball intervinguin persones alienes a la URV, no podran superar el 45% de participació en el projecte.

Requisits del treball presentat:
— El període d’execució del treball ha de ser de com a màxim un any.
— Ha d'anar acompanyat d'un pla d'empresa elaborat per l'equip emprenedor, amb l'ajut de tutors especialitzats que proporcionarà la URV.
— Ha d’estar coordinat o/i dirigit per un docent de la URV, responsable acadèmic del treball presentat.

3. Documentació que cal presentar
- Imprès de sol·licitud degudament emplenat i adreçat al president del Consell Social (*).
- Còpia de la matrícula del curs acadèmic 2008-09 o 2009-10, segons el que estableix la base 2, de tots els estudiants del grup.
- Avantprojecte (memòria tècnica i pressupost) del treball (en suport paper i electrònic) (*).
- Pla d'empresa reduït que demostri l’interès i la viabilitat econòmica del projecte (en suport paper i electrònic) (*).
- Resum del treball d'un màxim de dues pàgines DIN A4.
(*) Aquests documents estan normalitzats i els podeu descarregar de la web del Consell Social de la URV. http://wwwa.urv.net/ogovern/consellsocial/ajuts.html

El Consell Social podrà demanar als estudiants qualsevol altra documentació que consideri convenient per estudiar la sol·licitud. Els estudiants hauran d'aportar en un termini de 10 dies hàbils la documentació requerida pel Consell; en cas de no fer-ho, la Comissió entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud i arxivarà l'expedient sense més tràmit.

4. Termini i lloc de presentació de propostes
El termini de presentació de propostes finalitza a les 14 hores del 30 de juny de 2010.
Les sol·licituds, juntament amb els treballs (aquests últims amb una còpia en format CD) s'han de presentar a la Secretaria del Consell Social, carrer de l'Escorxador s/n, 43003 Tarragona, o en la forma que estableix l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest últim cas, la persona interessada ho haurà de comunicar també a la Secretaria del Consell Social mitjançant tèlex, telegrama o fax, dins del període de presentació de sol·licituds.
En el cas que el treball s'enviï per correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord amb el que disposa l’article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a la Universitat sigui datat i segellat abans de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de correus corresponent, s’entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.

5. Nombre d'ajuts i dotació econòmica
Es poden concedir fins a un màxim de cinc ajuts, i la dotació econòmica de cadascun serà d’entre 3.000 i 6.000 €, que es destinaran exclusivament al desenvolupament material del projecte i que en cap cas podran destinar-se a retribuir el docent i/o els estudiants.
L'ajut es farà efectiu en dos terminis: el 75% quan es notifiqui la concessió de l’ajut i el 25% restant quan es lliuri la memòria justificativa.
El responsable acadèmic del treball s’encarregarà també de gestionar econòmicament l’ajut, a través d'una codificació orgànica de la Universitat, que li comunicarà el Servei de Recursos Econòmics.

6. Compatibilitat
Aquest ajut és compatible amb l'obtenció d'altres ajuts, premis o subvencions procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, estatals o internacionals. Així mateix també és compatible amb la resta d'ajuts que atorga el Consell Social amb càrrec als seus pressupostos.

7. Obligacions dels beneficiaris
En el moment d'obtenir la condició de beneficiari de l'ajut, els estudiants hauran de signar un document d'acceptació, mitjançant el qual es compromet a:
— Facilitar al Consell Social informació periòdica sobre l'execució del treball o projecte presentat
— Fer menció explícita de l'ajut rebut del Consell Social de la URV en qualsevol activitat de difusió (publicacions, mitjans de comunicació, congressos, etc.) en què aparegui el projecte guanyador.
— Presentar, un cop aplicat el projecte i com a màxim 2 anys després de la concessió de l'ajut, una memòria justificativa de les activitats desenvolupades i de les despeses realitzades. Aquesta memòria ha de portar el vistiplau del responsable acadèmic del treball. El fet de no presentar la memòria justificativa comportarà la revocació de l'ajut i el retorn dels imports no justificats.

8. Criteris de valoració
La comissió d’avaluació de propostes valorarà:
- Les possibilitats reals de creació d'una nova empresa (fins a 30 punts)
- El grau d'innovació de la proposta (fins a 30 punts)
- Que es tracti d’un equip emprenedor multidisciplinari (fins a 20 punts)
- L’estat de desenvolupament de la idea (fins a 10 punts)
- Altres criteris que la comissió consideri oportuns (fins a 10 punts)
Puntuació màxima: 100 punts.
Puntuació mínima per poder optar a aquests ajuts: 60 punts.

9. Resolució de la convocatòria
El procediment de concessió d'aquest ajut és el de concurrència competitiva i el termini per resoldre la convocatòria és de tres mesos a comptar de la data d'acabament del termini per presentar els treballs.
La Comissió d'Avaluació no admetrà aquells projectes que no compleixin aquestes bases i redactarà una memòria justificativa de les causes de no-admissió. El secretari de la Comissió ho comunicarà als interessats i els retornarà les còpies lliurades.
La resolució de la Comissió d'Avaluació es donarà a conèixer dintre de les tres setmanes següents a la reunió a través de la pàgina web del Consell Social o utilitzant els mitjans que la Comissió consideri oportuns.
La Comissió podrà declarar deserta la concessió d’un o més dels ajuts.
Aquells aspectes que no estiguin regulats en les bases els resoldrà la Comissió d'avaluació de l'ajut.
Contra la resolució de la Comissió d'Avaluació es pot interposar reclamació davant del Ple del Consell Social en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de notificació o publicació del resultat.

10. Composició de la Comissió d'Avaluació
La Comissió d’Avaluació de propostes està formada per:
- El president del Consell Social, que podrà delegar en un altre membre del Consell Social
- Un membre de la comunitat universitària designat pel rector
- Director de la Fundació URV o persona en qui delegui
- Un representat d’una entitat o empresa emprenedora designat pel president
- El responsable de la càtedra d’Emprenedoria de la URV
- El secretari executiu del Consell Social, que actuarà com a secretari de la comissió

11. Drets d'autor, participació social de la URV i explotació comercial
Els treballs desenvolupats pels alumnes podran incloure l’interès i la viabilitat de l’explotació comercial del tema d’estudi. En aquest cas, els alumnes i la Universitat analitzaran la via més adequada per explotar-lo, prioritzant l’opció de creació de noves societats, que podran ser dipositàries dels drets dels socis en els projectes.
Les noves societats poden estar participades per alumnes, la URV i/o d’altres possibles socis. L’equip emprenedor haurà de tenir en compte els drets previs que la URV pugui tenir sobre el tema d’estudi (article 135 de l’Estatut de la URV i normativa vigent relacionada) i hauran de negociar la participació de la URV en la nova societat i la forma d’explotació dels resultats derivats del treball.

12. Responsabilitat del material i retorn dels treballs
El Consell Social no es responsabilitza de la pèrdua o qualsevol altre deteriorament del material presentat.
Els treballs no premiats podran ser retirats pels autors dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la data en què es faci pública la resolució del Jurat. Un cop exhaurit aquest termini, s'entendrà que els autors hi renuncien.

13. Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
Sense perjudici de les responsabilitats en què puguin incórrer els estudiants, la deformació de fets, l’ocultació de dades o la falsedat en la documentació aportada o consignada en la sol·licitud comportarà la revocació de l'ajut i fins i tot, si escau, la impossibilitat d’obtenir altres ajuts de la URV en pròximes convocatòries.
Si de la revisió, ja sigui d’ofici o com a conseqüència de reclamació, de la concessió de l'ajut es detectés un error, ocultació o falsejament de dades que en comportin la denegació i/o revocació, el beneficiari haurà de reintegrar les quantitats indegudament percebudes.

14. Normativa d'aplicació
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s’hi apliquen els preceptes continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Juliol de 2009

Informació: Secretaria del Consell Social de la URV. Tel. 977 558 018 - 977 558 716