LA URV

Qualitat a la URV


Sistema de Qualitat de la URV

La Universitat Rovira i Virgili ha desenvolupat el seu sistema de qualitat, introduint instruments i procediments de gestió de la qualitat a pràcticament totes les àrees d’activitat de la Universitat.

Des de l’any 1996 la URV participa en el Plan Nacional de Calidad de las Universidades, que a Catalunya gestiona l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Mitjançant aquest pla s’ha avaluat la qualitat de pràcticament tots els nostres ensenyaments, i d’alguns processos i serveis, utilitzant una metodologia que combina la visió interna (autoavaluació) i la visió externa.

  • En l’àmbit del doctorat, la URV va posar en marxa l’any 2001 el seu model de doctorat de qualitat, i en l’àmbit de la formació continuada, el mateix any es va definir el model de funcionament i posteriorment s'ha establert el Pla d'Acció de la Formació Permanent.
  • D’altra banda, l’any 1999 es va elaborar el Pla Estratègic de Recerca, i a continuació es va posar en marxa el sistema d'avaluació de l'activitat de recerca, basat en l’aplicació de criteris i la utilització d’indicadors quantitatius i qualitatius.
  • Quant a plans de millora, l’any 1999 va aprovar la Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació, i posteriorment s'han anat elaborant i estan en fase d'implantació els plans dels diferents serveis, processos i ensenyaments avaluats.

Totes aquestes accions s’han posat en pràctica amb l’objectiu de millorar la qualitat de les activitats de la URV, i seguint les línies exposades al Pla Estratègic de Qualitat de la URV elaborat al 1998. A més, des de l’any 2000, la Universitat disposa de contractes programa amb la Generalitat de Catalunya per a la millora de la qualitat de la URV.


Òrgans relacionats amb la Qualitat

Claustre Universitari
És l'òrgan responsable de la qualitat institucional
Consell de Govern
És l'òrgan encarregat de fixar i coordinar els sistemes de qualitat organitzativa i establir els criteris d'assignació de recursos
Vicerectorat de Qualitat i Planificació
Vicerector responsable de qualitat
Unitat de Qualitat del Gabinet Tècnic del Rectorat
És l'estructura tècnica de suport al desenvolupament de la qualitat institucional, i té la responsabilitat de desenvolupar, implantar i coordinar els instruments i processos d'avaluació i millora de la qualitat. Dóna suport a la presa de decisions en matèria de qualitat.
Comissió de Qualitat
Comissió delegada del Consell de Govern