Objectius generals de la URV

La URV té com a objectiu aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de la comunitat universitària i de la gestió.
Per aconseguir-ho, la qualitat organitzativa i institucional s'ha de desenvolupar mitjançant sistemes integrats en el funcionament quotidià de la Universitat, que permetin mesurar, avaluar, assegurar i millorar la qualitat.

La concreció d'aquest objectiu general es pot resumir en quatre punts bàsics al voltant dels quals s'estructura el sistema de qualitat i planificació de la URV:

Demanda educativa satisfeta. Mantenir una oferta d'ensenyaments homologats i propis ajustada a les necessitats i expectatives de la societat, prou flexible per donar resposta als canvis i alhora prou sòlida per cobrir el nostre potencial de transmissió del coneixement.

Qualitat docent reconeguda. Obtenir el reconeixement de la qualitat de la docència impartida a la URV mitjançant la satisfacció dels estudiants, titulats i ocupadors, i aconseguir que aquesta qualitat sigui també acreditada i reconeguda per tercers en una perspectiva d'homologació europea.

Qualitat científica contrastada. Assolir uns excel·lents nivells de qualitat i de productivitat científica (R+D+I), que permetin contribuir significativament al progrés del coneixement i al desenvolupament territorial en tots els àmbits. Perseguir també un nivell competitiu a escala internacional, especialment en els àmbits de recerca prioritaris.

Organització eficaç i eficient. Orientar continuadament la direcció i la gestió de la Universitat als objectius de docència i recerca.

Qualitat a la URV

LA URV