Qualitat a la URV

Avaluació dels Ensenyaments de Pregrau

De bon començament, la URV ha fet una aposta clara pels processos d'avaluació institucional de la qualitat com a eina per instrumentalitzar la millora continuada. El primer projecte d'avaluació institucional dels ensenyaments a la URV es va emmarcar en el programa 1996 d'avaluació de la qualitat. A partir de llavors, i amb la coordinació i suport de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, s'han avaluat o estan en procés d'avaluació un total de trenta-sis ensenyaments de 1r, 2n o 1r, i 2n cicle.

El procés d’avaluació institucional es basa en un model mixt, que consta d’una etapa d’autoavaluació o avaluació interna i d’una etapa d’avaluació externa. El desenvolupament i resultats de l'avaluació es recullen en l'informe intern, l'informe extern i l'informe final de cada titulació. La conseqüència del procés és l'elaboració del pla de millora, que permetrà mantenir les fortaleses i superar les febleses detectades.

Informes d'avaluació dels ensenyaments

Informes finals de l'avaluació a la URV
Al final de cada programa d'avaluació institucional, la universitat elabora un informe de síntesi i anàlisi de totes les avaluacions realitzades en el període corresponent.

Informe final d'avaluació. Programa 1997-98
Informe final d'avaluació. Programa 1999
Informe final d'avaluació. Programa 2000

Tornar enrera

LA URV