Planificació Estratègica

Sistema de Planificació Estratègica de la URV

La URV estructura el seu sistema de planificació estratègica al voltant dels plans estratègics, per una banda, i de la planificació operativa, per l’altra.

L’any 1998 es va elaborar el Pla Estratègic de la URV, no solament com a resposta al compromís adquirit el 1997 en el contracte programa amb la Generalitat de Catalunya, sinó principalment com a definició del posicionament ferm de la URV pel futur que havia de venir, on l’objectiu de ser útil a la societat passava per augmentar la qualitat de la docència, la recerca i la transferència.

Aquest pla d’abast institucional ha estat el marc general de referència per elaborar posteriorment els plans estratègics de les unitats (centres i departaments) i els plans estratègics sectorials. Quant als primers, se’n va elaborar un per unitat (un total, doncs, de trenta) i es van presentar durant l’octubre de 1999. En referència als plans estratègics sectorials, el Pla Estratègic de Recerca es va finalitzar el desembre de 2001 i actualment s’està treballant en el Pla Estratègic de Docència i en el Pla Estratègic de la Unitat d’Estudiants.

La planificació estratègica operativa s’ha concretat en el desenvolupament dels contractes programa amb cada centre i departament de la URV, dels quals ja s’han dut a terme tres etapes: els acords 2000-01, els 2001-02 i els 2003, tots signats entre cada una de les unitats i l’equip de govern.


Órgans relacionats amb la Planificació Estratègica

Vicerector de Qualitat i Planificació
El Vicerectorat de Qualitat i Planificació centra la seva tasca en els processos d’avaluació de la qualitat universitària, l’avaluació del personal i la rendició de comptes. Quant a l’àrea de planificació, lidera la planificació estratègica i el seu desenvolupament mitjançant contractes programa externs i interns
Unitat de Planificació del Gabinet Tècnic del Rectorat
La Unitat de Planificació forma el Gabinet Tècnic del Rectorat juntament amb la Unitat de Qualitat. S’ocupa de donar suport a la Universitat per dur a terme les accions institucionals que l’han de conduir a assolir la seva visió, facilitant-li també la formulació, previsió i projecció dels seus resultats.
Comissió de Qualitat
La Comissió de Qualitat és una comissió delegada del Consell de Govern, i com a tal té delegades algunes de les seves funcions pròpies en els aspectes relacionats amb la qualitat: qualitat universitària, planificació estratègica, contractes programa, avaluació dels ensenyaments, avaluació dels centres i departaments, avaluació dels serveis i sistemes d'informació.

LA URV