LA URV

Planificació Estratègica

Desenvolupament de la Planificació Estratègica

La URV disposa dels instruments necessaris per a la planificació estratègica: el pla estratègic de la universitat, els plans estratègics de centres i departaments, i els plans estratègics sectorials. Es tracta d’eines que permeten alinear els compromisos adquirits per la institució amb la Generalitat de Catalunya respecte dels que internament assumeix la Universitat amb les seves unitats.

El desenvolupament dels posicionaments que s’expressen en els diversos plans estratègics necessiten uns instruments que els faci operatius. Fins ara a la URV l’àmbit on s’ha configurat de manera més àmplia la planificació estratègica operativa ha estat en el de centres i departaments.

Fins ara, el desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departaments s’ha realitzat ja en tres etapes: els acords 2000-01, els 2001-02 i els 2003, tots signats entre cada una de les unitats i l’equip de govern. La configuració de cada una de les fases s’emmarca en el pla estratègic de la unitat corresponent, així com en les directrius marcades per l’equip de govern per al període, que vénen donades tant pel mateix programa de govern com pel contracte programa amb la Generalitat de Catalunya vigent en el moment que se signen.

Les accions compromeses amb els centres i departaments gaudeixen de recursos en alguns casos, tant de tipus econòmic com personal (becaris i encàrrecs de rector). La consecució d’una part d’aquestes ajudes depèn del grau d’assoliment dels compromisos, que fins ara ha estat molt satisfactori. L’experiència del desenvolupament dels plans estratègics de centres i departaments es tradueix en uns bons resultats en la millora de la docència, la recerca i la gestió, gràcies a la tasca d’aquestes unitats i al suport econòmic que han rebut per algunes de les accions compromeses.

La configuració de la planificació estratègica de la URV es reflecteix en el quadre que s’adjunta. La concreció d’aquesta planificació es duu a terme mitjançant la realització de polítiques i plans, amb el suport dels pressupostos (part central del quadre). Aquestes accions, però, s’integren en els compromisos externs i interns que adquireix la Universitat amb la finalitat d’acomplir la seva visió. Es tracta, doncs, dels diferents contractes programa i plans estratègics esmentats en la part esquerra del quadre. Després de realitzar cada una d’aquestes accions, s’elabora el document de rendició de comptes corresponent, que presenta l’acompliment dels compromisos adquirits davant la comunitat universitària i les institucions externes. Les memòries i informes d’assoliment de les accions s’esmenten a la part dreta del quadre.

 

ESTRATÈGIES I COMPROMISOS ACCIONS RENDICIÓ DE COMPTES
  Memòria d'acompliment del Contracte Programa 2000-01
Informe del Rector al Claustre 2003
Contractes Programa URV-Centres/Departaments Pressupostos Informe d'acompliment dels Contractes Programa URV-Centres i Departaments
Memòries de Centres i Departaments
Planificació Estratègica Sectorial   Memòries d'Unitats i Serveis
Pacte de Dedicació   Memòria Anual URV