Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Documents d'ANECA
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

Elements de suport per a la verificació dels plans d'estudis

    Aplicació informàtica per a la sol·licitud de verificació

    El Ministerio de Educación ha creat un nova aplicació informàtica per tal que les universitats puguin emplenar la sol·licitud de verificació de títols oficials i tramitar així la memòria de sol·licitud de verificació per a la seva verificació.

    L'aplicació per a la Sol ·licitud d'Aprovació d'Estudis Universitaris consta d'un programa descargable més un mòdul web.

    A través del programa descargable per a la Sol ·licitud d'Aprovació d'Estudis Universitaris és possible emplenar totes les dades establertes en el Reial decret 1393/2007 sense necessitat d'un navegador web i un usuari concret, és a dir, de forma local.

    Podeu accedir al mòdul descargable per treballar de forma local a través de l'adreça:

     

     

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: desembre 2010