Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

La verificació abreujada dels màsters implantats d'acord amb el RD 56/2006

  Directrius per verificar de màsters implantats: marc general

Directrius per la verificació de màsters implantats: marc intern URV

La URV va explicar el 3 de desembre de 2008 a degans, directors i responsables d'ensenyaments el procés intern per presentar la verificació abreujada de màsters oficials.

- Presentació del Procés abreujat de verificació de màsters implantats.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: febrer de 2009