Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Memòries de títols oficials verificats (11-12)

- Memòries de títols oficials verificats (08-09 i 09-10)

Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

La URV va tramitar al Consejo de Universidades les sol·licituds per a la verificació de títols de màsters d'acord amb el procediment abreujat que s'escaigui.

a) Sol·licituds de màster integrat en un programa de postgrau amb doctorat que té menció de qualitat vigent d'ANECA:


- Màster Universitari en Dirección Estratègica de l'Empresa
- Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
- Màster Universitari en Organització Industrial
- Màster Universitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

b) Sol·licituds de màster avaluats no favorablement i/o que han introduït canvis substancials a la memòria. STERS EN SITUACIÓ 2 (MODIFICACIONS SUBSTANCIALS)

- Màster Universitari en Catàlisis
- Màster Universitari en Ciències de la Infermeria
- Màster Universitari en Dret de l'Empresa i la Contractació
- Màster Universitari en Seguretat Informàtica i Sistemes Intel.ligents (MSISI) (Antic: Màster Universitari en Enginyeria Informàtica i de la Seguretat)

c) Sol·licituds de màster avaluats favorablemene i que no han introduït canvis substancials a la memòria. MÀSTERS EN SITUACIÓ 1(FAVORABLES)

- Antropologia Mèdica i Salut Internacional
- Antropologia Urbana
- Arqueologia Clàssica
- Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana
- Avaluació i Mesura de la Conducta
- Ciència i Enginyeria de Materials
- Dret Ambiental
- Enginyeria Ambiental
- Enginyeria Química i de Processos
- Enologia
- Ensenyament de Llengües Estrangeres (Espanyol Llengua Estrangera / Anglès Llengua Estrangera)
- Estudis Culturals Mediterranis
- Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes
- Formació de Professionals de la Formació
- Migracions i Mediació Social
- Nanociència i Nanotecnologia
- Nutrició i Metabolisme *
- Química a la Indústria *
- Química Teòrica i Computacional
- Tecnologia Educativa: e-learning i Gestió del Coneixement
- Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis
- Translation and Intercultural Studies

* Nota: Les modificacions sol·licitades per al curs 2008-09 en el màsters Nutrició i Metabolisme i Química a la Indústria van obtenir una valoració Favorable per la Comissió ATP de 12 de març de 2008

 

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2009