Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

Suport al procés de programació i elaboració de la memòria

- Memòries de títols oficials verificats

Suport per a la verificació de títols oficials

La unitat responsable de la titulació ha d'elaborar la sol·licitud de verificació del títol, incorporant la memòria aprovada per Consell de Govern al programa informàtic corresponent. Posteriorment, aquesta será tramita a mapa de grau/màsters per gestionar la signatura del rector i la tramitació al Consejo de Universidades.

El Consejo de Universidades lliura la proposta presentada a l'Agència Avaluadora, qui fa l'avaluació de la proposta, d'acord amb els criteris i protocols de verificació , i presenta una proposta d'informe a la universitat a través del Vicerectorat de Política Acadèmica.

En cas d'al·legacions, el Vicerectorat de Política Acadèmica tramet l'informe a la unitat responsable de la memòria per tal que realitzi les modificacions pertinents, d'acord amb el procediment establert.

L'Agència Avaluadora, després de recollir les al·legacions, emet un informe al Consejo de Universidades per tal que faci la resolució sobre la proposta presentada.

Documents de suport per a la verificació de títols oficials

S'ha elaborat una guia de suport, com a eina per informar a totes les persones i unitats implicades sobre l'organtizació i desenvolupament del procés de programació acadèmica per dissenyar, verificar i autoritzar els títols oficials.

Guia per a la programació i autorització d'implantació d'estudis oficials (Pendent actualització)

Fruit de la posada en marxa per part del Ministeri d'Educació del nou programa informàtic per emplenar la sol·licitud de verificació de títols oficials, s'ha elaborat aquesta guia de suport per a l'elaboració de la sol·licitud de verificació, que recull les indicacions necessàries per emplenar la sol·licitud de verificació del títol al nou programa i tramitar així les memòries de verificació.

Guia per a l'elaboració de la sol·licitud de verificació

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: juny 2012