Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Documents de suport per a la planificació

Guia de suport al procés de planificació

S'ha elaborat una guia de suport, com a eina per informar a totes les persones i unitats implicades sobre l'organtizació i desenvolupament del procés de programació acadèmica per dissenyar, verificar i autoritzar els títols oficials. En aquest document s'han recollit les indicacions i/o recomanacions necessàries per a la fase de planificació del títol oficial.

Guia per a la programació i autorització d'implantació d'estudis oficials (Pendent actualització)

Suport per a la planificació - Elaboració de la proposta inicial de títols

La unitat responsable de la titulació elabora la proposta inicial (PIn) de grau i/o màster d'acord amb la fixta de proposta inicial (Fitxa PIn) i la presenta, després que l'hagi aprovat la junta/es de centre/s , al Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca, el qual l'elevarà a la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica (COAC).

Fitxa PIN per a l'elaboració de propostes de grau

Fitxa PIN per a l'elaboració de propostes de màster

   

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: juny 2012