Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Ciències

- Ciències Socials i Jurídiques

- Arts i Humanitats
- Arquitectura i Enginyeries
Memòries de títols oficials verificats - Màsters
- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeria i Arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

Memòries de títols oficials verificats

 

Branca de coneixement Memòria per a la sol·licitud de verificació (2)

Ciències de la Salut

Màster Universitari en Antropologia Mèdica i Salut Internacional
Màster Universitari en Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament
Màster Universitari en Envelliment i Salut

Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Infermeria

Màster Universitari en Neurociències
Màster Universitari en Nutrició i Metabolisme
Màster Universitari en Psicologia sanitària
Màster Universitari en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia

    (2) La documentació disponible consta de les memòries inicials presentades a verificació, els informes provisionals i definitius d'avaluació d'ANECA i les memòries definitives presentades a la fase d'al·legacions.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012