Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

- Consideracions prèvies
- Documents de suport per a l'elaboració de la memòria
Verificació

Suport per a l'elaboració de la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols

La proposta de programació de títols oficials configura el projecte de títol que ha de presentar la universitat per a la corresponent verificació. El projecte constitueix el compromís de la URV sobre les característiques del títol i les condicions en les quals es desenvoluparan els ensenyaments.

En la fase d'acreditació, la URV haurà de justificar l'ajust de la situació del que ha realitzat respecte al que ha proposat en el projecte presentat, o justificar les causes del desajust i les accions realitzades en cadascun dels àmbits.

La unitat responsable de la titulació ha d'elaborar la memòria per a la sol·liciutd de verificació i presentar-la al Vicerectorat de Política Acadèmica i de la Recerca

Model de "Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de grado" (27 de juliol de 2011- Versió V5 incorpora les modificacions del RD 861/2010 i del nou programa informàtic)

Model de "Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales de master" ( 27 de juliol de 2011- Versió V2 incorpora les modificacions del RD 861/2010 i del nou programa informàtic)

Plantilla taula de distribució dels crèdits del títol (26 de juliol de 2011- Versió V2)

Instruccions per emplenar la plantilla de distribució dels crèdits del títol (26 de juliol de 2011- Versió V1)

Documents de suport per a la programació de títols oficials

S'ha elaborat una guia de suport, com a eina per informar a totes les persones i unitats implicades sobre l'organtizació i desenvolupament del procés de programació acadèmica per dissenyar, verificar i autoritzar els títols oficials.

En aquesta guia s'han recollit les indicacions i/o recomanacions necessaries per a la fase d'elaboració de la memòria de programació de títols oficials.

Guia per a la programació i autorització d'implantació d'estudis oficials (Pendent actualització)

Fruit de la posada en marxa per part del Ministeri d'Educació del nou programa informàtic per emplenar la sol·licitud de verificació de títols oficials, s'ha elaborat aquesta guia de suport per a l'elaboració de la sol·licitud de verificació, que recull les indicacions necessàries per emplenar la sol·licitud de verificació del títol al nou prgrama i tramitar així les memòries de verificació.

Guia per a l'elaboració i tramitació de la sol·licitud de verificació (25 de Juny de 2012)

Consideracions prèvies per elaborar la memòria

Per redactar la memòria s'han de considerar les següents directrius i evidències:

el marc normatiu

els criteris de verificació i acreditació definits per l'ANECA

les directrius de la URV

La memòria d'acord amb l'annex I RD 1393/2007, conté 11 apartats, aquest s'han classificat en: transversals (genèrics), independents i interconectats.

Apartats transversals (Grau i Màster)

2.3a, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.3, 7.1d, 7.1e, 8.2
A la memòria de sol·licitud, els apartats transversals, genèrics per a totes les titulacions de la URV, ja estan emplenats. Però s'ha de tenir en compte que en alguns casos s'han de concretar les accions del centre o de la titulació; per tant, hi trobareu marcada de color groc aquella informació que s'hagi de contextualitzar amb allò que sigui propi de la titulació o el centre.
Apartats independents
Apartats que no tenen res a veure els uns amb els altres i es poden emplenar independement.
Apartats interelacionats

"3. Competencias "

"5.1. Descripción del plan de estudios"

"5.2. Actividades Formativas"

"5.3. Metodologías docentes"

"5.4. Sistema de evaluación"

"5.5.Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios"

Es tracta d'apartats amb continguts que estan vinculats entre si. Es recomana elaborar, en primer lloc, el 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i un cop s'hagin revisat i es consideri definitius, desenvolupar el 5.5.

Tornar

Documents de suport per a l'elaboració de la memòria

Per redactar els 11 apartats de la memòria s'han elaborat documents de consulta i referència (guies, informes, estadístiques) per facilitar la inclusió d'evidències en la memòria per a la sol·licitud de verificació.

Apartats de la memòria Documents de referència

Apartado 1.1. Clasificación Internacional ISCED (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la UNESCO)

Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título.

-Definición del ISCED

-Clasificación ISCED

-Directrius dels títols propis que habiliten per a l'exercici de professions regulades.

Apartado 1.3.2.1. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y en su caso normas de permanencia

-Normativa de permanència (graus)

-Normativa de permanència (màsters)

document en pdf per adjuntar a la pestanya " Descripción del título " del programa verifica.

Apartado 1.8. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título
Apartado 2. Justificación del títol

-Informe d'inserció laboral (titulats 2001) (Informe d'inserció de la URV i taules de resultats de les enquestes dels titulats al 2001 segons titulació)

-Estudi d'inserció laboral 2008 elaborat per AQU Catulanya.

-Estudi de benchmarking de grau

-Estudi de benchmarking de màster

Apartado 3. Competencias

-Guia de suport per definir els objectius de la titulació (graus)(27 de Juliol de 2011)

-Guia de suport per definir els objectius de la titulació (màsters) (27 de Juliol de 2011)

Apartat 5. Planificación de las enseñanzas

-Directrius vinculades a l'estructura dels plans d'estudis

-Criteris específics per al currículum nuclear -Currículum nuclear de postgrau a la URV -Guia de suport per a la incorporació del Currículum Nuclear (Màsters)

Apartado 8. Resultados previstos

Apartat 9. Sistema de Garantía de la Calidad

 

 

-Sistema de garantia de qualitat (document en pdf) per adjuntar a la pestanya " Introducción de la memoria"del programa verifica, apartat "Criterios de Evaluación de Calidad".

-Model d'Assegurament de la Qualitat Docent de la URV


Tornar

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: Juny 2012