Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

Suport al procés de programació i elaboració de la memòria

- Preparació de les Sol·licituds d'autorització d'implantació de títols oficials curs 2012-13
- Preparació de les Sol·licituds d'autorització d'implantació de títols oficials curs 2011-12
- Preparació de les Sol·licituds d'autorització d'implantació de títols oficials curs 2010-11
- Sol·licituds d'autorització de títols oficials 2010-11 presentades a la DGU
- Sol·licituds d'autorització de títols oficials 2009-10 presentades a la DGU

 

Suport a l'autorització d'implantació de títols oficials

La universitat ha d'elaborar i tramitar la sol·licitud d'autorització d'implantació dels títols oficials, d'acord amb les indicacions de la Direcció General d'Universitats del DIUE.

A partir de l'anàlisi del compliment dels Criteris per a elaborar la Programació universitària de Catalunya, la Direcció General d'Universitats redacta i envia un informe a la Universitat per tal que, si s'escau, hi presenti al·legacions.

En cas d'al·legacions, el Vicerectorat de Política Acadèmica tramet l'informe a la unitat responsable de la memòria per tal que realitzi les esmenes i/o modificacions pertinents.

El Vicerecotrat de Política Acadèmica informa el Consell de Govern de les memòries ja aprovades pel Consejo de Universidades i de les quals s'ha autoritzat la implantació i presenta la proposta de programació universitària per al curs següent.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: maig 2009