Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

La verificació dels plans d'estudis
Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

El procés de verificació

ANECA, d'acord amb l'article 25 del RD 1393/2007 modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol , publica el procés per a verficar els plans d'estudis:

La universtiat

- Elaborar la proposta

-Sol·licita la verificació del pla d'estudis al Consejo de Universidades

 

El Consejo de Universidades

-Rep la proposta de títol

- Comprova que la proposta s'ajusta al requisits del RD .

 

Agència d'Avaluació

-Rep la proposta de títol

-Elaborar la proposta d'informe d'avaluació que envia a la universitat

 

La universitat

-si s'es cau, presenta al·legacions

 

Agència d'Avaluació

- Analitza les al·legacions

- Elaborar l'Informe d'avaluació

 

El Consejo de Univesdidades

- Rep l'Informe d'avaluació

- Envia la resolució de verificació a les universitats

 

La universitat

- Rep la resolució

- Si s'escau, presenta reclamació que seran revisades i analitzades per l'ANECA i el Consejo de Univesdidad

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: maig 2009