Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memòries de títols oficials verificats

 

La verificació dels plans d'estudis
Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

La verificació dels plans d'estudi

El Reial decret 1393/2007 modificat pel RD 861/2010 de 2 de juliol ,estableix com a mecanisme de garantia de la qualitat en la fase de disseny de nous títols, i prèviament al seu seguiment i acreditació, la verificació de les propostes de plans d'estudis.

Per fer-ho efectiu designa a l'"Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación" (ANECA) o el corresponent òrgan d'avaluació que la Llei de la Comunitat Autònoma determini responsable de:

- Establir conjuntament els protocols de verificació i acreditació segons els estàndards internacionals de qualitat i el que estableix el RD 1393/2007.

En aquest procés, les agències de qualitat reconegudes en l'àmbit europeu, com ara AQU, han d'emetre un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats, que és l'òrgan responsable de la verificació. Un cop l'ensenyament ha estat verificat, la Generalitat de Catalunya l'ha d'autoritzar perquè es pugui implantar, d'acord amb els criteris de programació que estableixi i la disponibilitat de finançament.

AQU Catalunya té les atribucions legals i la competència tècnica per dur a terme la verificació de nous ensenyaments oficials.

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2010