Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

 

Suport al procés de programació i elaboració de la memòria

El procés intern de programació de títols oficials té com objectiu planificar i organitzar les actuacions necessàries per presentar les sol·licituds de verificació de títols de la Universitat al Consejo de Universidades, d'acord amb l'article 3 del RD 1393/2007, i les d'autorització d'implantació a la comunitat autònoma, en el marc de la Programació Universitària de Catalunya (PUC).

Els elements que la URV ha dissenyat i implantat per donar suport a totes les persones implicades en el procés de programació de títols oficials són els següents:

Equip de treball mapa de grau / màsters

La URV ha creat un equip de treball, a partir dels recursos humans i coneixment ja existents. Aquesta iniciativa pretén donar suport als centres, facilitar-los eines i documents de suport, gestionar i donar resposta a les consultes que pugin sortir durant el procés de programació de títols oficials, orientar els centres en l'elaboració i revisió de la memòria per a la verificació del títol, etc.

Les estructures de la URV que participen en l'equip de treball per garantir l'adequació als criteris de programació de títols són:

Adequació a criteris de programació Estructura
Programació acadèmica GTR- Unitat de Programació i Sistema d'Informació
Metodologia docent (Pla estratègic de docència) SRE- Unitat de Suport Metodològic
Planificació docent Servei de Gestió Acadèmica
Qualitat: Sistema intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) GTR- Unitat de Qualitat i Planificació
Viabilitat econòmica Gerència

Consultes i atenció

La URV ha establert com a procediment de consulta i atenció al sol·licitant dues adreces de correu electrònic:

Suport a l'elaboració de títols de grau

Suport a l'elaboració de títols de màsters

mapadegrau@urv.cat mapademaster@urv.cat

Documents de suport per a la programació de títols oficials

S'ha elaborat una guia de suport, com a eina per informar a tots els implicats sobre l'organització i desenvolupament del procés de programació acadèmica per al disseny, la verificació i l'autorització de títols oficials.

També s'han elaborat i publicat documents de referència i de consulta, com informes, estudis, guies de suport, estadístiques sobre l'oferta, la demanda, la matrícula, els titulats, el rendiment dels títols oficials, per a facilitar la inclusió en la memòria d'evidencies recomanades per ANECA.

Reunions de planificació i coordinació

Com a mecanismes de coordinació per a la programació de títols oficials s'han realitzat reunions de planificació i coordinació amb els centres.

Sessions de formació i informació

S'han realitzat diverses sessions de formació i informació específiques als centres per a totes les persone i unitats implicades.

Presentació del procés de reforma de graus als centres
(presentació sobre la reforma de graus, informació general del procés, directrius internes, directrius d'ANECA, organtizació i metodologia de treball)

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització:maig 2009