Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

- Ciències
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats

- Arquitectura i Enginyeries

- Ciències
- Ciències de la Salut
- Ciències Socials i Jurídiques
- Arts i Humanitats
- Enginyeries i Arquitectura
Verificació abreujada
Títols de màsters d'acord amb RD 56/2005 presentats a verificació abreujada

La verificació dels plans d'estudi

El Reial decret 1393/2007 estableix com a mecanisme de garantia de la qualitat en la fase de disseny de nous títols, i prèviament al seu seguiment i acreditació, la verificació de les propostes de plans d'estudis.

La URV ha presentat a verificació les memòries per a la sol·licitud de verificació dels títols oficials de grau i màsters, aprovats pel Consell de Govern i Consell Social de la URV. Aquestes es van sometre a un procés d'avaluació ex-ante (verificació) per part d’AQU que va emetre un informe d’avaluació vinculant per al Consejo de Universidades (CU), que és l’òrgan responsable de l’acreditació d’aquell títol previ a l’autorització per a la seva implantació per part de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: novembre 2012