Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Marc normatiu
Directrius per a la reforma de la URV

El marc normatiu

És necessari un marc legal de referència que fonamenti amb garanties l'adaptació a l'EEES i unes directrius definides per la URV per reformar les titulacions perquè el procés d'adaptació dels títols oficials al nou marc legal sigui possible.

En aquest apartat hi trobareu els elements que conformen el marc legal de referència del procés d'adaptació a l'EEES, tot diferenciant els relatius a l'àmbit de l'Estat, la Comunitat Autònoma i, en clau interna, els criteris elaborats pels òrgans de govern de la URV (Claustre i Consell de Govern) que regeixen la programació acadèmica de títols oficials.

 

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: maig 2009