Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Directrius per a la reforma de la URV

El marc normatiu: àmbit estatal

•  Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats. Defineix una nova estructura dels ensenyaments i títols universitaris espanyols d'acord amb els objectius establerts per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

•  Reial Decret 1393/2007, que estableix l'ordenació de les titulacions universitaries oficials. Desenvolupa l'estructura dels ensenyaments universitaris oficials, d'acord amb les línies generals emanades de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i d'acord amb el previst en l'article 37 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, en la seva nova redacció donada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica l'anterior.

Així mateix, aquest Reial decret estableix les directrius, les condicions i el procediment de verificació i acreditació que haurien de superar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols, abans d'incloure'ls en el Registre d'universitats, centres i títols (RUCT).

•  Reial Decret 861/2007, pel qual es modifica Reial Decret 1393/2007,que estableix l'ordenació de les titulacions universitaries oficials.

Reial Decret 1892/2008, que regula les condicions per accedir a les titulacions universitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regula les condicions per accedir a les titulacions universitàries oficials de grau previstes per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril. També regular els procediments d'admissió a les titulacions universitàries oficials de grau a les universitats públiques espanyoles.

•  Ordre ECI/2514/2007, sobre l'expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor.

•  Reial Decret 1509/2008, que regula el Registre d'universitats, centres i títols (RUCT). N'estableix la creació, les funcions, els efectes i el procediment de la inscripció al RUCT dels títols oficials, com a requisits necessaris per determinar que tenen caràcter oficial.

La inscripció tindrà com a efecte la consideració inicial de títol acreditat. A més, tots els procediments relatius a la renovació de l'acreditació, així com la modificació i extinció dels plans d'estudis dels estudis conduents a títols oficials, s'hauran d'anotar al RUCT.

•  Resolució de 24 de setembre de 2008, de la Secretaria d' Estat d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, que estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció al Registre d'universitats, centres i títols.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització:juliol 2010