Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Directrius per a la reforma de la URV

El marc normatiu: directrius títols professions regulades

D'acord amb l'article 12 del RD 1393/2007, el govern establirà les condicions a les que s'han d'adequar els plans d'estudis de títols que habiliten per a l'exercici de professions regulades. Aquestes condicions i requisits es recullen a la taula següent:

Ordre de 18 de març de 2009, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de:


- Dietista-nutricionista (Ordre ECI/730/2009)
- Logopeda (Ordre ECI/726/2009)
- Podòleg/loga (Ordre ECI/ 728/2009)
- Óptico-Optometrista (Ordre ECI/727/2009)
- Terapeuta ocupacional (Ordre CIN/726/2009)

 

Ordre de 9 de febrer de 2009, que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Enginyer/a tècnic/a naval (Ordre ECI/350/2009)
- Enginyer/a tècnic/a industrial (Ordre ECI/351/2009)
- Enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions (Ordre ECI/352/2009)
- Enginyer/a tècnic/a en topografía (Ordre ECI/353/2009)
- Enginyer/a naval i d'oceans (Ordre ECI/354/2009)
- Enginyer/a de telecomunicació (Ordre ECI/355/2009)
- Enginyer/a tècnic/a agrícola (Ordre ECI/323/2009)
- Enginyer/a tècnic/a forestal (Ordre ECI/324/2009)
- Enginyer/a agrònom/a (Ordre ECI/325/2009)
- Enginyer/a de forests (Ordre ECI/326/2009)
- Enginyer/a de tècnic/a de mines (Ordre ECI/306/2009)
- Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques (Ordre ECI/307/2009)
- Enginyer/a tècnic/a aeronàutic/a (Ordre ECI/308/2009)
- Enginyer/a de camins, canals i Ports (Ordre ECI/309/2009)
- Enginyer/a de mines (Ordre ECI/310/2009)
- Enginyer/a industrial (Ordre ECI/311/2009)
- Enginyer/a aeronáutic/a (Ordre ECI/312/2009)

Resolució de 5 de febrer de 2009, que estableix les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Dietista-nutricionista
- Podòlog/loga
- Terapeuta ocupacional
- Óptico-Optometrista
- Logopeda
Resolució de 15 de gener de 2009, que estableix les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Enginyer/a tècnic/a

- Enginyer/a

Orde de 3 de juliol de 2008, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Infermer/a ( Ordre CIN/2134/2008)
- Fisioterapeuta (Ordre CIN/2135/2008)
- Dentista (Ordre CIN/2136/2008)

Resolució de 14 de febrer de 2008 que estableix les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Dentista

- Infermer/a
- Farmacèutic/a
- Fisioterapeuta

  Ordre de 13 de febre de 2008 , que estableix els requisits per a la verificació de títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Metge/essa (Orde ECI/332/2008)
- Veterinari/ària (Orde ECI/333/2008)

Resolució de 17 de desembre de 2008 que estableix les condicions a les quals s'han d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habiliten per a l'exercici de la professió de:


- Mestre/a d'educació infantil
- Mestre/a d'educació primària
- Arquitecte/a
- Arquitecte/a tècnic
- Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Enseny ament d'Idiomes
- Metge/essa
- Veterinari/ària

 

Orde de 27 de desembre de 2007, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió de:

- Mestre/a Educació Infantil (Orde ECI/3854/2007)
- Arquitecte/a tècnic (Orde ECI/3855/2007)
- Arquitecte/a (Orde ECI/3856/2007 )
- Mestre/a Educació Primària (Orde ECI/3857/2007)
- Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Orde ECI/3858/2007)

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització:maig 2009