Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Documents d'AQU Cataluya per a la verificació
Elements de suport - Aplicació informàtica
Verificació abreujada

Documents d'AQU Catalunya per a la verificació i acreditació dels plans d'estudi

El procés de verificació per als ensenyaments catalans d'acord amb la legislació vigent, i amb els criteris de verificació que s'acordin amb la resta de les agències de l'Estat.

A més, es farà una avaluació complementària dels criteris específics acordats en el Consell Interuniversitari de Catalunya. L'avaluació d'aquests aspectes es realitzarà als efectes de l'autorització dels títols i serà independent de l'informe de verificació.

La comissió emetrà un informe que enviarà a la universitat, i s'habilitarà un període de diàleg entre la comissió i la universitat que permeti la millora de la proposta. Un cop tingudes en consideració les al·legacions de les universitats, les comissions emetran l'informe definitiu, que s'enviarà al Consell d'Universitats, a la Direcció General d'Universitats i a les mateixes universitats.

Els documents publicats per AQU per a la Verificació i acreditació són:

• Guia per a l'elaboració i verificació de les porpostes de titulacions universitàries de Grau i Màster , elaborada per AQU Catalunya

•  Protocol d'avaluació per a la verificació de títols universiaris oficials (Grau i Màster)

•  Marc per a la verificació, el seguiment la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA), vincula el processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre tots ells i de promoure una major eficiència en la seva gestió.

 

 

doc_aqu

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: desembre 2010