Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

 

Directrius per a la reforma de la URV

Directrius per a la reforma de la URV: estudis oficials de graus

a) Criteris generals

•  Criteris de programació dels nous ensenyaments de grau de la URV (Claustre de 24 de maig de 2007). Presenta el sistema gradual de disseny i implantació del nous graus, el procediment, el calendari i els criteris de programació per elaborar les propostes de graus, d'acord amb la publicació del nou Reial decret 1393/2007 i els criteris per elaborar la programació universitària de Catalunya.

• Criteris per al disseny de nous títols de grau (Consell de Govern de 12 de juliol de 2007). Presenta la definició dels criteris inicials de programació per elaborar les propostes de graus, l'estructura global dels ensenyaments a la URV, la definició de matèries i d'assignatures, categories de matèries i assignatures, la distribució d'assignatures per tipologia, la configuració dels plans d'estudis, la planificació i l'avaluació del treball dels estudiants, basats en el projecte de Reial decret presentat el 26 de juny de 2007.

b) Criteris específics

• Criteris específics per a l'elaboració de les memòries i noves titulacions (Consell de Govern de 30 d'octubre de 2007). Aquest document referma els criteris aprovats pel Consell de Govern de 12 de juliol i n'afegeix altres vinculats al currículum nuclear, matèries bàsiques i dedicació del professorat i assignació de la docència.

• Directrius vinculades a l'estructura dels plans d'estudis (abril 2008). Document que presenta les directrius per definir l'estructura dels plans d'estudis basats en els criteris de programació externs ( RD 1393 i Criteris per a elaborar la programació universitària de Catalunya) i dels criteris de la URV aprovats per Consell de Govern. També defineix de les competències nuclears de la URV i el Pla d'acció tutorial.

• Criteris específics per al currículum nuclear (abril 2008). Presenta per a cada competència nuclear els requeriments instrumentals, generals i la modalitat d'obtenció.

 

Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaster@urv.cat

Data d'actualització: maig de 2009