Inici

El marc normatiu i directrius per a la programació
La verificació dels plans d'estudis

Procés intern

Suport al procés i elaboració de la memòria
Memňries de títols oficials verificats

La Verificació i l'autorització de títols oficials

El procés d'adaptació a l'EEES implica un seguit de canvis en el sistema universitari espanyol, que desemboca en la verificació i acreditació de tots el títols oficials que es vulguin impartir a partir del curs 2009/10, d'acord amb l'art. 3.3 del Reial Decret 1393/2007.

En aquesta pàgina la URV presenta la informació necessària per a la verificació i acreditació de títols oficials, que integra tan el marc normatiu, el procés de programació com la documentació de suport, amb l'objectiu d'informar i orientar a tots els implicats del procés de programació de titulacions oficials.


Notícies

Novetats

AQU emet els primers informes de verificació de propostes de titulacions oficials.

AQU Catalunya ha emès i publicat informes previs de verificació de grau i de màster d'implantació el curs 2011-2012 de les universitats UB, UPF, URL, UVic i UIC .

D'altra banda, també ha elaborat informes de modificacions de graus i màters que ja s'estan impartint a les universitats

Programació Acadèmica 2013-14

Calendari presentat a la COAC de 14 de febrer de 2012 amb les fases i terminis d'aplicació per al desenvolupament de la programació acadèmica del curs 2013-14

Guia per a l'elaboració i tramitació de la sol·licitud de verificació

La guia de suport per a l'elaboració i tramitació de la sol·licitud de verificació és un document intern amb les explicacions i indicacions corresponent per tal de presentar adequadament al ministeri la sol·licitud de verificació de títols oficials. (juny 2012)

Programació Univeritària de Catalunya 2011-12

El Consell Interuniversitari de Catalunya de 10 de març de 2011 va aprovar la Programació Universitària de Catalunya per al curs 2011-12.

 

Model de Memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials.

S'ha actualitzat els models de memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de grau i màsters per implantar el curs 2012-13, d'acord amb el RD 861/2010 i el nou programa informàtic del Ministeri d'Educació per a la sol·licitud de verificació. (juliol 2011)

 

AQU Catalunya avaluarà les modificacions de plans d'estudis

Segons circular informativa del Ministeri, AQU realitzarà les valoracions de les propostes de modificacions dels plans d'estudis.

 

Guia d'AQU Catalunya per a l'elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster

La guia per a l'elaboració i verificació de propostes de títols, elaborada per AQU Catalunya aprovada el 8/02/2011 per la Comissió d'Avaluació de la Qualitat, preten facilitar a les universitats l'elaboració de les propostes de nous títols. (juny 2011)

Criteris per a l'avaluació d'AQU dels cursos d'adaptació.

Recomanacions d'AQU a l'hora d'elaborar sol·licitud de verificació de títols que contemplen la modalitat d'ensenyament semipresencial o a distància.

Programació Univeritària de Catalunya 2011-12

El Consell Interuniversitari de Catalunya aprova els Criteris i elements estratègics per a la Programació Universitària de Catalunya per al curs 2011-12.

I n'informa favorablement la proposta de programació d'estudis universitari oficial de màsters universitaris i graus per implantar el curs 2011-12.

 

Enllaços

Legislación
CRUE
Departament d'Economia i Coneixement
Secretaria d' Universitats i Recerca
AQU Catalunya
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials
Verificació
Informes de verificació i modificació
Seguiment
 
 
 

FETS DESTACATS

Jornada sobre el Marc de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació a la URV

El director d'AQU Catalunya presenta a la URV el 30 de novembre de 2010 el Marc per a la verificació, el seguiment la modificació i l'acreditació dels títols oficials. (novembre 2010)

Publicació al BOE de la Modificació del RD 1393/2007

El Ministeri d'Educació aprova i publica al BOE el Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. (juliol de 2010)

 


Suport a l'elaboració títols de grau - mapadegrau@urv.cat
Suport a l'elaboració títols de màsters- mapademaser@urv.cat

Data d'actualització: juny de 2012