SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


RENDIMENT DE COMPTES

Política General

El rendiment de comptes dels resultats de les activitats universitàries i de l'acció de govern constitueixen una part característica i pròpia dels processos de gestió de la qualitat de la universitat com a institució pública. Per donar resposta a aquest requeriment, la URV ha anat introduint de forma gradual diferents instruments de rendició de comptes adaptats a les necessitats dels processos universitaris. Alguns s'elaboren de forma anual_o_periòdica, i d'altres en funció de les requeriments dels mateixos processos dels que pretenen retre comptes.

Formació

Els processos de rendició de comptes de les activitats planificades, realitzades i avaluades constitueixen una part molt important de tot l'engranatge de gestió de la qualitat d'una institució. La URV ha anat introduint de forma gradual diferents instruments de rendició de comptes adaptats a les necessitats dels processos universitaris.

Recerca

Com a pas final del cicle de planificació, avaluació i millora, la URV ha introduït en el seu funcionament habitual la rendició de comptes a la comunitat universitària, el govern i la societat del desenvolupament de les seves activitats de recerca, transferència i innovació i els resultats dels seus processos de millora. Per donar resposta a aquest objectiu, a la URV s'elaboren diferents tipus d'informes i memòries sobre els resultats i assoliments en l'àmbit de la recerca, la transferència i la innovació, en alguns casos de forma periòdica, i en d'altres, segons les necessitats.


Política General

Memòria anual d'activitats URV

Les memòries d'activitat reflecteixen les activitats que es realitzen cada curs acadèmic, alhora que reten comptes dels resultats aconseguits. Aquestes memòries van dirigides als diferents públics objectius interessats en l'activitat universitària (alumnes, professors, PAS, ocupadors, governs i la societat en general) i als usuaris directes, si és el cas, dels serveis. La memòria anual de la URV també vol ser un reflex de la raó de ser de la Universitat i el paper essencial que els centres i els departaments hi tenen.

Informe del Rector al Claustre

El seguiment i la revisió de l'acció de govern solament es poden realitzar de manera adequada si hi ha una rendició de comptes i si se'n pot fer la crítica constructiva enfocada a la millora. Amb aquest propòsit es presenten davant del màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària, el Claustre, els avenços aconseguits durant cada curs acadèmic, pel que fa a la línia política traçada en el programa de govern

Balanç del període govern 2002-06

Per tal de presentar al Claustre i a la comunitat universitària una síntesi del període de govern, la URV ha introduït els dos darrers períodes de govern un document de balanç de l'acció de govern, basat en les actuacions principals plantejades al programa electoral. Això permet retre comptes degudament i, alhora, resumir la feina feta.

Memòria de qualitat 1996-2006

En la present Memòria de qualitat de la URV, elaborada per primera vegada per al període 1996-06, es presenten els resultats de l'aposta que la URV ha realitzat des dels seus inicis per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats.

Informe d'acompliment del Pla Estratègic de Qualitat de la URV (1998-2006)

Com a resultat del procés d'avaluació de l'acompliment del Pla estratègic de qualitat per al període 1998-2006, s'ha elaborat per primer cop aquest informe, on es resumeixen les principals xifres del desenvolupament del PEQ de la URV, per eixos, objectius i estratègies i el seu nivell d'assoliment. També es realitza l'explicació dels principals resultats aconseguits mitjançant el desenvolupament del PEQ, on s'exposa una selecció de les fites més importants assolides i la valoració que se'n fa, tenint en compte la seva transcendència i l'aportació a la millora de la qualitat de la URV.

  Memòria del Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya 2005

La memòria del Contracte programa, instrument de millora de qualitat plenament consolidat, és un document valoratiu dels resultats de cada un dels anys de durada del contracte, que inclou una descripció de les actuacions realitzades relacionades amb els objectius de millora de qualitat establerts en el Contracte programa, així com una valoració qualitativa de l'impacte d'aquestes en la millora de la qualitat global de la URV. També s'hi inclou, com a part important, la valoració quantitativa del grau d'assoliment dels objectius fixats en el contracte programa, que es justifica a través dels valors dels indicadors de referència pactats prèviament.

  Memòria dels contractes programa de l'equip de govern amb els centres i departaments

Per tal de realitzar el seguiment i avaluació anual del compliment dels contractes programa entre l'equip de govern de la Universitat i els centres i departaments, aquests elaboren al final de cada període una breu memòria de les activitats realitzades, d'acord amb els objectius i compromisos d'aquest acord i del seu pla estratègic. La memòria conté una autoavaluació i una justificació del grau de compliment de cada objectiu, en un estil molt similar al que se segueix en la memòria del Contracte programa amb la Generalitat de Catalunya.


Formació

Informe del desenvolupament del PLED

Anualment es presenta al Claustre per rendir comptes dels resultats de les actuacions implantades en el marc del pla.

Informe sobre l'estat de la docència

Analitza la situació dels diferents agents del procés formatiu a la URV. Des del procés de transició dels alumnes de secundària cap a la universitat, la informació relativa a l'alumnat de la URV (rendiment acadèmic, percepció sobre la docència, mobilitat, inserció laboral), el professorat (perfil, metodologies docents i d'avaluació emprades, formació continuada, innovació docent, avaluació del professorat), o els recursos per a la docència (recursos materials, recursos humans, espais, estructures).

Informe 1Q-1R. La incorporació dels alumnes de primer curs a la Universitat 2005

Analitza l'experiència dels alumnes durant el primer quadrimestre de primer curs amb l'objectiu d'obtenir informació procedent de l'alumne de forma sistemàtica, implicar l'alumnat en el procés de millora docent, proporcionar instruments de referència per a la tutoria acadèmica i fomentar una cultura participativa dels alumnes des de primer curs.

Informe anual d'avaluació de la qualitat dels ensenyaments, processos i serveis al Consell per a la Qualitat

Aquest document exposa el desenvolupament i conclusions dels processos d'avaluació institucional de la qualitat realitzats a la Universitat.

Memòria anual de la formació permanent 2005

Recull totes les activitats i principals resultats d'aquest àmbit portades a terme per la Universitat a través del Centre de Formació Permanent de la FURV.  


Recerca

•  Memòria de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la URV (1997-2005)

La memòria d'R+D+I de la URV és un document que recull de forma sintètica els principals paràmetres de la recerca desenvolupada a la Universitat a través de les seves unitats durant un període de temps determinat, amb l'objectiu de projectar el caràcter investigador de la URV i servir d'instrument de rendició de comptes a la comunitat universitària, a les institucions i a la societat. L'any 2006 s'ha aprovat un nou model de memòria institucional d'R+D+I que permet donar més visibilitat a aquestes activitats de la URV. El document conté informació relativa a l'aportació de la URV a la generació de coneixements en tots els àmbits on té presència, les fites més rellevants assolides en els diferents àmbits d'R+D+I, l'evolució dels principals indicadors d'R+D+I i l'inventari d'activitats de les unitats de recerca.

•  Informe anual sobre la visibilitat de la productivitat científica de la URV

La Universitat analitza de forma periòdica la visibilitat de la seva producció científica a partir de les dades disponibles al Web of Knowledge de l'Institute for Scientific Information (ISI), que és una entitat de referència mundial en divulgació i informació científica. En l'informe que es presenta anualment al Consell de Govern es fa una completa anàlisi de la visibilitat de la producció científica de la URV i la seva situació respecte a Catalunya, l'Estat i el món.

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura