SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ

•  Pla director d'actuacions URV

El Pla Director 2001-2002 pretén focalitzar les línies actuació i les accions prioritàries que han de marcar aquest període. Aquestes línies i accions aglutinen els compromisos que la URV ha contret internament i externament: el Contracte programa 2000-2001 entre la URV i la Generalitat per a la millora de la qualitat, el Pla Estratègic de Qualitat de la URV i els plans estratègics de centres i departaments. Les accions que preveu aquest Pla pertanyen al període que va des de l'aprovació fins a l'acabament del mandat de l'equip de govern, és a dir del curs 2001-02 a 2005-06.


•  Plans millora dels ensenyaments i serveis

La URV va establir el procés per a l'elaboració i implantació dels plans de millora sorgits dels processos d'avaluació institucional, que es va concretar en l'aprovació de la Normativa d'aplicació i seguiment dels resultats dels processos d'avaluació d'ensenyaments i serveis el curs 1999-00. L'any 2003 es va revisar el procés d'anàlisi dels resultats aconseguits pels plans de millora creant una nova metodologia que pretén augmentar la participació i la implicació de tots els responsables en l'elaboració d'aquests plans per facilitar-ne la implantació i guiar de forma més efectiva tot el procés. Fins al curs actual s'han elaborat, aprovat i implantat un total de 22 plans de millora d'ensenyaments, processos i serveis.

 


•  Plans de millora del SBiD

Com a continuació del procés d'avaluació de la qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació, es va redactar el Pla de Millora del Servei de Biblioteca, que es va aprovar al març de 2002. La voluntat d'aquest pla era la de precisar les accions que havien de conduir a superar el punts febles detectats en el procés d'avaluació, alhora que mantenir i augmentar els punts forts, esperonar la millora de la qualitat i donar resposta adequada a l'evolució de les necessitats dels usuaris i la institució.


•  Plans d'actuació dels Consell Usuaris

La URV va posar en marxa els consells d'usuaris l'any 2002 com a instrument per desenvolupar la política de qualitat dels serveis de la Universitat, i amb l'objectiu de contribuir a la seva millora i a la satisfacció i implicació activa dels usuaris. Per tal que la URV ho pugui tenir en compte en els seus processos de presa de decisions, els consells d'usuaris tenen com a missió analitzar les febleses i necessitats de millora de la qualitat i vehicular les necessitats i expectatives sobre els serveis.

D'aquest consell d'usuaris ha derivat un pla d'acció de millora dels serveis analitzats - Secretaries de centre, Aules Acció Cultural-, que es va estructurar basant-se en eixos generals que engloben uns objectius a partir dels quals s'han definit les accions que s'han d'emprendre. A cada acció se li va assignar un responsable —servei o unitat estructural— encarregat de portar-la a terme i es va preveure un termini d'execució per desenvolupar l'acció i obtenir-ne resultats.

•  Informe conclusions Consell Usuaris 2005-06

•  Informe de Resultats dels Plans d'Acció dels Consell Usuaris 2005-06

 

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura