SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

A la URV, com la resta d'institucions públiques d'educació superior, se li han plantejat en els darrers anys nous reptes: els canvis tecnològics, la internacionalització i la major exigència social de qualitat, eficàcia i eficiència. I, a més, noves situacions a les quals s'ha de donar resposta: la davallada de la població jove, la contenció de la despesa pública, l'increment de la competència en educació superior, etc.

En aquest marc, la Universitat ha volgut fer un posicionament de futur, per avançar-se i aconseguir ser una universitat de primera línia, entenent que els reptes esmentats no són un problema sinó una oportunitat, un instrument per fer replantejar el que es fa i el que es farà, i per impulsar els canvis necessaris que han de donar resposta a les necessitats i demandes de la societat. Per això, la URV ha implantat processos de planificació estratègica organitzats en els diferents àmbits d'actuació que han servit per orientar i definir una visió compartida de futur.

ESTRATÈGIES I COMPROMISOS

•  Pla Estratègic de Qualitat de la URV

El Pla Estratègic de Qualitat de la URV va ser aprovat pel Claustre l'any 1998 , redactat en el marc d'un procés participatiu, a partir d'una diagnosi basada en l'anàlisi de condicionants extens i interns que abastava tots els àmbits d'activitat.

En el Pla s'havien descrit les etapes de desenvolupament de la planificació estratègica que es poden veure en la taula següent:

 


•  Avaluació de l'acompliment del Pla Estratègic de Qualitat

Per tal de tancar el cicle de la planificació estratègica, iniciat amb l'aprovació del Pla Estratègic de Qualitat de la URV pel Claustre l'any 1998, es feia necessari completar el seguiment i realitzar l'avaluació de l'acompliment de les accions establertes en l'esmentat pla. Aquesta anàlisi ha culminat en l'elaboració de l'Informe d'acompliment del Pla Estratègic de Qualitat de la URV per al període 1998-2006.

L'informe presenta una valoració del grau d'implantació del PEQ, en termes de percentatge d'accions implantades, un resum dels resultats més rellevants aconseguits, i una valoració global de l'assoliment dels objectius marcats en el pla, objectiu per objectiu, i també per eixos i per a la totalitat del pla. Aquestes valoracions s'acompanyen de les conclusions dels processos d'avaluació externa que s'han realitzat a la URV en els darrers anys, i que han contingut la majoria dels aspectes desenvolupats a través de la implantació del PEQ. Els processos d'avaluació externa considerats han estat: el procés d'avaluació institucional de l'EUA, els programes de benchmarking institucional de l'ESMU, i les avaluacions externes de la qualitat d'ensenyaments, processos i serveis, entre d'altres.

La valoració del grau d'implantació del Pla Estratègic de Qualitat és bona, amb un 87,5% de les accions implantades, i la majoria dels objectius s'han assolit amb escreix.


•  Pla Estratègic de Docència

Als ensenyaments de primer i segon cicle, ara en procés de transformació cap a la nova estructura de grau i postgrau , les prioritats acadèmiques i el model de docent s'han definit al Pla Estratègic de Docència (PLED), aprovat pel Claustre el maig de 2003. Aquest pla és l'instrument polític que estableix l'estratègia de la URV en docència i permet implantar les línies d'actuació per arribar al posicionament de futur que la URV vol assolir en aquest àmbit. Les prioritats es poden resumir en quatre punts: definir les línies polítiques i implantar l'estratègia de l'oferta de grau i postgrau, adaptar les titulacions de la URV a les necessitats de l'espai europeu d'educació superior, considerar la qualitat docent com a objectiu primordial i desenvolupar un nou model educatiu orientat a l'aprenentatge.

El PLED estableix la direcció del nou model docent i defineix els objectius, les estratègies i les principals actuacions per a l'adaptació a l'espai europeu d'educació superior (EEES), considerant el disseny dels plans d'estudi, els processos d'ensenyament i aprenentatge, els processos d'acompanyament de l'alumne, l'organització docent, els agents involucrats, els recursos humans i materials, les metodologies i els sistemes de qualitat entre d'altres.

El nou model docent conforma un sistema d'aprenentatge en què l'alumne és el centre de l'acció d'un projecte col·lectiu i el professor és el motor de la innovació i la qualitat de la docència.


•  Pla Estratègic de Recerca

El desenvolupament de la política institucional de suport a la recerca aplicada de manera continuada des del 1999 va permetre incrementar substancialment el potencial en recursos humans dedicats a la recerca, incorporar infraestructures i serveis de qualitat i mantenir un nivell de motivació per la recerca. S 'havien assolit la majoria dels objectius plantejats i se n'havien incorporat de nous, mentre que d'altres no havien evolucionat favorablement. Aquest fet, junt amb l'evolució del marc de referència extern d'àmbit català, estatal i europeu en polítiques de recerca, van impulsar l'elaboració del Pla Estratègic de Recerca de la URV l'any 2001.

El Pla Estratègic de Recerca preveu el posicionament estratègic de la Universitat en l'àmbit de la recerca i marca les línies prioritàries d'actuació horitzontals i els sectors estratègics de posicionament, al qual s'aplicaran polítiques verticals de suport per assolir una visibilitat internacional a mitjà termini.

El Pla té com a objectius principals que tots els àmbits del coneixement que abasta la URV incorporin la recerca a la seva activitat ordinària i esdevinguin competents i competitius en els àmbits català i espanyol (posicionament horitzontal), i que la URV esdevingui a mitjà termini, en determinats àmbits, una universitat de referència a Catalunya i a l'Estat espanyol, amb visibilitat internacional, capaç de participar en les xarxes de recerca d'excel·lència dins de l'espai europeu de recerca (posicionament vertical).

El context de recerca actual obre un ventall d'oportunitats de futur que incideix en el desplegament del Pla, gràcies a la nova situació de l'espai europeu que incideix en l'excel·lència, unes noves polítiques estatal i catalana que preveuen una aposta decidida per l'R+D+I i l'esperat increment de nous recursos humans i materials compromesos a Catalunya.

Amb el pla estratègic la URV pretén assolir l'objectiu de consolidar-se com una universitat investigadora amb visibilitat europea, per poder incorporar-se plenament a l'espai comú europeu de recerca que s'està configurant.


•  Plans Estratègics de Centres i Departaments

Per tal de traslladar els objectius i estratègies institucionals a les unitats de la Universitat que desenvolupen les activitats principals, es va obrir un procés de reflexió després del qual tots els centres i departaments van elaborar el seu pla estratègic. La Universitat va guiar el procés d'elaboració dels plans a través d'un programa institucional de formació a tots els implicats, l'edició de materials de suport i consulta, i l'atenció personalitzada.

Entre 1999 i 2000 tots els centres i departaments de la URV van elaborar per primera vegada els seus plans estratègics. Els principals objectius comuns dels plans estratègics dels centres i departaments de la URV es poden resumir en set punts, com es mostra a la taula següent:

Plans estratègics de qualitat dels centres i departaments de la URV

Eix 1. Docència

Objectiu 1. Adequació de l'oferta docent i dels continguts

Objectiu 2. Organització i desenvolupament de la docència

Objectiu 3. Optimització i millora del flux d'alumnes

Eix 2. Recerca i transferència

Objectiu 4. Millora de la productivitat i qualitat de la recerca

Objectiu 5. Millora de la transferència de coneixements

Eix 3. Direcció i gestió

Objectiu 6. Millora de la direcció estratègica

Objectiu 7. Millora i optimització dels recursos

 

•  Instruments de planificació de les unitats i serveis de la URV

La cultura de la planificació estratègica s'ha anat introduint progressivament a tots els àmbits d'activitat de la universitat. Fruit d'intensives anàlisis de les necessitats i reptes de futur, s'han elaborat i implantat diferents tipologies d'instruments de planificació, en diversos serveis i unitats de gestió que es resumeixen a continuació:

Objectiu de l'instrument implantat

Any

Pla Director del Servei de Recursos Científics i Tècnics

Definir l'estratègia per convertir el SRCiT en la plataforma de suport a les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) que permeti als grups de recerca de la URV i als agents implicats en l'R+D+I del nostre entorn socioeconòmic la seva projecció i visibilitat internacional.

2001

Pla Director de l'Oficina de l'Esport

Potenciar i dinamitzar l'Oficina de l'Esport i millorar les instal·lacions esportives de la Universitat i la qualitat del servei ofert.

2001

Pla Estratègic del Servei Lingüístic

Avaluar quines són les necessitats de serveis lingüístics de la URV i de l'entorn tot definint la visió estratègica dels àmbits possibles de servei, el posicionament de futur que es vol assolir en cadascun i els factors claus per assolir aquest posicionament, i alhora definir quins són els serveis lingüístics que la URV necessita/vol/pot oferir i a quins públics objectiu vol dirigir les seves ofertes.

2002

Pla Estratègic de la Unitat d'Estudiants

Definir la missió i concretar la visió de futur de la Unitat d'Estudiants, així com analitzar la situació actual i establir les estratègies per assolir la visió de futur.

2002

Carta de serveis del Servei de Gestió de la Recerca

Assolir la màxima satisfacció de l'usuari definint l'oferta de serveis i establint els compromisos de qualitat amb els usuaris dels Servei de Gestió de la Recerca (en procés d'elaboració).

2006

Mapa de processos de gestió de les activitats d'R+D+I

Assolir la màxima eficàcia en la gestió de la recerca mitjançant la identificació, anàlisi i millora dels processos de gestió de les activitats d'R+D+I que es desenvolupen al Servei de Gestió de la Recerca (en procés d'elaboració).

2006

Carta de serveis del Servei de Biblioteca i Documentació

Assolir la màxima satisfacció dels usuaris, definint la missió del Servei de Biblioteca i Documentació, la seva oferta de serveis i el seu compromís de qualitat de servei, tot establint els indicadors de seguiment per comprovar el grau d'assoliment dels compromisos amb els usuaris.

2006


•  Pacte de Dedicació

A més dels mecanismes de planificació de la pròpia institució, de les seves unitats estructurals i de les activitats de la Universitat, la URV ha introduït també una eina d'utilitat per a la planificació de les activitats del personal docent i investigador.

El pacte de dedicació del personal docent i investigador de la URV es va desenvolupar durant el curs 2003-04. La normativa que el regula va ser aprovada per Consell de Govern el juliol de 2004 després d'un període de proves pilot i de consens amb els departaments.

El pacte de dedicació és el document que recull totes les activitats que desenvolupa el personal acadèmic de la URV en compliment del règim de dedicació que li correspon segons el tipus de nomenament o de contracte que el manté vinculat a la universitat. Al mateix temps és un instrument per:

•  Distribuir entre el personal docent totes les activitats que a cada departament li correspon realitzar. La distribució ha de ser resultat del consens del col·lectiu docent del departament. Altrament ha d'incorporar els objectius del contracte programa entre la Universitat i el departament.

•  Regular de forma flexible la dedicació a la docència del personal acadèmic, així com a la gran diversitat d'activitats que es duen a terme a la Universitat.

•  Recollir l'encàrrec acadèmic: docent, investigador, de transferència, de gestió i de formació.

•  Facilitar la configuració del currículum acadèmic del professorat.

El pacte un instrument per regular la feina del professorat i fer possible la dedicació eficient a les diverses tasques que aquest té encomanades i per resoldre satisfactòriament els objectius col·lectius dels departaments. A més, s'ha implementat amb vocació d'augmentar la transparència i impulsar la dinàmica d'objectius col·lectius, que són imprescindibles per fer front als reptes que la Universitat té plantejats. També es una eina per al reconeixement de les tasques que el professorat realitza, per a la millora el treball universitari i per a la rendibilització dels esforços.

Paral·lelament al desenvolupament normatiu del pacte de dedicació, la URV ha desenvolupat un entorn tecnològic amb un doble objectiu. Per una banda, crear un espai de treball que faciliti al professor el compliment del seu pacte, així com la seva actualització, seguiment i explotació seguint les directrius fixades en la normativa. D'altra banda, habilitar un sistema d'informació que permeti als diferents agents implicats la gestió i la utilització de les dades que, relacionades amb l'activitat de docència, recerca, gestió i transferència del professorat de la Universitat, el professor explicita en el model de pacte de dedicació.

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura