SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ
CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES   RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS

SISTEMA DE PROGRAMACIÓ

POLÍTICA DE QUALITAT

La URV ha apostat des dels seus inicis i de manera decidida per la qualitat i la millora contínua com a eixos vertebradors de la seva estratègia i com a fet diferencial i característica comuna de les seves activitats. Per això, la Universitat ha establert la seva política de qualitat i ha organitzat un sistema de qualitat definint els seus processos d'acord amb el cicle de millora contínua que descriu quatre passos bàsics per aconseguir la millora de la qualitat:

Formació R+D+I La URV ha dissenyat i implantat els mecanismes i instruments del seu sistema de qualitat en funció d'aquesta política, incorporant a poc a poc aquesta forma d'entendre la qualitat a tots els nivells de la institució i a totes les seves activitats.

Planificar el que es vol fer. La URV ha definit el que és i el que vol ser , en establir la seva missió i els seus objectius en el Pla Estratègic de Qualitat, que després s'han refermat en l'Estatut. Per altra banda, la URV també ha definit cap on vol anar, és a dir, la seva visió de futur i el seu posicionament estratègic, a partir de processos de planificació estratègica sectorials oberts i participatius, que després han aprovat els òrgans de govern i representació de la Universitat. En són exemples el Pla Estratègic de Recerca o el Pla Estratègic de Docència.

Fer el que s'ha planificat. La URV desenvolupa els seus plans estratègics a través de diferents programes, projectes i plans operatius, que garanteixen la implantació de les accions que s'han acordat per assolir els objectius marcats.

Avaluar el que es fa i com es fa és el pas més important per aconseguir la millora contínua i assolir la qualitat desitjada. Per això, la URV ha definit les responsabilitats en el seguiment de la qualitat de les diferents activitats en l'Estatut, i ha implantat processos, mecanismes i instruments per al seguiment de les activitats universitàries que estan plenament integrats en la política institucional. Sempre que és possible, els processos de seguiment de la qualitat utilitzen criteris i estàndards de qualitat, ja siguin consensuats internament o bé adoptats de processos externs d'avaluació, certificació i acreditació.

Millorar el que s'ha fet. Tan important com fer el seguiment de la qualitat del que es fa, és incorporar els resultats d'aquest seguiment en els processos de planificació i de presa de decisions. En aquest sentit, la URV compta amb mecanismes que ho fan possible, a través dels plans de millora, dels plans d'actuació i de la coordinació del sistema de planificació i del sistema d'avaluació de la qualitat. En darrer lloc, i tancant el cicle de la qualitat, la URV ha incorporat un pas més, de gran importància per a una institució pública com és la universitat, i que constitueix un dels seus deures amb la comunitat universitària, la societat i els governs:

Retre comptes del que s'ha fet i dels resultats aconseguits. Els instruments i pràctiques de rendició de comptes són fonamentals en un model de gestió de la qualitat transparent i de responsabilitat. La Universitat ha posat en marxa diferents mecanismes en aquest sentit, que s'han convertit en un element clau de la transformació viscuda a la URV: informes de gestió, memòries d'activitat, memòries d'execució, informes de progrés. El primer pas en el camí cap a la qualitat desitjada és establir clarament el punt de partida de la institució i la situació a què es vol arribar. Per això, la URV va definir la seva missió, visió de futur i objectius en el seu Pla Estratègic de Qualitat. A continuació, i d'acord amb aquesta definició, s'han portat a terme les actuacions i s'han implantat els mecanismes de seguiment de la qualitat que han de permetre assolir els objectius marcats. La missió, visió, compromís i objectius bàsics de la Universitat es resumeixen a continuació:


MISSIÓ

La URV té la missió de posar el coneixement al servei de la societat. Aquesta missió es desenvolupa en quatre grans eixos:

• Generar el màxim valor afegit a les capacitats de les persones al llarg de la seva vida.

• Contribuir significativament a l'avenç del coneixement i la seva transferència a la societat.

• Impulsar la transformació i el progrés socioeconòmic del territori i de la societat.

• Esdevenir una organització flexible i versàtil, orientada a la innovació i al servei dels usuaris.


VISIÓ DE FUTUR

La URV té com a visió de futur arribar a ser la Universitat de la formació integral de les persones, on s'aprèn a ser, a fer, a conviure i a conèixer:

•  La universitat que aprèn de les persones, la societat i d'ella mateixa.

•  La universitat creativa i impulsora de la innovació, que té com a tret diferencial la capacitat de generar coneixements i idees.

•  La universitat compromesa amb el treball, que promou la inserció laboral i assumeix la formació continuada de les persones com un procés indispensable.

•  La universitat compromesa amb l'entorn i amb la societat, que s'identifica amb la realitat de Catalunya i s'alia amb totes els agents per construir un futur de progrés.

•  La universitat universal, que treballa amb persones de tot el món, promou la mobilitat i coopera amb les societats en desenvolupament.

•  La universitat que progressa, analitzant, planificant i avaluant les seves activitats, que té la millora de la qualitat com a eix essencial d'actuació i que impulsa el desenvolupament de les seves unitats i col·lectius.

•  La universitat de les persones, que promou el seu desenvolupament integral, cerca la seva satisfacció i impulsa la seva participació.


COMPROMÍS

El nostre compromís és construir el futur generant i transmetent coneixements, de manera que contribueixi al desenvolupament de les persones i al progrés de la societat.

OBJECTIUS

La URV té com a objectiu aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de la comunitat universitària i de la gestió. La concreció d'aquest objectiu general es pot resumir en quatre punts bàsics al voltant dels quals s'estructura el sistema de qualitat de la URV:

•  Satisfer la demanda educativa.

•  Gaudir d'una qualitat docent reconeguda.

•  Aconseguir una qualitat científica contrastada.

•  Assolir una organització eficaç i eficient.


ÒRGANS RELACIONATS AMB LA QUALITAT I PLANIFICACIÓ

La URV s'ha caracteritzat per un fort compromís amb la qualitat en el desenvolupament de totes les seves activitats. Aquest compromís ha quedat reflectit de manera explícita en l'Estatut de la URV, aprovat el 2003, que inclou un títol –el vuitè– específicament dedicat a la qualitat, on es descriu el sistema organitzatiu que ha de vetllar per la definició i desenvolupament dels sistemes de qualitat a la URV. L'Estatut distingeix entre la qualitat organitzativa, de forma equivalent a la de qualsevol organització, i la qualitat institucional, que ha de garantir, analitzar i promoure els valors que han de regir l'acció de la Universitat com a institució. En el següent gràfic es representen les diferents unitats estructurals i organitzatives que participen en el sistema de qualitat de la URV.

Així doncs, la URV té com a objectiu aconseguir un alt nivell de qualitat en els àmbits de l'estudi i la docència, de la recerca i l'extensió universitària, de l'assistència als membres de la comunitat universitària i de la gestió. Per aconseguir-ho, a l'Estatut s'estableixen les responsabilitats en matèria de qualitat per a les diferents activitats i unitats de la Universitat:

•  El Claustre Universitari s'encarrega de la qualitat institucional.

•  El Consell de Govern fixa i coordina els sistemes de qualitat organitzativa i estableix els criteris d'assignació de recursos.

•  El Consell Social contribueix a supervisar i avaluar la qualitat, el rendiment i la viabilitat econòmica i social de la Universitat.

•  Les estructures i els òrgans específics en matèria de qualitat que tenen com a nexe comú facilitar l'adopció i la implantació transversal de les estratègies i sistemes de qualitat, són el Consell per a la Qualitat, la Comissió per a la Qualitat Institucional i la Unitat Tècnica de Qualitat.

El Consell per a la Qualitat és l’òrgan consultiu i assessor del Consell de Govern per desenvolupar les estratègies i els sistemes de qualitat. Les seves funcions principals són: assessorar el Consell de Govern en la definició d'estratègies i polítiques de qualitat, facilitar la interacció de la Universitat amb els observadors de la qualitat, informar el Claustre, el Consell Social i el Consell de Govern sobre la memòria anual de qualitat de la Universitat, recomanar al Consell de Govern una proposta anual d’accions prioritàries per millorar la qualitat i difondre a la societat els resultats en l’àmbit de la qualitat.

La Comissió per a la Qualitat Institucional (link a Secretaria General-comissions) és la comissió del Claustre que té com a objectiu vetllar per la qualitat de la Universitat com a institució. Les seves funcions bàsiques són: analitzar i valorar les informacions sobre qualitat institucional de la Universitat, proposar al Claustre la revisió de la política de qualitat institucional i la implantació dels instruments i procediments adients, i elevar al Claustre la memòria anual de desenvolupament de la qualitat institucional de la Universitat.

La Unitat Tècnica de Qualitat és l'estructura tècnica permanent de la Universitat per a la qualitat. Té cura dels processos que li són assignats sota la supervisió funcional del responsable polític de la qualitat i s'ocupa de recollir i sistematitzar la informació que facilita als òrgans de govern la presa de decisions. A més, assessora les activitats de control, avaluació i correcció en tots els àmbits de la Universitat, els dóna suport i coordina les activitats d'avaluació que es desenvolupen a iniciativa de la mateixa Universitat o d'instàncies externes.

La URV ha desenvolupat en els darrers anys els instruments de planificació necessaris per a introduir una dinàmica de canvi a la institució. Aquest procés ha permès a la Universitat tenir visions compartides dels objectius i adoptar un lideratge institucional, a través dels òrgans col·legiats, que defineix i desenvolupa les polítiques i actuacions a realitzar per aconseguir els resultats desitjats.

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura