SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


CONTRACTES PROGRAMA

•  Contractes Programa URV- Centres / Departaments

Els contractes programa 2008-09 per al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departaments de la URV s'organitzaran en 6 eixos. I cada eix conté un nombre determinat d'accions estratègiques.

Atesa la importància d'algunes de les accions estratègiques establertes, i a diferència de l'edició anterior, les unitats hauran de comprometre's a desenvolupar determinades accions aprovades pel Consell de Govern. La resta d'accions que es proposen, a títol orientatiu, hauran d'acabar de definir-se per part dels centres i departaments. Les unitats també podran incloure accions diferents a les proposades que considerin importants pel desenvolupament del seu pla estratègic, sempre tenint en compte les línies aprovades pel Consell de Govern.

Els sis eixos són:

EIX 1. ADAPTACIÓ A L'EEES I ACREDITACIÓ DE PROGRAMES

EIX 2. DOCÈNCIA

EIX 3. INTERNACIONALITZACIÓ i RELACIONS EXTERNES

EIX 4. RECERCA, TRANSFERÈNCIA i INNOVACIÓ

EIX 5. RECURSOS HUMANS

EIX 6. GESTIÓ


Documentació de suport al procés:
 

Els següents documents es van utilitzar en la redacció dels plans estratègics del Contracte Programa 2008-09

Graella accions i recursos PE centres 2008

Graella accions i recursos PE departaments 2008

Becaris i pressupost

Guia de complimentació CP 2008-09