SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


CONTRACTES PROGRAMA

•  Contractes Programa URV- Centres / Departaments

Els Contractes programa 2007-08 per al desenvolupament de la planificació estratègica de centres i departaments de la URV s'organitzaran en cinc eixos, que es corresponen amb els eixos estratègics d'actuació de la Universitat per a aquest període.

EIX 1

FORMACIÓ I PROCÉS D'APRENENTATGE

EIX 2

RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA I CONEIXEMENTS

EIX 3

ACCIÓ TERRITORIAL I INTERNACIONAL

EIX 4

RECURSOS HUMANS

EIX 5

QUALITAT EN LA GESTIÓ

Cada eix conté un nombre determinat de línies estratègiques i es proposen accions concretes a desenvolupar en cadascuna d'aquestes línies, a títol orientatiu, que els centres i departaments han d'acabar de definir.

Per a l'edició 2007-08 se sol·licita als centres i departaments que facin una proposta d'accions concretes a desenvolupar durant el període, basada en les línies aprovades pel Consell de Govern i adaptada a les seves prioritats i necessitats.

Es recomana proposar un nombre reduït d'accions, que permeti al centre o departament implantar-les adequadament i fer-ne el seguiment, per tal d'aconseguir un efecte de millora significatiu i adequat a l'esforç invertit. Per tant, es fixa un nombre màxim de 8 accions per desenvolupar, repartides entre els diferents eixos del contracte programa.

Tal com es va acordar en la sessió del Consell de Govern del 12 de juliol de 2007, els contractes programa per al desenvolupament del pla estratègic tenen, a partir del curs 2007-08, un nombre de becaris assignat en funció de la mida de cada centre i departament. El cost global dels becaris de col·laboració s'exclou de la negociació de les accions del contracte programa i del seu finançament.

 

Documentació de suport al procés:

Graella accions PE centres (excel)

Graella accions PE departaments (excel)

Guia CP centres i departaments (pdf)

Becaris i pressupost (excel)