SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


CONTRACTES PROGRAMA

•  Contracte Programa Generalitat-URV 2002-05

El sistema de contractes programa entre el Govern català i la URV està ja plenament consolidat com a instrument per millorar la qualitat. Des del primer contracte signat el 1997, basat en l'aprovació del Pla Estratègic de la Universitat (PEQ, 1998), s'ha progressat molt en la implementació de la cultura de planificació estratègica i la qualitat a la Universitat. El Contracte programa 2000-01 va consolidar aquesta evolució, i en les anualitats 2002, 2003 i 2004, corresponents al Contracte programa de 2002-2005, es van aconseguir els objectius amb un alt grau de satisfacció.

El darrer Contracte programa, corresponent al període 2002-05, s'estructura al voltant dels quatre eixos definits en la visió de futur de la URV: la formació i el procés d'aprenentatge, la recerca i transferència de tecnologia i de coneixement, l'acció territorial i internacional, i la qualitat, gestió i recursos humans. Després de justificar les línies directrius d'aquests eixos, es defineixen els objectius generals per assolir-los i es fan explícites les línies d'actuació i accions concretes que la URV es compromet a desenvolupar en el període del contracte programa. El seguiment de les accions compromeses es fa mitjançant indicadors qualitatius i quantitatius, dels quals es pacta prèviament la definició i el valor a assolir.

Contracte programa 2000-01

 


•  Contractes Programa URV- Centres / Departaments

A més del contracte programa plurianual amb la Generalitat, la URV ha establert un sistema de contractes programa interns que s'acorden cada any amb les 33 unitats de la Universitat, amb un concepte i execució similars a partir d'uns objectius comuns generals per als centres i departaments, que estan alineats amb els compromisos externs, amb els objectius interns establerts al PEQ de la URV i amb les necessitats de posar en pràctica iniciatives estratègiques i de millora de la qualitat fixades pel consell de direcció.

Els contractes programa van néixer inicialment per impulsar el desenvolupament dels plans estratègics de centres i departaments aprovats entre 1999 i 2000, i representen, d'una banda, el compromís d'aquests per desenvolupar els objectius i actuacions derivades dels seus plans estratègics i d'altres plans i accions impulsades institucionalment i, d'altra banda, fan possible impulsar la millora de les activitats i el posicionament dels centres i departaments. Els objectius dels contractes programa interns són:

•  Concretar les accions anuals que els centres i departaments es comprometen a realitzar per millorar la qualitat de les seves activitats i el seu posicionament.

•  Fixar un finançament addicional per als centres i departaments en funció de les actuacions que es comprometen a realitzar i de l'apropament d'aquestes a les prioritats fixades per la planificació institucional, finançament que en el darrer exercici s'ha uniformitzat al 20% dels recursos dels centres i al 10% dels que la Universitat destina genèricament als departaments.

•  Tenir un instrument per retre comptes del desenvolupament i millora dels centres i departaments.

 

A les pàgines següents s'hi pot trobar més informació i la documentació de suport dels darrers contractes programa:

Contractes programa 2007-08

Memòria de tancament 2007-08

Contractes programa 2008-09

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura