SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


  AVALUACIÓ

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

En els darrers anys, la URV ha destinat molts esforços primer a introduir la cultura de la qualitat, la planificació i la rendició de comptes a tots els estaments universitaris, i després al procés d'adaptació dels seus programes, recursos i processos a l'espai europeu de docència i recerca. En aquest context, pren un relleu especial la necessitat d'avaluar globalment el que s'ha fet. D'una banda, per fer balanç de la tasca realitzada fins al moment, i de l'altra, per detectar els punts febles que poden dificultar a la Universitat l'assoliment dels seus objectius.

Avaluació institucional i de la Gestió

Informe del CAI del Sistema de Gestió de la Recerca

AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ

La URV ha introduït com a processos estratègics per al seu funcionament l'avaluació institucional i l'acreditació de la qualitat de les titulacions, l'avaluació dels programes de doctorat i de formació continuada i l'avaluació de la qualitat de la docència, i els utilitza com a eines per instrumentalitzar la millora continuada dels processos formatius.

Avaluació de la Formació

AVALUACIÓ DE LA RECERCA

Un cop planificada l'estratègia de la Universitat en l'àmbit de la recerca, transferència i innovació, i implantades les accions necessàries per portar a terme la planificació prevista, cal avaluar els resultats aconseguits i el funcionament del sistema. Per això la URV ha implantat mecanismes d'avaluació de la qualitat de les activitats de recerca adaptats a les necessitats i integrats en el funcionament quotidià de la Universitat.

Avaluació de la Recerca

AVALUACIÓ DELS SERVEIS I PROCESSOS

A més de l'avaluació institucional, l'avaluació dels processos de gestió i l'avaluació del personal, la URV també ha posat en marxa diferents instruments per tal d'avaluar la qualitat dels seus serveis: consells d'usuaris, Servei de Biblioteca entre d'altres.

La Universitat també ha començat a introduir mecanismes d'avaluació i millora en els processos considerats com a més importants de la seva activitat, sobretot pel que fa als alumnes. Aquest és el cas del procés d'incorporació dels alumnes a la Universitat i el procés d'inserció laboral dels titulats.

Avaluació de la qualitat dels serveis i dels processos

Avaluació institucional i de la Gestió

  •  Avaluació Institucional EUA

El 2005 es finalitzà amb èxit la participació, a iniciativa del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, en el programa d'avaluació institucional organitzat per Associació Europea d'Universitats (EUA).

Aquest programa, que té un gran prestigi, està organitzat per l'EUA des de fa deu anys, i ha avaluat ja més d'un centenar d'universitats en 35 països diferents. Els objectius generals són: enfortir la cultura de qualitat entre els membres de l'EUA, donar suport a l'aprenentatge mutu, disseminar les bones pràctiques en gestió estratègica de les universitats europees i acompanyar els membres de l'EUA en la gestió del canvi. En aquesta edició hi participen un total de cinc universitats catalanes.

El procés d'avaluació institucional va començar amb l'elaboració d'un informe d'autoavaluació per part de la Universitat, que a la URV es va portar a terme entre els mesos de novembre de 2004 i febrer de 2005. A continuació van tenir lloc dues visites d'avaluació a càrrec d'un equip d'experts que inclou trobades amb els diferents agents universitaris. La primera visita es va produir a primers de març de 2005, i la segona, a primers de maig del mateix any.

Els documents d'interès i els resultats del procés d'avaluació es poden consultar a la plana web: http://wwwa.urv.net/avaluacio


•  Programa de benchmarking institucional

Amb l'objectiu d'impulsar la utilització de nous instruments d'avaluació i millora institucional, la URV ha participat en exercicis d'intercomparació, identificació i disseminació de bones pràctiques en l'àmbit de la gestió universitària internacional, que li han permès avaluar externament aquesta faceta de la seva activitat. Així, la Universitat ha participat en dues ocasions en el programa de benchmarking institucional del Centre Europeu per a la Gestió Estratègica de les Universitats (ESMU).

Aquest programa té com a objectiu comparar els processos clau de gestió entre les universitats participants i adoptar les bones pràctiques detectades. La metodologia del benchmarking reuneix els avantatges dels mètodes clàssics d'avaluació de la qualitat, basats en processos d'autoavaluació, i dels processos d'aprenentatge mutu i compartició d'experiències. El mètode emprat per l'ESMU, adaptat a les especificats de les institucions universitàries, permet a les universitats identificar els punts forts i els febles en comparació amb la resta, i aprendre de les bones pràctiques d'altres institucions per aplicar-les a la pròpia.

L'any 1999 la Universitat va participar per primer cop en el programa de benchmarking europeu, conjuntament amb una quinzena d'universitats, entre les quals figuren universitats de gran prestigi. Aquest programa es va centrar en l'anàlisi i comparació dels processos de gestió de recursos humans, gestió de la recerca, gestió i comercialització de les activitats de transferència i gestió de les tecnologies de la informació. La URV va prendre part en els tres primers temes.

L'any 2005 la URV va participar per segon cop en el programa de benchmarking, que en aquesta ocasió es va centrar en la gestió dels recursos humans, la gestió de la recerca, l'anàlisi de l'aportació de la universitat al desenvolupament territorial i la gestió del canvi. La URV va participar també en els tres primers. En total, el programa va comptar amb la participació de deu universitats europees, entre les quals es compataven institucions de reconegut prestigi internacional.

En l'informe final del programa de benchmarking, realitzat per l'ESMU i basat en l'autoavaluació de la Universitat, els resultats de les sessions de treball del programa i l'avaluació realitzada pels experts que actuen com a assessors, la URV ha obtingut una valoració positiva en les dues edicions del programa en què ha participat:

FINAL REPORT. 1999/2000

FINAL REPORT. 2004

En la següent taula es presenta un resum de les puntuacions obtingudes, per temes, i per programes.

Quant als resultats obtinguts en la participació més recent, alguns dels aspectes destacats pels experts han estat, de l'àmbit de la gestió dels recursos humans, el pacte de dedicació i el model d'avaluació del PDI, i pel que fa a anàlisi de l'aportació de la Universitat al desenvolupament territorial, l'estratègia que la URV ha establert per articular la seva relació amb el territori.


•  Avaluació professorat

Al 2003, la URV va treballar per desenvolupar un nou model d'avaluació del professorat a partir dels criteris generals per a l'avaluació docent del professorat de les universitats públiques catalanes aprovats pel Consell Interuniversitari de Catalunya (desembre de 2002) i els criteris mínims de l'AQU Catalunya per superar l'avaluació (2003). La URV va aprovar la Normativa per avaluar l'activitat docent del personal docent i investigador en Consell de Govern i posteriorment la va trametre a l'AQU Catalunya, que en va redactar un informe d'observacions. Un cop revisada per part de la URV, va estar certificada per l'esmentada agència, com a pas previ per a que el DURSI n'autoritzés l'aplicació.

A finals de 2004 es va començar el procés d'avaluació del professorat amb el nou model, que es troba en fase experimental durant el període de vigència del certificat, és a dir, fins al 30 de setembre de 2006, moment que s'haurà de sol·licitar l'acreditació definitiva per part de l'AQU Catalunya. La normativa actual està dissenyada per donar resposta a les activitats d'un col·lectiu heterogeni, com és el del professorat universitari, i té com a objectiu facilitar que el major nombre de professors puguin accedir al quinquenni de docència de la URV i al complement autonòmic de docència.


Avaluació de la Formació

  •  Avaluació de la qualitat dels ensenyaments de pregrau

De bon començament, la URV va fer una aposta clara pels processos d'avaluació com a eina per instrumentalitzar la millora continuada. Des del curs 1997-98, en què es van iniciar els programes d'avaluació, s'han realitzat un total de 45 processos d'avaluació, incloent-hi ensenyaments, processos i serveis.

El procés d'avaluació institucional es basa en un model mixt que consta d'una etapa d'autoavaluació o avaluació interna i d'una etapa d'avaluació externa. El desenvolupament i resultats de l'avaluació es recullen en l'informe intern, l'informe extern i l'informe final de cada titulació. La conseqüència del procés és l'elaboració del pla de millora, que permetrà mantenir les fortaleses i superar les febleses detectades.

Al final de cada programa d'avaluació institucional, la universitat elabora un informe de síntesi i anàlisi de totes les avaluacions realitzades en el període corresponent.


  •  Doctorat Qualitat URV

El Model de Doctorat de Qualitat de la URV, aprovat el febrer de 2001, inclou tant el vessant docent dels cursos de doctorat com el desenvolupament de la recerca que condueix a l'obtenció del títol de doctor/a.

El model de doctorat estableix uns indicadors i criteris de qualitat transparents i consensuats que s'utilitzen per assignar els recursos. El sistema permet establir mesures per millorar de manera continuada els programes de doctorat i fa possible millorar sensiblement l'acció formativa de la URV en l'àmbit del doctorat.

En aplicació de Pla Doctorat de Qualitat, la URV avalua internament cada any els seus programes de doctorat, amb l'objectiu de determinar la distribució dels recursos per al doctorat en funció de la qualitat dels programes i d'impulsar globalment la millora d'aquesta qualitat.

L'objectiu genèric del Pla Doctorat de Qualitat és el reconeixement del doctorat com un cicle formatiu rellevant a la URV. Com a objectius específics, planteja la millora dels estudis i programes de doctorat, el foment de la interrelació dins la URV i amb altres departaments de diferents universitats, la dotació d'elements incentivadors de la qualitat en aquests estudis, la potenciació de la recerca i de la transferència de coneixements i tecnologia a través dels programes de doctorat.

En cada proposta de programa, es valora el conjunt d'indicadors del Pla. No obstant això, per tal que el concepte de qualitat conté de forma uniforme tots els aspectes del programa, cal que hi hagi un equilibri en la valoració obtinguda en cadascun dels apartats. Les propostes que no assoleixen una puntuació mínima no poden esdevenir programes aprovats per la URV. La Universitat ha establert un suport específic perquè les propostes no aprovades arribin a superar els mínims exigits.

Una conseqüència de la política de qualitat del doctorat a la URV es reflecteix en l'èxit aconseguit en els processos estatals d'acreditació externa de la qualitat portats a terme, com les convocatòries de la Menció de Qualitat als Programes de Doctorat de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).

L'obtenció de la menció de qualitat constitueix un reconeixement a la solvència cientificotècnica i formadora dels estudis de doctorat, així com dels grups o departaments que desenvolupen la formació doctoral, i permet participar en l'obtenció d'ajudes a la convocatòria específica que realitzi el Ministeri d'Educació i Ciència.

La URV ofereix actualment 30 programes de doctorat: 19 compten amb aquest reconeixement, dels quals 5 programes de doctorat són coordinats per altres universitats.


  •  Pla de formació permanent

La formació de les persones és, juntament amb la generació de coneixement, la principal raó de ser de la URV. En aquest sentit, la URV té la voluntat de fer responsables els estudiants de la seva formació permanent proporcionant-los les habilitats necessàries per al desenvolupament professional. En aquesta línia , un dels elements clau ha estat la definició del Pla d'Acció de la Formació Permanent com a mitjà a partir del qual el Centre de Formació Permanent de la Fundació URV es converteix en l'instrument per catalitzar, promoure i gestionar les activitats de formació permanent de la Universitat. El pla d'actuacions es divideix en quatre àmbits: normatiu, organitzatiu, de programació i de projecció, a partir dels quals es distribueix la programació operativa.

A partir curs 2004-05, s'ha implantat un sistema d'assegurament de la qualitat de les accions formatives en l'àmbit de la formació permanent, mitjançant la Guia d'avaluació de la qualitat de la formació permanent, aprovada per la Comissió de la Formació Permanent i pel Consell de Govern de la URV al 2005. Aquest procediment té l'objectiu d'impulsar la qualitat dels postgraus gestionats pel Centre de Formació Permanent de la Fundació URV, i participar plenament dels plantejaments del Pla Estratègic de Qualitat i del Pla Estratègic de Docència de la Universitat.


•  Programa Disseny

El procés d'adaptació dels ensenyaments homologats actuals a les directrius de l'EEES s'ha generalitzat en el context del programa URV-TOT-EEES, que té l'objectiu d'adaptar totes les titulacions de la URV a les directrius de Bolonya.

Amb el mateix objectiu de preparar el procés d'adaptació de les titulacions als requeriments de l'espai europeu d'educació, la URV ha participat en el programa Disseny de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), que té com a objectiu impulsar la renovació dels plans d'estudis i acostar-los al nou marc europeu. El programa ha abordat el disseny de nous plans d'estudi des de les mateixes titulacions, d'acord amb l'esperit de l'espai europeu d'educació superior, i ha permès construir una metodologia que permet orientar els responsables acadèmics en els procediments per renovar els plans d'estudis i assegurar-ne la qualitat, a través de dos mecanismes: la definició d'un perfil de formació que descrigui les competències bàsiques comunes dels graduats i la definició dels instruments d'avaluació d'aquestes competències, tenint en compte el context internacional.

La URV hi ha participat en tres projectes: Medicina , Enginyeria Química i Enginyeria Tècnica Industrial (Química Industrial) i Psicologia.


Avaluació de la Recerca

•  Avaluació grups recerca

L'avaluació de les activitats de recerca es desenvolupada pel Servei de Gestió de la Recerca, mitjançant el Programa d'Avaluació de la Recerca.

El sistema d'avaluació de la recerca estableix el procediment general d'avaluació de la recerca dels grups, basat en criteris quantitatius (el finançament de la recerca i el resultats obtinguts) i en criteris qualitatius (índex bibliomètric de la producció científica, entre d'altres, d'acord amb mètodes específics segons l'àmbit).

Els criteris quantitatius valoren, d'una banda, el finançament de la recerca segons modalitats: projectes de recerca, infraestructura, accions especials, ajuts, convenis i contractes. D'altra banda, els resultats obtinguts segons tipus: publicacions, estades de recerca, patents, participació en congressos i direcció de tesis doctorals.

Els criteris qualitatius valoren una selecció pròpia d'ítems de la producció científica del grup en els últims cinc anys, d'acord amb un mètode específic segons els àmbits de coneixements.

L'èxit del model d'avaluació de la URV es basa en el consens i la difusió pel que fa a aquests criteris d'avaluació, en la vinculació entre resultats d'avaluació i el suport que reben els grups, i en la total transparència pel que fa als resultats del procés i les seves conseqüències.

Després de sis anys d'aplicació, la Universitat va revisar aquest model d'avaluació de la recerca amb la finalitat d'adequar-lo als criteris de la política científica vigent i de millorar-ne l'aplicació. El nou model, aprovat pel Consell de Govern al desembre de 2004, ha comportat modificacions relatives tant a l'aspecte tècnic —desenvolupament del procés d'avaluació— com al valor dels criteris utilitzats en la priorització dels programes d'assignació de recursos. En resum, la revisió del sistema ha permès simplificar i agilitzar el model d'avaluació i afavorir la participació conjunta dels grups de recerca en el procés d'accés als recursos econòmics per a la recerca.


•  Investigador actiu

El nou procediment d'avaluació del professorat (juliol 2003) i, més recentment, l'aprovació del document marc per a la programació d'ensenyaments de postgrau i la creació d'estructures de recerca fan necessari redefinir la figura del professor actiu en recerca. Al Consell de Govern de 8 de juliol de 2005 es defineix el professor i investigador actiu en recerca com aquell que en un període determinat, prou llarg però limitat, obté uns resultats que li permeten ser mereixedor d'una avaluació positiva segons els estàndards del seu àmbit de coneixement.


•  Quality Culture Project

La URV forma part d'un grup de 50 universitats europees, escollides entre les 137 sol·licitants, que van participar en el Quality Culture Project 2002-03 de l'Associació Europea d'Universitats (EUA). Només tres universitats espanyoles van estar seleccionades per participar-hi. Aquest projecte, finançat pel programa Socrates de la Comissió Europea, té com a objectiu promoure i enfortir la cultura de qualitat en les institucions d'ensenyament superior, procurant:

•  Concienciar sobre la necessitat de desenvolupar una cultura interna de la qualitat a les universitats.

•  Assegurar la difusió de les bones pràctiques existents en els diferents àmbits.

•  Promoure la introducció de la gestió interna de la qualitat per tal d'incrementar el nivells de qualitat.

•  Ajudar les universitats a introduir procediments externs d'assegurament de la qualitat.

•  Contribuir al procés de Bolonya reforçant la capacitat d'atracció de les universitats europees.

Les universitats participants en el projecte es van agrupar en sis xarxes, que abastaven diferents temàtiques d'interès prioritari: gestió de la recerca, ensenyament i aprenentatge, serveis de suport als estudiants, implantació de les reformes de Bolonya, aliances institucionals i fluxos de comunicació i estructures de presa de decisions. La URV va formar part de la xarxa temàtica especialitzada en la millora de la gestió de la recerca amb sis universitats més de diferents països europeus: Universitat de Bogazici (Turquia), Universitat Humboldt de Berlín (Alemanya), Universitat Aristotèlica de Tessalònica (Grècia), Universitat d'Udine (Itàlia), Universitat of Bucarest (Romania) i la Universitat de Zilina (Eslovàquia).

Els resultats del Quality Culture Project van ser una important aportació per a la preparació de la 2a Convenció d'Educació Superior Europea (Graz, maig de 2003), i posteriorment per a la Conferència de Ministres d'Educació (Berlín, setembre de 2003). A més, internament, els resultats del programa van ser molt positius per a la Universitat. En primer lloc, la URV va tenir l'oportunitat de participar en un exercici interuniversitari de reflexió i anàlisi sobre la situació de la gestió de la recerca a escala internacional i aprendre de les bones pràctiques detectades, la qual cosa va representar un procés útil i enriquidor. D'altra banda, la reflexió interna concretada en l'anàlisi DAFO de la gestió de la recerca a la URV, i la comparació amb la situació a la resta d'universitats participants, van permetre replantejar els processos i definir un pla d'acció que més tard serviria d'input per a la revisió del Pla Estratègic de Recerca i la definició del Pla Director d'R+D+I 2003-05 de la URV.


Avaluació de la qualitat dels Serveis i dels Processos

•  Consells Usuaris

La URV va posar en marxa els consells d'usuaris l'any 2002 com a instrument per desenvolupar la política de qualitat dels serveis de la Universitat, i amb l'objectiu de contribuir a la seva millora i a la satisfacció i implicació activa dels usuaris. Per tal que la URV ho pugui tenir en compte en els seus processos de presa de decisions, els consells d'usuaris tenen com a missió analitzar les febleses i necessitats de millora de la qualitat i vehicular les necessitats i expectatives sobre els serveis.

S'han realitzat els següents consell d'usuaris dels que ha derivat un pla d'acció de millora dels serveis analitzats.

•  Consell Usuaris Reprografia 2002-03

•  Consell Usuaris Secretaries 2003-04

•  Consell Usuaris Accions Culturals 2004-05

D'aquest consell d'usuaris ha derivat un pla d'acció de millora dels serveis analitzats -Secretaries de centre, Aules Acció Cultural-, que es va estructurar basant-se en eixos generals que engloben uns objectius a partir dels quals s'han definit les accions que s'han d'emprendre. A cada acció se li va assignar un responsable —servei o unitat estructural— encarregat de portar-la a terme i es va preveure un termini d'execució per desenvolupar l'acció i obtenir-ne resultats.

•  Informe conclusions Consell Usuaris 2005-06

•  Informe de Resultats dels Plans d'Acció dels Consell Usuaris 2005-06


•  Avaluació Servei Biblioteca i Documentació

La primera avaluació de la qualitat del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV es va portar a terme el curs 1999-2000 en el marc del programa d'avaluació institucional de la qualitat coordinat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Aquest procés d'avaluació es va realitzar de manera simultània a tots els serveis de biblioteca de les universitats públiques catalanes, la qual cosa va permetre disposar d'un informe transversal de la qualitat de les biblioteques universitàries de Catalunya.

Informe d'avaluació intern
Informe d'avaluació extern
Infrme final d'avaluació

Durant l'any 2006 s'ha iniciat el segon procés d'avaluació de la qualitat del SBiD de la URV, en el marc de l'avaluació transversal dels serveis bibliotecaris de les universitats catalanes, coordinat per AQU Catalunya. Aquesta avaluació té per objectiu no només una revisió del funcionament intern dels serveis bibliotecaris, sinó especialment la seva contribució en la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca i, especialment, al procés d'adaptació a l'EEES. El procés preveu també l'avaluació dels Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

D'altra banda, amb l'objectiu d'orientar la gestió del servei cap a les necessitats dels usuaris planificant i lliurant productes i serveis d'informació de qualitat per tal de satisfer les seves necessitats i formant-los per poder-ne fer ús, el SBiD de la URV ha posat en marxa un sistema d'enquestes periòdiques als seus usuaris. La primera es va realitzar l'any 1998, formant part d'una enquesta més general on es recollia l'opinió dels usuaris respecte a diversos serveis universitaris. El 1998 el SBiD va realitzar una segona enquesta d'opinió sobre la qualitat del servei i la satisfacció dels usuaris. Posteriorment, al 2004 es va portar a terme una revisió del mecanisme i els instruments de l'enquesta, i es va establir com a bianual.

Els resultats van ser molt positius amb relació a la valoració global del servei, i també del procediment d'enquesta, i permetran consolidar aquest mecanisme com un instrument fiable per prendre decisions pertinents que possibilitin avançar en el procés de canvi en què es troben les biblioteques universitàries.


•  Avaluació Procés Incorporació alumnes a la URV

La incorporació dels alumnes a la URV és una etapa important perquè s'han d'acomodar a un canvi respecte a les maneres de fer de secundària. A més, constitueix un moment essencial per tal que l'alumne pugui començar a sentir-se universitari de la URV i del centre, amb l'objectiu que incrementi la implicació amb l'aprenentatge i amb la institució. En els darrers anys s'han realitzat una sèrie d'activitats en els centres per facilitar el procés d'incorporació dels alumnes a la universitat, en les quals es facilita informació sobre els estudis i el centre, així com els mitjans de suport amb què comptarà l'alumne.

Dins la programació d'activitats d'avaluació de la qualitat que coordina l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya, en el programa 1999 es va realitzar l'avaluació del procés d'incorporació de l'alumnat a la universitat. Va ser el primer procés avaluat en el marc dels programes d'avaluació institucional de la qualitat i es va considerar que abastava des de les accions de captació i d'acollida d'estudiants que realitza la Universitat, fins al desenvolupament dels estudis acadèmics dels alumnes durant el seu primer any d'universitat

L'avaluació del procés d'incorporació es va realitzar de manera transversal a totes les universitats públiques catalanes. Com a resultat del procés d'avaluació es van determinar els punts forts i punts febles del procés d'incorporació, i es van poder formular propostes de millora que van representar un pas endavant per garantir la qualitat no només del procés d'incorporació dels alumnes, sinó de tot el procés formatiu.

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura