SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS

CERTIFICACIÓ i ACREDITACIÓ

CERTIFICACIÓ

•  Certificat Qualitat Biblioteques (ANECA)

El Servei de Biblioteca i Documentació de la URV va obtenir el Certificat de Qualitat dels Serveis de Biblioteca que atorga l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) al març de 2005. Aquesta certificació, vigent fins al curs 2006-07, reconeix la qualitat dels serveis de biblioteca i l'esforç que realitzen per a la millora, i permet que participin en una convocatòria d'ajuts per finançar projectes de millora dels serveis de biblioteca de les universitats públiques i privades sense ànim de lucre.


•  Certificació ISO laboratoris de recerca

L'objecte d'aquest programa és donar suport a l'obtenció de la certificació externa dels sistemes de gestió de la qualitat dels laboratoris de recerca dels departaments de la URV, segons la norma UNE-EN-ISO 9001:2000. Amb aquesta finalitat, el Consell de Govern de la URV, en sessió ordinària de 27 d'octubre de 2004, va aprovar destinar 140.000€ a la posada en marxa d'un programa d'aquestes característiques, i es preveu desenvolupar-lo en tres fases: 2005-06, 2006-07 i 2007-08.

Accés a documents de treball


•  Mencions de qualitat als Programes de Doctorat

L'ANECA cada any atorga mencions de qualitat als Programes de Doctorat de les universitat espanyoles. Aquesta menció permet garantir uns nivells de qualitat i constitueix un element de primer ordre per a la millora dels estudis de doctorat i la competència amb altres institucions del nostre entorn.

  PROGRAMES DE DOCTORAT URV


ACREDITACIÓ

•  Projecte Pilot Acreditació Medicina (ANECA)

L'acreditació externa de la qualitat de les titulacions és un procediment que es considera clau en el procés d'harmonització europea i que serà de referència en el futur. Per aquest motiu la URV va participar en el projecte pilot del programa d'acreditació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), desenvolupat durant el curs 2003-04. El programa va consistir a validar la metodologia d'acreditació, per tal de determinar-ne la idoneïtat d'aplicació en els cinc grans àmbits científics dels ensenyaments universitaris: ciències socials i jurídiques, ciències experimentals, ciències de la salut, ensenyaments tècnics i humanitats. La URV va participar en el projecte de Medicina.

Informe d'avaluació intern
Informe d'avaluació extern

•  Projectes Pilot adaptació a l'EEES

La Universitat ha pres part en el pla pilot d'adaptació de titulacions de l'EEES que impulsa el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) amb un total d'11 projectes.

El disseny dels programes formatius d'acord amb el pla pilot d'adaptació i la seva implantació ha representat un treball exhaustiu per part de responsables d'ensenyament i professors, i ha comportat una revisió completa del disseny de les titulacions segons els principis de Bolonya i les directius del Pla Estratègic de Docència. Els programes pilot han servit per posar en marxa tots els elements del nous model docent de la URV descrit en el seu Pla Estratègic de Docència: projecte formatius, currículum nuclear, tutoria, etc.

•  Acreditació ensenyaments

 DOCUMENTS D'INTERÈS

Legislació Estatut URV •  LOU. Llei orgànica d'universitats •  LUC. Llei d'universitats catalanes

QualitatMarcs generals d'avaluació de l'AQU Catalunya •  Estàndards qualitat ANECA •  Estàndards acreditació AQU •  Estàndards certificació AQU •  Informe avaluació AQU 2004-2005Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES de l'ENQA

Política universitàriaDocumento Marco. La integración del Sistema Universitario Español en el EEES•  Declaració Bolonia •  Declaració Praga •  Declaració Graz •  Magna Charta. Document elaborats pels rectors de les Universitats Europees •  Informe Bricall •  Informe Universidad 2000 •  Informe Dearing •  

 

ENLLAÇOS

Legislació •  Consejo de Coordinación Universitaria •  MECD . Ministeri d'Educació, Cultura i Esport •  DURSI . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

Qualitat •  AQU Catalunya . Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya •  ANECA . Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación •  European Network for Quality Assurance •  European Fundation for Quality Management •  Joint Quality Initiative •  Club Gestión de Calidad

EEES •  Espacio Europeo de Educación Superior •  European University Association (EUA). Associació de les Universitats Europees •  Eurydice. La xarxa d'informació sobre educació en Europa •  UNESCO . Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura