SISTEMA DE QUALITAT I PLANIFICACIÓ URV
POLÍTICA DE QUALITAT PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA CONTRACTES PROGRAMA SIGQ AVALUACIÓ

CERTIFICACIÓ ACREDITACIÓ

PLANS DE MILLORA I ACTUACIÓ RENDIMENT DE COMPTES  

RECONEIXEMENT, PREMIS I DISTINCIONS


Model d'Assegurament de la Qualitat Docent - SIGQ URV

 

 

Programa Experimental de Seguiment de la Qualitat dels Ensenyaments Oficials

AQU Catalunya ha obert una convocatòria d'ajuts per al finançament del seguiment experimental de la qualitat dels ensenyaments oficials de grau i màster, als quals poden optar les universitats del sistema universitari català. Amb un pressupost total de 30.000 euros, l'ajut per ensenyament és de 1.250 euros, amb un màxim de 2.500 euros per universitat.

Aquesta acció s'emmarca en la col·laboració amb les universitats catalanes per facilitar l'establiment d'un marc referencial propi sobre el seguiment de la qualitat dels ensenyaments oficials que s'adreça a concretar els informes de seguiment, tant pel que fa a l'estructura com al contingut. També pretén analitzar el funcionament dels sistemes de garantia interna de la qualitat implementats per les universitats i promocionar mecanismes de garantia externa de la qualitat que siguin àgils, eficients i més adequats als objectius, per alinear aquests sistemes amb els que es promouen a nivell europeu.

El mes de novembre 2009 la Universitat va presentar les conclusions preliminars d'aquest programa.

El mes de desembre de 2010 vam rebre l'informe final del programa

 

Model d'Assegurament de la Qualitat Docent - SIGQ URV

Document marc i directrius per a l’assegurament de la qualitat docent
Document marc i directrius per a l’assegurament de la qualitat docent (aprovat per Consell de Govern el 20/12/2007) defineix de forma clara i explícita la política i estratègia de qualitat docent de la URV, les responsabilitats i els procediments per a garantir la qualitat dels ensenyaments. És a dir, serveix per definir com i amb quins recursos es realitzarà el seguiment intern de la qualitat de la docència, quins agents hi haurà implicats i les seves responsabilitats concretes, qui i com garantirà la realització de tot el procés i com es portarà a terme el rendiment de comptes dels resultats.

El Model d'Assegurment de la Qualitat Docent s'ha presentat al programa AUDIT i ha estat avaluat positivament (SIGQ 0.1) per part d'AQU Catalunya el 2009.

Posteriorment s'han actualitzat els processos corresponents al màster i al doctorat per part de la Comissió d'Assegurament de la Qualitat en Doctorat. I va ser aprovada per la Comissió de Postgrau i Doctorat el 22/04/09. (SIGQ 0.2)

El SIGQ 0.2 és la base que tots els centres de la Universitat han d'implantar durant el curs 2009-10 amb l'objectiu d'assegurar seguiment de les titulacions que marca el Real Decret 1393/2007.

Presentació del SIGQ

El model s'ha presentat a l'equip de direcció tots els Centres de la URV a les següents sessions:

Campus Catalunya 05-03-09

Campus Sescelades 09-03-09

Campus Bellisens 17-03-09

Documentació

Presentació

Resum dels processos amb responsabilitats del Centre

 

Implantació SIGQ

Procés d'implantació

1. El Degà/Director ha de designar un responsable del SIGQ del Centre, que haurà de vetllar per a la correcta implantació i desenvolupament del SIGQ.

2. L'equip de direcció del centre i el RSIGQ han de designar l'equip de treball

3. El grup de treball del centre hauria de quedar amb regularitat (p.ex. cada dues setmanes)

4. Les primeres sessions de treball estaran guiades per la Unitat de Qualitat i Planificació, si així ho desitja el centre.

5. L'Objectiu de les sessions és revisar la documentació transversal del SIGQ i adaptar-la a les característiques del Centre.

6. Un cop revisats tots els processos transversals i elaborat el SIGQ del Centre, s'ha d'aprovar el document per la Junta de Centre i posar-la com a versió 1.0 a disposició dels agents del Centre.

7. Calendari d'implantació: novembre 2009 – juny 2010.

8. A partir del setembre de 2010 es començarà a treballar en els informes de seguiment de les titulacions i els centres per estar disponibles al desembre de 2010 quan l'AQU els podrà demanar per certificar-los.

 

Formació

El 14 de desembre de 2009 es va fer una sessió de formació a les Tècniques de Suport a la Qualitat Docent dels Centres sobre l'implantació del SIGQ (Documentació Curs)

Guia d'implantació del SIGQ als Centres

 

DOCnet-Qualitat

DOCnet és una aplicació informàtica dissenyada per a sistematitzar el seguiment operatiu i la documentació del procés d'implantació dels nous programes, des de la perspectiva de la planificació docent. L'apartat de qualitat de l'aplicació DOCnet és una eina per a gestionar l'assegurament de la qualitat docent dels Centres de la Universitat i que dóna resposta a las exigències del programa AUDIT de ANECA dins del marc de la garantia de la qualitat a l'EEES. L'accés a l'aplicació és https://moodle.urv.net/docnet/, i l'usuari i el password és el mateix que utilitzeu pel correu electrònic.

Formació - DOCnet Qualitat

- El 26 de febrer de 2009 es va fer una sessió de formació a les Tècniques de Suport a la Qualitat Docent dels Centres sobre l'aplicació DOCnet - Qualitat (Documentació Curs)

- El 12 i 15 de maig de 2009 es va fer una sessió de formació al personal de l'Oficina de Suprot al Deganat dels Centres sobre l'aplicació DOCnet - Qualitat (Documentació Curs)

- El 26 de maig i 3 de juny de 2009 es va fer una sessió de formació als Responsables d'Ensanyament i els Coordinadors de Màster dels Centres sobre l'aplicació DOCnet - Qualitat (Documentació Curs)

- Previsió de formació per a Responsables del SIGQ al gener de 2010

 

Guia de treball de DOCnet-Q per al Responsable d'Ensenyament

Guia de treball de DOCnet-Q per al Coordinador de Màster

 

Programa AUDIT d'ANECA

D'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'EEES — Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat de l'ENQA—, i segons el plantejament sobre el procediment de disseny i implementació dels títols universitaris que estableix el  Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, les universitats han de garantir, fent ús de la confiança que la societat els atorga en la seva gestió autònoma, que les seves actuacions asseguren l'assoliment dels objectius associats a la formació que imparteixen. Per aconseguir aquest repte, les universitats han de disposar de polítiques i sistemes de garantia interna de la qualitat (SGIQ) formalment establerts i públicament disponibles.

ANECA , ACSUG i AQU Catalunya han desplegat de forma conjunta el programa AUDIT, amb l'objectiu d'orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària dels centres universitaris, integrant totes les activitats que fins ara s'han anat desenvolupant relacionades amb l'assegurament de la qualitat dels ensenyaments.

AUDIT també vol reconèixer els SGIQ dissenyats pels propis centres. Per aquest motiu, després de la fase d'avaluació del disseny, el programa inclou una fase de seguiment dels SGIQ. En una tercera fase se certificaran els sistemes ja implantats pels centres universitaris.

Documents de referència

Document amb els elements d'avaluació
Data de modificació 17-01-11