QUÈ ÉS EL SÍNDIC DE GREUGES?


El Síndic de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili és l’òrgan encarregat de defensar els drets de tots els membres de la comunitat universitària. El seu règim jurídic es defineix al títol 5 dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Inici
PER QUÈ?La Universitat ha creat la institució del Síndic de Greuges amb la intenció de trobar noves formes de solucionar conflictes amb eficàcia, en el si de la mateixa Universitat, per mitjà de procediments àgils, flexibles i gratuïts.

S’ha definit la naturalesa del Síndic de Greuges amb les següents característiques:

Més autoritat que poder

Més justícia que dret

Més humanisme que burocràcia

Inici
DES DE LA CREACIÓ D’AQUESTA FIGURA


Des de 1994 existeix la figura del Síndic de Greuges a la URV. El primer síndic va ser l’advocat i economista Matias Vives i March, que va acabar el mandat el novembre de 1999; el segon, l'advocada Isabel Baixeras, que ha finalitzat la gestió al novembre de 2004.

Avui, la figura i la funció del Síndic estan plenament consolidades a la Universitat.

Des del curs 1993-1994, la Sindicatura ha emès els informes d’activitat corresponents a cada període acadèmic, que recullen les seves recomanacions i fan un tractament estadístic de les actuacions.

Totes les universitats públiques catalanes compten amb la figura del Síndic de Greuges, i cada cop són més nombroses les universitats de la resta de l’Estat espanyol que la institueixen, com a signe de la voluntat democràtica dels seus òrgans de govern. En els diferents territoris tenen diferents denominacions: Valedor, Defensor, Comisión de Garantias, Tribunal de Garantías i altres.

La URV, d’acord amb la resta d’universitats catalanes, va ser l’amfitriona de la II Trobada Estatal de Síndics de Greuges d’Universitats, que va tenir lloc el 14 i 15 de maig de 1998 a Tarragona. El propòsit era debatre diferents aspectes del seu funcionament i promoure la creació de la figura allà on no existia. Hi van participar divuit síndics i 27 universitats, i de cadascuna de les quatre ponències presentades es van emetre unes consideracions finals.

La primera trobada estatal de defensors universitaris s’havia fet a la Universitat Jaume I de Castelló. La darrera s’ha celebrat a Galícia, convocada pels defensors universitaris de Santiago de Compostel·la, Vigo i la Corunya.

IniciQUI ÉS EL SÍNDIC DE GREUGES ACTUAL?

Francisco Zapater Esteban va ser designat síndic de greuges en la sessió del Claustre de 26 de novembre de 2004. Nascut al País Valencià (Xelva, 1946), viu a Tarragona des de 1979, està casat i té dos fills (de 20 i 16 anys).
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, fa 24 anys que exerceix d'advocat en les especialitats de dret penal i matrimonial i té despatx obert a la nostra ciutat. És professor de dret processal penal de l'Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi d'Advocats de Tarragona, i va formar part de la Junta de Govern de l'esmentat Col·legi durant 8 anys. És membre de l'Associació Catalana de Juristes Demòcrates i col·labora periòdicament al Diari de Tarragona i a la revista Fòrum Jurídic amb articles d'opinió sobre qüestions socials, polítiques, jurídiques i locals.
És Oficial de Justícia excedent i durant el anys setenta va treballar als jutjats de València, Vilanova i la Geltrú i Tarragona. Va ser durant cinc anys professor de dret de l'Escola de Treball Social de Tarragona.

Inici


FUNCIONS

Els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili atribueixen al síndic de greuges la funció de defensar els drets dels membres de la comunitat universitària davant els òrgans de govern, representació o administració de la Universitat .

El síndic de greuges actua d’ofici o a instància de part, quan adverteix la vulneració efectiva d’un dret.

La seva actuació no està sotmesa a instruccions de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.

Inici
ÀMBIT D’ACTUACIÓ


L’àmbit d’actuació del síndic de greuges de la Universitat Rovira i Virgili és el de la mateixa Universitat.

En els casos que l’actuació requerida excedeixi aquest àmbit, podrà orientar la persona interessada en relació amb la petició d’intervenció a d’altres òrgans de defensa dels drets dels ciutadans.

Inici
ABAST DE L’ACTUACIÓ

El síndic admet a tràmit les peticions o queixes en les quals adverteixi que s’ha pogut produir una vulneració de drets en el si de la Universitat. No admet les queixes anònimes, i tampoc les mancades de fonament o de pretensió. El síndic de greuges no pot intervenir en qüestions jutjades o en conflictes que es trobin pendents de resolució judicial.

Un cop admesa a tràmit la queixa o la petició de mediació, el síndic de greuges emprèn actuacions per tractar d’aconseguir solucions transigides dels conflictes que se li plantegin.

Quan la mediació o la transacció no són possibles, l’actuació del síndic de greuges davant els òrgans de govern, representació i administració de la Universitat es fa en forma de recomanacions.

Tot i el seu caràcter no vinculant, les recomanacions del síndic de greuges tenen la força moral que deriva de:

La voluntat dels òrgans de govern, gestió i administració de la Universitat, així com dels estudiants, els professors i el personal d’administració i serveis, d’aconseguir un nivell de qualitat de la Universitat més alt.

La designació del síndic/a de greuges pel Claustre universitari, per majoria qualificada, a iniciativa del rector/a, que el nomena i fa cessar, amb l’informe previ del Consell Social.

La independència del síndic/a de greuges, l’actuació del qual no està sotmesa a instruccions de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.

La procedència no universitària i el reconegut prestigi de la persona designada.

Inici
SISTEMA DE DESIGNACIÓ I CONTROL

   El síndic/a de greuges és designat pel Claustre Universitari, mitjançant una majoria de les tres cinquenes parts dels presents, entre persones de reconegut prestigi que no pertanyin a la comunitat universitària, a iniciativa del rector/a, que el nomena i fa cessar, amb l’informe previ del Consell Social.

   La durada del mandat del síndic/a és de cinc anys, sense possibilitat de renovació consecutiva.

   El síndic/a presenta un informe anual al Claustre universitari i al Consell Social sobre la matèria de la seva competència.


Inici
AJUDA PER A LA FORMULACIÓ DE QUEIXES

El síndic de greuges és oberta a les peticions d’orientació i les consultes dels membres de la comunitat universitària. Tanmateix, atesa la naturalesa de les seves funcions, no suplirà l’actuació personal de les persones interessades davant dels òrgans universitaris per a l’obtenció d’informació, la presentació de sol·licituds ni la interposició de recursos administratius. Tampoc li correspon l’assessorament jurídic.

En cas de conflicte entre membres de la comunitat universitària i els òrgans de govern, representació o administració, les persones interessades podran sol·licitar a el síndic que dugui a terme una activitat de mediació per tractar d’aconseguir una solució satisfactòria per a les diferents parts implicades.

En cas que la persona interessada hagi advertit irregularitats o disfuncions que consideri que han de ser reparades, s’adreçarà a el síndic amb la formulació d’una queixa.

QUI POT ADREÇAR QUEIXES AL SÍNDIC DE GREUGES?

COM ES FORMULA UNA QUEIXA?

MODEL DE QUEIXA

MODEL PER IMPRIMIR

Qui pot adreçar queixes al Síndic de Greuges?

Poden adreçar queixes al Síndic de Greuges de la Universitat Rovira i Virgili tots els membres de la comunitat universitària: els professors, els estudiants i el personal d’administració i serveis.

Com es formula una queixa?

La formulació d’una queixa requereix la identificació de la persona interessada, amb les seves dades personals i universitàries, i amb els requisits que estableix la Llei de procediment administratiu comú. La queixa s’ha d’acompanyar de còpia dels documents que hi facin referència.

S’ofereix un model de queixa per tal de facilitar la tasca a les persones que hi puguin estar interessades.

Això no obstant, per a l’obtenció d’informació, l’orientació i el seguiment d’actuacions, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el síndic de greuges per qualsevol sistema de comunicació: entrevista personal o telefònica, petició per escrit en qualsevol registre d’entrada de l’administració universitària, per fax, o per correu ordinari o electrònic.

Model de queixa:

AL SÍNDIC DE GREUGES DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Nom:
Cognoms:
Domicili:
Codi postal:
Població:
Telèfon:
Adreça electrònica:
Fax:
DNI:
Documentació que s’acompanya:
Exposició dels fets:
Pretensió:
Signatura:
Data:


La queixa, acompanyada dels documents que hi facin referència, pot ser presentada en qualsevol registre d’entrada dels centres de la Universitat, o bé tramès per correu a l’adreça següent:


Síndic de Greuges
Carrer de l’Escorxador, s/n43003 Tarragona


Model a imprimir.

Inici

LINKS D'INTERÈS


La web del defensor universitari

 

Síndic de Greuges de Catalunya

 

El Defensor del Poble Espanyol

 

Inici


CONTACTEUPer concertar entrevistes amb el síndic

cal trucar dilluns i dimecres, de 9a 14 hores i de 16 a 19 hores,
i la resta de dies de 8 a 14 hores al 977 558 482.

també us podeu adreçar per fax: 977 559 511

per correu ordinari: carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona

i per correu electrònic: sindic@urv.net

 

Inici