COMISSIONS DELEGADES DEL CdG


Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica  

Comissió d'Investigació i Transferència

Comissió de Docència

Comissió de Recursos Humans

Comissió de Recursos Econòmics i Materials


Comissió d'Estudiants i Comunitat Universitària