Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

Aprovat per Decret 202/2003, de 26 d'agost i publicat en el DOCG núm. 3963 de 8 de setembre de 2003
(correcció d'errades, DOGC núm. 3991, de 20 d'octubre de 2003)

Modificat pel Consell de Govern de data 20 de desembre de 2007
(disposició addicional octava de la Llei de modificació de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats)
.
Modificat pel Consell de Govern de data 21 de febrer de 2008 (disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 4/2007).
Modificat pel Consell de Govern de data 18 de desembre de 2008
Modificat pel Consell de Govern de data 25 de febrer de 2010
Modificat pel Claustre Universitari de data 12 de maig de 2011

 


 

 

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals
TÍTOL PRIMER. Estructura de la Universitat
TÍTOL SEGON. Entitats corporatives
TÍTOL TERCER. Òrgans de govern i representació de la Universitat
TÍTOL QUART. Òrgans consultius
TÍTOL SISÈ. Activitat de la Universitat
TÍTOL SETÈ. Comunitat universitària
TÍTOL VUITÈ. Qualitat
TÍTOL DESÈ. Reforma de l'Estatut
DISPOSICIONS ADICIONALS
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIÓ FINAL

 

 
Versió de l'Estatut publicada en el DOGC
Acord GOV/23/2012, de 27 de març -Núm. 6100, 2.4.2012-
   
Versió de l'Estatut publicada en el BOE
-Núm. 107, 4.5.2012-