LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA I ALTRES
DISPOSICIONS GENERALS

Legislació Universitària

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
Text refós de la Llei Orgànica d'Universitats
Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya.
Desenvolupament de la LOU.
Desenvolupament de la LUC.
Legislació universitària en elaboració.
   
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari
Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret Llei 5/2005, d'11 de març, de reformes urgents per l'¡mpuls a la productivitat i per la millora de la contractació pública.
I Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes
Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya