REGLAMENT DE L’ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ENGINYERIA
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
-Modificat pel Consell de Govern de data 20 de desembre de 2012-

TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcions


TÍTOL SEGON
Òrgans de govern


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius


TÍTOL QUART
Règim econòmic


TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL


TÍTOL PRIMER
Naturalesa i funcions

Article 1

1. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria forma part de la Universitat Rovira i Virgili en virtut de la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que la desenvolupin.

2. L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria és el centre encarregat d'organitzar els ensenyaments que li han estat adscrits i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir els títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal i també els dels altres que li hagin estat adscrits, en modalitat presencial, semipresencial o a distància

Article 2

Són funcions de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria:

a) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té adscrits i donar-los a conèixer.

b) Elaborar els plans d'estudis i proposar-ne la modificació.

c) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els contractes programa que s'estableixin.

d) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge, de manera que assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

e) Garantir la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'alumnat.

f)  Assignar recursos materials als departaments d'acord amb la programació docent.

g) Conèixer els informes dels departaments sobre els recursos econòmics assignats a l'activitat docent dels ensenyaments adscrits.

h) Proposar activitats de formació permanent i participar-hi.

i) Proposar o organitzar activitats d'extensió universitària i participar-hi.

j) Potenciar les associacions d'antics alumnes dels ensenyaments que tingui adscrits.

k) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que la Universitat li assigni per exercir les seves funcions.

l) Coordinar l'activitat docent del professorat que imparteix matèries corresponents als ensenyaments adscrits.

m) Totes les altres que la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que els desenvolupin li atribueixin.TÍTOL SEGON
Òrgans de govern


CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 3

Els òrgans de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria són la Junta d'Escola, el director o directora, el subdirector o subdirectora, el secretari o secretària i el/s responsable/s d'ensenyament


CAPÍTOL 2
Junta d'Escola

Article 4

La Junta d'Escola és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.

Article 5

1. La Junta de l'Escola està constituïda per 50 membres.

2. La Junta de l'Escola està composta per les persones següents:

a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.

b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria.

c) Una representació de 31 membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b ), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per:

- 26 membres del professorat amb vinculació permanent dels quals 22 han de ser doctors;
- 5 membres del professorat amb vinculació no permanent, dels quals 4 han de ser doctors

d) En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent doctor, els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat amb vinculació permanent doctor elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. En el cas de no haver-hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent no doctor, el lloc vacant podrà ser ocupat per un candidat del professorat amb vinculació permanent no doctor elegit per aquest col·lectiu i entre aquest.

e) Una representació de 13 estudiants, a raó d'1 per cadascun dels ensenyaments adscrits al centre, i la resta fins a completar el total, a raó d'un més per cada ensenyament d'acord amb el major nombre d'estudiants matriculats, escollits per aquest col·lectiu i entre aquests. En el cas dels ensenyaments en extinció, els estudiants d'aquests ensenyaments s'agruparan amb els dels nous ensenyaments afins.

f) Una representació de 6 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

3. Els membres elegibles de la Junta de l'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

Article 6

Són competències de la Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria:

a) Elegir el director o directora de l'Escola i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de l'Escola.

c) Aprovar la memòria anual d'activitats.

d) Elaborar el projecte del Reglament de l'Escola i proposar-ne la modificació.

e) Elaborar els plans d'estudis dels ensenyaments que té adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si escau, la modificació.

f) Supervisar el funcionament dels ensenyaments que té adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

g) Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent.

h) Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que l'Escola té adscrits.

i) Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat.

j) Proposar programes de postgrau.

k) Planificar la utilització dels recursos econòmics, establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel director o directora.

l) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 27 d'aquest Reglament.

m) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els ensenyaments adscrits a l'Escola mitjançant la coordinació prevista en l'article 27.

n) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants.

o) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament, i fixar-ne la composició.

p) Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat.

q) Aprovar l'adscripció de professors a l'Escola.

r) Totes les altres que l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 7

La Junta d'Escola la convoca el director o directora, per iniciativa pròpia o a petició d'una cinquena part dels membres de la Junta. En aquest darrer cas, la Junta s'ha de convocar en el termini de deu dies hàbils després que la petició s'hagi formalitzat al Registre de la Universitat Rovira i Virgili.

Article 8

La Junta de l'Escola es pot reunir en sessió ordinària i extraordinària. La Junta s'ha de reunir en sessió ordinària almenys una vegada a l'any.

Article 9

1. La convocatòria de la sessió de la Junta d'Escola s'ha de fer preferentment per mitjans electrònics, indicant el lloc, l'hora de la reunió i l'ordre del dia. Ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per deliberar i adoptar acords, sens perjudici que aquesta documentació estigui disponible en un lloc web, del qual s'ha de garantir l'accessibilitat i la seguretat.

2. Els membres de la Junta han de rebre la convocatòria amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores.

Article 10

La Junta de l'Escola queda vàlidament constituïda en primera convocatòria, pel que fa a la realització de les sessions, deliberacions i presa d'acords, si hi és present la majoria absoluta dels membres, sota la presidència del director o directora, o el subdirector o subdirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi. En segona convocatòria, que ha de tenir lloc mitja hora després de la primera, queda vàlidament constituïda si hi és present la quarta part dels membres, sota la presidència del director o directora, o el subdirector o subdirectora, i el secretari o secretària, o la persona que el substitueixi.

Article 11

1. L'assistència a la Junta té caràcter personal. El vot no és delegable.

2. Poden assistir a la Junta , amb veu i sense vot, les persones que el director o directora autoritzi expressament.

Article 12

1. El secretari o secretària de l'Escola actua com a secretari o secretària de la Junta.

2. El secretari o secretària aixeca acta de cada sessió que faci la Junta de l'Escola. Aquest document ha d'especificar necessàriament els assistents, l'ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de les deliberacions, el contingut dels acords adoptats, el sentit dels vots i, si un membre ho demana, una exposició succinta de la seva intervenció.

3. Les actes s'aproven en la mateixa sessió o en la següent. No obstant això, el secretari o secretària pot emetre certificats sobre els acords específics que s'hagin adoptat amb el vistiplau del director o directora, sens perjudici de la ulterior aprovació de l'acta, i hi ha de fer constar expressament aquesta circumstància.

4. Els membres de la Junta han de tenir accés a les actes en format electrònic per consultar-hi el contingut dels acords adoptats.

Article 13

1. La Junta de l'Escola només pot tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia, llevat que hi siguin presents tots els membres de l'òrgan col·legiat i es declari la urgència de l'assumpte amb el vot favorable de la majoria absoluta.

Article 14

Els acords, excepte els que s'expressen als articles 22 i 32, s'adopten per majoria simple dels membres presents de la Junta.

Article 15

1. Les votacions són a mà alçada, excepte aquelles resolucions o acords que afectin persones o quan el vot secret sigui sol·licitat per una desena part dels assistents a la reunió.

2. Les votacions a mà alçada no es poden interrompre per cap motiu i mentre es realitzen no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 16

Els acords adoptats per la Junta de l'Escola són efectius des del moment que s'aprovin, excepte en el cas que el mateix acord disposi una altra cosa, o en el cas que legalment calgui un tràmit posterior. Els acords han de fer-se públics i s'han de notificar als òrgans de la Universitat corresponents.

Article 17

1. La Junta de l'Escola pot constituir les comissions que consideri oportunes. La Junta ha d'especificar-ne la composició, les funcions i el procediment per constituir-les.

2. Les comissions que tinguin atribuïdes competències delegades per la Junta d'Escola han d'estar formades per membres que hi pertanyin.

3. Les comissions les convoca el president o presidenta, bé a iniciativa pròpia, bé a petició de dues terceres parts dels membres de la comissió.


CAPÍTOL 3
Òrgans unipersonals

Article 18

El director o directora s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària del centre i el representa.

Article 19

La Junta elegeix el director o directora del centre entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i al centre, i amb dedicació a temps complet.

Article 20

La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 21

Correspon al director o directora:

a) Representar l'Escola.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de l'Escola.

c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de l'Escola, i mantenir-ne informada periòdicament la Junta de l'Escola.

d) Convocar i presidir la Junta d'Escola, executar i fer complir els seus acords.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o la destitució del subdirector o subdirectora, del secretari o secretària i dels responsables d'ensenyament entre el professorat permanent amb dedicació a temps complet adscrit a l'Escola.

f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a l'Escola.

e) Totes les altres funcions que li atribueixi l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i aquelles altres relatives a l'Escola que ni l'Estatut ni aquest Reglament no atribueixin a la Junta de l'Escola.

Article 22

1. El director o directora pot ser remogut en el seu càrrec amb l'aprovació d'una moció de censura.

2. La moció de censura l'han de presentar almenys un terç dels membres de la Junta de l'Escola, i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies següents a la presentació. Ha d'incloure un candidat i el programa ha de contenir les línies de política i gestió universitària que s'han de desenvolupar.

3. L'aprovació de la moció de censura requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres de la Junta d'Escola. En el cas que la moció de censura no sigui aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra durant l'any següent.

Article 23

El subdirector o subdirectora i el secretari o secretària els proposa el director o directora, i els nomena el rector o rectora. Exerceixen les funcions que el director o directora els encomani.

Article 24

En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora, n'assumeix accidentalment les funcions el subdirector o subdirectora.

Article 25

El secretari o secretària de l'Escola s'encarrega de redactar i custodiar les actes de la Junta d'Escola, d'expedir els certificats dels acords adoptats i de redactar les certificacions necessàries en la gestió administrativa de l'Escola.

Article 26

En cas d'absència, impediment o vacant, el secretari o secretària ha de ser substituït per un secretari o secretària provisional designat pel director o directora, que n'assumeix accidentalment les funcions.

Article 27

1. Els responsables d'ensenyament són professors permanents amb dedicació a temps complet que, sota la direcció del director o directora del centre al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarreguen d'establir la programació acadèmica, de coordinar els recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, de fer el seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de formular les propostes corresponents.

2. Els responsables d'ensenyament són nomenats pel rector o rectora a proposta del director o directora del centre al qual estigui adscrit l'ensenyament esmentat.


TÍTOL TERCER
Òrgans consultius

Article 28

1.Els consells d'ensenyament assisteixen els responsables d'ensenyament en l'exercici de les seves funcions. Estan formats per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participi en la docència.

2. Hi ha un consell d'ensenyament per cada ensenyament de grau adscrit al centre.

Article 29

1. La Junta de l'Escola constitueix un Consell Assessor, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola.

2. El Consell Assessor ha de treballar preferentment per adequar els plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix a les persones titulades.

TÍTOL QUART
Règim econòmic

Article 30

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria disposa d'una consignació formada per les partides pressupostàries que li assigna la Universitat i pels ingressos obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i les normes de la Universitat que el desenvolupin.

Article 31

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria ha de retre comptes sobre la seva activitat i el grau d'assoliment dels objectius proposats en la planificació estratègica per a cada període mitjançant una memòria anual, acadèmica i econòmica, que ha d'elevar al Consell de Govern.


TÍTOL CINQUÈ
Reforma del Reglament

Article 32

El director o directora, per iniciativa pròpia o bé per iniciativa d'una tercera part dels membres de la Junta de l'Escola, pot proposar la reforma d'aquest Reglament, la qual requerirà l'acord de la majoria absoluta dels membres de la Junta.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA


En el moment d'entrar en vigor d'aquest Reglament, queda derogat el Reglament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, aprovat per la Junta d'Escola el 19 de desembre de 2003 .

DISPOSICIÓ FINAL

En tot allò no previst en l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili i en aquest Reglament, s'aplicarà la legislació vigent.