NORMATIVA DE PATENTS DE LA URV
- Aprovada per Consell de Govern el 18 de febrer de 2004 (FOU 38) -1. Àmbit d’aplicació

1.1 Personal de la URV
1.2 Estudiants de la URV
1.3 Treballs en col·laboració amb altres inventors i/o institucions


2. Titularitat dels resultats de l'R+D+I

2.1 Invencions del personal de la URV
2.2 Invencions dels estudiants de la URV
2.3 Invencions conjuntes amb altres institucions

3. Òrgans competents

4. Gestió i inscripció de les patents

4.1 Sol·licitud de patent d'inventors a la URV
4.2 Tramitació de la sol·licitud de patent a la URV
4.3 Sol·licitud de patent a l'Oficina de Patents

5. Transmissió i abandonament de les patents

5.1 Transmissió d'una patent als inventors
5.2 Proposta de la transmissió
5.3 Abandonament d'una patent

6. Beneficis de l’explotació o llicència

Clàusula derogatòria

Clàusula transitòria
 
1. Àmbit d’aplicació


1.1 Personal de la URV

Aquesta Normativa regula la titularitat, gestió i llicència dels resultats (susceptibles de patentar d’acord amb els articles 4 i següents de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents), dels treballs derivats de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació del personal de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant URV) (professors, investigadors, PAS, becaris), conseqüència d’activitats realitzades a la URV o bé que per a la seva gestació i realització s’hagin utilitzat els seus mitjans.

Per tant, estan sota el seu àmbit les patents (inclosos els models d’utilitat) sol·licitades per protegir les invencions, els inventors de les quals siguin personal de la URV, quan aquestes invencions siguin fruit d’una investigació o desenvolupament fets a la URV, o quan en la seva gestació hagi influït predominantment la utilització de mitjans proporcionats per la URV. En aquests supòsits la URV serà titular dels drets de propietat industrial corresponents.


1.2 Estudiants de la URV


També serà s’aplicarà a l’activitat dels alumnes de la URV quan els treballs siguin tutelats, dirigits i avaluats per professors i/o s'hagin realitzat a les instal·lacions i amb recursos de la URV.


1.3 Treballs en col·laboració amb altres inventors i/o institucions

La present Normativa també és aplicable a les patents sol·licitades en què a més d’algun inventor de la URV hi hagi un o més inventors d'altres institucions, en la part corresponent de titularitat de la URV, o quan hi hagi un o més inventors (particulars, etc.) que cedeixin a la URV els corresponents drets de propietat industrial. També en aquests supòsits la URV serà titular dels drets de propietat industrial corresponents.

En el cas d’una patent la titularitat de la qual sigui compartida entre la URV i altres titulars aliens a la comunitat universitària, s’aplicarà aquesta Normativa respecte de la part propietat de la URV. L’inventor(s) informarà de la part que respecte del total correspon a la URV.

 

2. Titularitat dels resultats de l'R+D+I


2.1 Invencions del personal de la URV

D’acord amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents, correspon a la URV la titularitat i gestió de les invencions realitzades pels seus treballadors com a conseqüència de la seva funció d’investigació, i de les activitats que pertanyin a l’àmbit de l’article 83 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). En aquesta normativa, s’entén per treballadors els professors, personal investigador, personal d'administració i serveis i becaris que realitzen la seva tasca professional en el si de la URV. La URV també és propietària dels resultats dels investigadors, personal d'administració i serveis i becaris contractats per al Fundació URV que hagin realitzat la tasca de recerca a la URV.

No obstant això, en el cas de resultats derivats d’activitats realitzades a l’empara de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats, es pot cedir a l’empresa o entitat contractant la titularitat dels resultats. En tot cas, la titularitat dels resultats s’haurà d’especificar en el conveni o contracte corresponent i no afectarà la condició d’autors (o inventors) del personal de la URV.

Les persones que hagin col·laborat directament en l’obtenció dels resultats seran considerats inventors de la patent.

També correspon a la URV la titularitat del coneixement (know-how) generat pels seus treballadors (tant si estan protegits per la llei de secrets industrials o no), així com altres treballs (disseny industrial, programes d’ordinadors, dissenys de circuits integrats, etc.).


2.2 Invencions dels estudiants de la URV

A més a més, segons l'article 135 dels Estatuts de la URV: 135.1 "L’autoria dels treballs docents realitzats per l’estudiant que siguin objecte d’avaluació en el marc dels seus estudis a la Universitat correspon exclusivament a l’estudiant, excepte en el cas de treballs dirigits o coordinats per professors de la Universitat, en què serà compartida.
135.2 En ambdós casos la totalitat dels drets d’explotació del treball correspon a la Universitat, sens prejudici de la participació de l’autor en els beneficis eventuals, en els termes que el Consell de Govern estableixi."


2.3 Invencions conjuntes amb altres institucions

En cas de patents compartides, d’acord amb l’article 1, paràgraf quart, la Fundació URV gestiona la formalització del conveni de cotitularitat amb l’altra entitat per regular tots els aspectes relacionats amb la copropietat. La distribució dels beneficis corresponents a la URV s’ha de fer en les mateixes proporcions indicades a l’apartat núm. 6 d’aquest document.3. Òrgans competents


La Comissió d'Investigació i Transferència és l’òrgan competent, juntament amb el vicerector d'Innovació, Transferència i Societat , per determinar l’interès de la URV en els resultats obtinguts, l’assumpció de la gestió de la protecció i els àmbits territorials en què es responsabilitzarà del manteniment. Ambdós poden demanar l’assessorament i els dictàmens, tant interns com externs, que considerin convenients.

La cessió, venda o llicència de patents a terceres entitats o als inventors s’ha de fer per resolució del rector, a proposta del gerent, el qual ha de tenir en compte l'acord de la Comissió d'Investigació i Transferència.

La Fundació URV (en endavant FURV) s’encarrega de coordinar el procediment de sol·licitud, la negociació de explotació i/o llicència de la patent i es responsabilitza de gestionar els diferents tràmits.

 
4. Gestió i inscripció de les patents


4.1 Sol·licitud de patent d'inventors a la URV

Quan un membre de la URV, fruit de la seva activitat d’R+D+I, consideri que els resultats obtinguts són susceptibles de ser protegits per la Normativa de propietat industrial, en qualsevol de les seves modalitats, caldrà que presenti un informe (sol·licitud de patent) a la Fundació URV, en què demanarà la protecció dels drets de propietat industrial. A partir d’aquest moment s’abstindrà de publicar els resultats per tal de no trencar la novetat. El personal de la FURV ha de tractar aquesta informació de manera confidencial, i ha de posar els mitjans perquè es mantingui la confidencialitat en els contactes amb tercers.

Quan els inventors siguin més d’un, entre ells han de designar la persona que faci interlocutora entre la FURV i els inventors. Quan hi hagi inventors externs a la URV, l’interlocutor haurà de ser sempre un membre del personal de la URV.


4.2 Tramitació de la sol·licitud de patent a la URV

La FURV ha d’analitzar conjuntament amb el(s) inventor(s) (o interlocutor) les circumstàncies de la invenció, l’aplicabilitat industrial i comercial, la possibilitat de protecció a partir d’una patent (o bé model d’utilitat) o bé l’explotació alternativa com a secret industrial (know-how). Si aquesta anàlisi és positiva, la FURV farà una petició al vicerector d'Innovació, Transferència i Societat d’una cerca exhaustiva de patentabilitat.
El resultat de les anàlisis anteriors (sol·licitud de patent + informe de cerca de patentabilitat) s’adjuntaran a la sol·licitud de l’investigador, que ho enviarà tot al vicerector d'Innovació, Transferència i Societat . Aquest ho presentarà a la Comissió d'Investigació i Transferència, que dictaminarà sobre la idoneïtat de la inscripció de la patent, a partir de les consultes que cregui oportunes.

L'acord de la Comissió d'Investigació i Transferència s’ha de ocmunicar a l'inventor(s). En el cas d’acceptació, la comunicació especificarà l’àmbit geogràfic i temporal en el qual es compromet a mantenir els drets.

També es comunicarà la no-acceptació. En el cas de que la URV decideixi no assumir els seus drets sobre la invenció, l’investigador podrà gestionar-la i comercialitzar-la lliurement.

 
4.3 Sol·licitud de patent a l'Oficina de Patents

En el cas que es decideixi inscriure la patent, la URV, a través de la FURV, realitzarà una sol·licitud de patent espanyola, amb la consegüent creació del dret de prioritat internacional de 12 mesos. La URV es farà càrrec de les despeses associades a la cerca, redacció i tramitació de la patent.

Durant aquest període, el(s) inventor(s), amb l’ajuda de la FURV, han de procurar arribar a acords amb terceres entitats per a l'explotació comercial de la patent. Transcorreguts els dotze mesos, en el cas que no s’hagi arribat encara a cap acord de comercialització satisfactori però la Comissió d'Investigació i Transferència cregui que hi ha encara possibilitats reals de fer-ho, i sempre que no s’hagi fet una divulgació que destrueixi la novetat de la invenció, es desistirà de la primera sol·licitud de patent i es considerarà que se’n presenti una segona sol·licitud, idèntica o millorada, i al mateix temps es demanarà no publicar la primera (abans dels divuit mesos comptats des de la data de prioritat) i crear així un nou termini de dotze mesos de prioritat, durant els quals es pugui continuar intentant la comercialització. Aquest procés es pot reiterar les vegades que es cregui convenient.5. Transmissió i abandonament de les patents


5.1 Transmissió d'una patent als inventors

Si un cop transcorreguts els dotze mesos de prioritat, la URV no està interessada en la patent, en transferirà la titularitat, en el cas que hi estiguin interessats, al(s) inventor(s). La Universitat recuperarà les despeses ocasionades de la tramitació i el manteniment de la patent a Espanya (la gestió de la inscripció dels resultats en els registres corresponents i de les despeses que se’n derivin durant el període de prioritat a escala mundial (dotze mesos)), i negociarà un royalty amb els futurs titulars. Aquests royalties seran un percentatge sobre els ingressos de les vendes del(s) producte(s) basat(s) en la patent. En la determinació del percentatge es tindrà en compte el grau de participació de la patent en el producte i en cap cas serà inferior als valors considerats en operacions similars prèvies dins un mateix sector econòmic.
Aquests ingressos es faran efectius en el moment que sigui explotada per ells mateixos, o bé llicenciada o transferida a tercers.

Tanmateix, la URV es reservarà el dret d'utilitzar els resultats de la recerca amb finalitats no comercials. Així mateix, la URV, sempre que sigui possible, es reserva una llicència no exclusiva, intransferible i gratuïta d’explotació, quan se cedeix la patent a l’inventor.


5.2 Proposta de la transmissió

Sempre que es determini la cessió (o venda) dels drets sobre les invencions, siguin a favor de l’investigador o a favor de tercers, l’ha de proposar la Comissió d'Investigació i Transferència, la qual ho ha de comunicar per escrit al gerent, perquè d'acord amb l'Estatut de la URV faci la proposta al rector.


5.3 Abandonament d'una patent

Si han passat dotze mesos després d'haver inscrit la patent i no hi ha cap institució interessada en l’adquisició o llicència i els inventors tampoc hi estan interessats o no s'ha arribat a cap acord de cessió (o venda) amb ells, la patent s'abandonarà, després d’un acord de la Comissió d'Investigació i Transferència, la qual ho ha de comunicar per escrit al gerent perquè d'acord amb l'Estatut de la URV faci la proposta al rector.


 
6. Beneficis de l’explotació o llicència


Ingressos per regalies obtingudes mitjançant llicència o transmissió de la patent a una empresa o tercera entitat

Ingressos nets = Import total cobrat – despeses (costos FURV i URV: gestió, tramitació, redacció, cerca de terceres entitats, etc.)

Els ingressos nets es reparteixen de la manera següent:

a) Ingressos primers 6.000 €

(En el cas que hi hagi diversos inventors o autors, han d’indicar per escrit a la FURV quina ha de ser la seva participació en el percentatge que els correspon. Si no ho especifiquen, es realitzarà un repartiment equitatiu).

b) Ingressos següents entre 6.000 i 18.000 €.

c) Ingressos següents superiors a 18.000 €


 
Clàusula derogatòria


Aquesta Normativa deroga qualsevol normativa anterior referent a aquesta matèria, i entrarà en vigor l’endemà que s’aprovi.Clàusula transitòria


Aquesta Normativa s’aplicarà a les patents sol·licitades o concedides a la URV fins el moment present. La Comissió d'Investigació i Transferència n'aprovarà les condicions de cessió (o venda) tenint en compte allò que disposa aquesta Normativa.