NORMATIVA PER A BECARIS DE PROJECTE/CONTRACTES/CONVENIS DE RECERCA
- Aprovada per la Junta de Govern amb data 26 de febrer de 2001, modificada per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència de 4 de maig de 2006 i ratificada pel Consell de Govern de 18 de juliol de 2006-
- Modificada per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència de 29 d'octubre de 2009 i ratificada pel Consell de Govern de 5 de novembre de 2009-
- Modificada per la Comissió delegada d'Investigació i Transferència de 14 de novembre de 2011 i ratificada pel Consell de Govern de 22 de desembre de 2011-
Article 1. Definició


Es consideren becaris de projecte/contracte/conveni de recerca de la URV els nomenats pel Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries a instàncies del professor responsable d’un projecte/contracte/conveni de recerca amb una empresa o ens públic o privat.

La condició de becari de projecte/contracte/conveni de recerca queda restringida a aquelles persones que tinguin la consideració d’alumnes en qualsevol cicle formatiu d’un centre d’educació superior.


Article 2. Finalitat

Aquestes beques han de tenir la finalitat de facilitar la realització d’uns estudis.

Per tant, la realització de treballs o activitats, resultants de la concessió d’aquest tipus de beques, a favor de la URV (o de tercers) està condicionat al desenvolupament d’activitats educatives.

Les activitats formatives i la seva relació amb els estudis dels sol·licitants hauran de quedar explicitades en la convocatòria pública d’aquestes beques.

Els becaris de projecte/contracte/conveni de recerca es dedicaran exclusivament al desenvolupament de les tasques pròpies del projecte/contracte/conveni de recerca per al qual han estat becats. L’assignació d’aquestes tasques correspon al professor responsable. No s’admet la vinculació d’aquests becaris a cap tasca docent ni administrativa.


Article 3. Requisits

Els requisits per a les places que s’han de cobrir seran fixats pel professor responsable del projecte/contracte/conveni de recerca, amb el vist-i-plau del cap de departament al qual pertany.


Article 4. Selecció

La selecció es realitzarà mitjançant convocatòria pública en el tauler d’anuncis i pàgina web de la Universitat.

El tribunal de selecció estarà format per membres de l’equip investigador del projecte/contracte/conveni de recerca.


Article 5. Nomenament

Els responsable del projecte/contracte/conveni de recerca comunicarà al Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries al cap de departament la resolució de la convocatòria.

El Vicerectorat d’Investigació i Investigació Sanitàries nomenarà oficialment el candidat seleccionat com a becari de projecte/contracte/conveni de recerca.


Article 6. Dotació i pagament

El responsable del projecte/contracte/conveni de recerca acreditarà davant la Gerència la condició de becari del candidat seleccionat, d’acord amb aquesta normativa.

La Gerència farà una retenció de crèdit equivalent al cost resultatnt de la durada de la beca, que inclou el salari brut i la quota patronal, en el projecte/contracte/conveni de recerca d'adscripció.

L'assignació mensual de les beques és igual a la de les beques predoctorals de primer any de la URV de manera proporcional a la seva dedicació al projecte. L'assignació mensual està sotmesa a l'aplicació de la retenció que correspongui d'acord amb la normativa fiscal vigent, així com als costos de Seguretat Social, d'acord amb allò establert pel Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre.


Article 7. Durada

La durada màxima de la beca serà la durada del projecte/contracte/conveni de recerca. El professor responsable podrà proposar al Vicerectorat d’Investigació i Institucions Sanitàries la rescissió de la beca quan ho consideri necessari per motius imputables al projecte/contracte/conveni de recerca o a la incapacitat informada del becari.


Article 8. Informe final

El professor responsable del projecte/contracte/conveni de recerca haurà de presentar un informe d’avaluació de les activitats formatives realitzades pel becari al Vicerectorat d’Investigació i Relacions Internacionals al final del període de gaudiment de la beca.


Article 9. Disposició final

La Comissió d'Investigació i Transferència de la URV serà l'encarregada de resoldre les qüestions no contemplades en aquesta normativa.