NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: PSICOPEDAGOGIA

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada, en primera instància, per la Comissió Acadèmica i de Qualitat, de la Junta de la Facultat el dia 28 de maig de 2003.

La Normativa va ser aprovada per la Junta de Facultat de data 30 de maig de 2003.

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent de data 7 de juliol del 2003.

La Normativa, amb lleugeres modificacions, va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, en data 29 d'abril de 2004.

Aquesta Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica del dia 25 d'octubre de 2007 i va ser ratificada en la sessió del Consell de Govern del 30 d'octubre de 2007

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 40.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

D'acord amb l'establert al Real Decret 916/1992, de 17 de juliol, pel qual s'estableix el títol oficial de Llicenciat/da en Piscopedagogia i les directrius generals pròpies dels seus plans d'estudi, podran accedir als estudis de només segon cicle conduents al títol de Llicenciat/da en Psicopedagogia qui es trobi en possessió del títol de:


També qui hagi superat el primer cicle de les llicenciatures de:

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia a través de la secretaria del Centre.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar les sol·licituds per part de les persones interessades és de l'1 al 15 de setembre.

En el cas que no es cobreixin la totalitat de les places, s'obrirà un nou termini de l'1 al 31 d'octubre.

Documents a adjuntar

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació caldrà que es presenti a la secretaria de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de les persones preinscrites es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

a. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada d'acord amb la taula d'equivalències següent:

b. A la nota resultant de l'apartat anterior se li afegiran, si s'escau, els següents punts per altres titulacions diferents de les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim d’1'5 punts, en base a la puntuació següent:

c. A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s'afegirà, si és el cas, la puntuació que s'assigni per experiència professional acreditada, per l'exercici de la qual sigui necessari una titulació acadèmica superior. Per cada any complert d'experiència o exercici professional es valorarà amb 0'1 punts, fins a un màxim d’1 punt.

d. Si la comissió ho creu convenient, es podrà realitzar una entrevista.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà la Comissió Acadèmica de la Facultat.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, es farà públic al taules d'avisos de la secretaria del Centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle, amb inclusió de la nota final obtinguda per cada sol·licitant.

En el mateix llistat s'indicarà la documentació que caldrà presentar a l'hora de formalitzar la matrícula.

D'acord amb el que estableix l'article 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Dret Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

Atenent al número de crèdits de l'ensenyament de Psicopedagogia i el número de crèdits del 1r cicle dels ensenyaments de procedència, en els casos que sigui necessari que l'estudiant realitzi continguts formatius, se li comunicarà individualment quin és el nombre de crèdits que ha de cursar per arribar als 300 crèdits mínims exigits per la normativa, i com superar-los, mitjançant la corresponent notificació. En la mateixa resolució se li notificarà, si s'escau, els mecanismes de substitució d'assignatures coincidents entre cicles.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, les persones interessades podran presentar recurs davant el rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

En cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció, amb el mateix procediment esmentat en aquest apartat.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

El Real Decret 916/1992, de 17 de juliol, pel qual s’estableix la titulació oficial de la Llicenciatura en Psicopedagogia, indica els complements de formació necessaris per a obtenir el títol oficial de Llicenciat/da en Psicopedagogia.
Com a conseqüència, en el cas de no haver-ho cursat anteriorment, depenent de la titulació per la qual s’ha accedit, l’alumnat haurà de superar les assignatures següents:

Mestres
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
11151008
Processos Psicològics Bàsics
6
Troncal
300009
CF Psicologia de la Personalitat
6
Complement de Formació
300010
CF Psicologia Social
6
Complement de Formació
300011
CF Mètodes i Tècniques d'Investigació en Psicopedagogia
6
Complement de Formació

Diplomats/des en Educació Social
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
11151008
Processos Psicològics Bàsics
6
Troncal
11081201
Organització i Gestió de Centres Educatius I
4.5
Optativa
11162017
Psicologia de l'Educació (*)
4.5
Troncal
300009
CF Psicologia de la Personalitat
6
Complement de Formació
300011
CF Mètodes i Tècniques d'Investigació en Psicopegadogia
6
Complement de Formació
(*) L'alumnat que hagi cursat aquest ensenyament a la URV, ja té aquesta assignatura superada.

Primer cicle de Pedagogia
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
300009
CF Psicologia de la Personalitat
6
Complement de Formació
300010
CF Psicologia Social
6
Complement de Formació
300011
CF Mètodes i Tècniques d'Investigació en Psicopedagogia
6
Complement de Formació

Primer cicle de Psicologia
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
11162017
Psicologia de l'Educació (*)
4.5
Troncal
11151103
Teoria i Institucions Contemporànies a l'Educació
4.5
Obligatòria
11081201
Organització i Gestió dels Centres Educatius I
4.5
Optativa
300012
CF Didàctica General
6
Complement de Formació
(*) L'alumnat que hagi cursat les assignatures Psicologia de l'Educació I i Psicologia de l'Educació II, ja té aquesta assignatura superada.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

L’alumnat que hagi cursat Pedagogia (Pla 93) haurà de fer 25.5 crèdits de continguts formatius amb assignatures optatives / lliures.


L’alumnat que hagi cursat Psicologia (pla 93) haurà de fer 27 crèdits de continguts formatius amb assignatures optatives / lliures.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.

ASSIGNATURES COINCIDENTS

EDUCACIÓ SOCIAL 1999
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11081106 Diagnòstic en Educació
6
11172001 Diagnòstic en Educació
6
11081209 Educació Multicultural
4.5
11172205 Educació Multicultural
4.5
11081210 Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4.5
11172206 Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4.5
11081103 Bases Metodològiques de la Investigació educativa
9
11172004 Mètodes d'investigació en Educació
6

MESTRE EDUCACIÓ ESPECIAL 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11091019 Intervenció Educativa en la Deficiència mental
4.5
11172003 Educació Especial
6
11091020 Transtorns de la Conducta i la Personalitat
6
11172103 Transtorns del Desenvolupament
6
11091009 Aspectes Evolutius i educatius de la deficiècia Auditiva+
6
11172104 Programes i Accions en Educació Especial
6
11091017 Aspectes Evolutius i educatius de la deficiècia Motòrica+
6
11091026 Aspectes Evolutius i educatius de la deficiècia visual
6
11091204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5
11091018 Deficiència Mental i Desenvolupament psicològic
4.5
11172210 Psicologia de la Deficiència Mental
4.5

MESTRE EDUCACIÓ FÍSICA 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11101204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5

MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11111204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5

MESTRE EDUCACIÓ MUSICAL 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11121204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5

MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11131204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5

MESTRE LLENGUA ESTRANGERA 1997
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11141204 Tutoria i Avaluació a l'Aula
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5

PEDAGOGIA 1993
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11012113 Diagnòstic Educatiu
3
11172001 Diagnòstic en Educació
6
11012112 Psicodiagnòstic Escolar
3
11012014 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum
6
11172002 Disseny, desenvolupament i innovació del currículum
6
11012115 Intervenció Didàctica en Educació Especial
4.5
11172003 Educació Especial
6
11012118 Mètodes d'Investigació en Educació
6
11172004 Mètodes d'Investigació en Educació
6
11012125 Processos Ensenyament-Aprenentatge
3
11172005 Psicologia de la Instrucció
6
11012124 Psicologia de la Instrucció
3
11012117 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Educativa
3
11172009 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11012116 Intervenció Psicoeducativa en els transtorns d'Aprenentatge I
3
11012120 Metodologia de la Intervenció Educativa
3
11172010 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11012119 Intervenció Psicoeducativa en el Currículum I
3
11012018 Models i Estratègies Formació de Funció Pedagògica
3
11172203 Desenvolupament i Promoció Professional del Docent
4.5
11013215 Programes i Accions en Educació Especial
4.5
11172104 Programes i Accions en Educació Especial
6

PEDAGOGIA 2002
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11151105 Diagnòstic en Educació
6
11172001 Diagnòstic en Educació
6
11152014 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum
6
11172002 Disseny, desenvolupament i innovació del currículum
6
11151106 Educació Especial
6
11172003 Educació Especial
6
11151107 Mètodes d'Investigació en Educació
6
11172004 Mètodes d'Investigació en Educació
6
11152242 Psicologia de la Instrucció
6
11172005 Psicologia de la Instrucció
6
11152108 Orientació Professional
6
11172007 Orientació Professional
4.5
11152220 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11172009 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11152243 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11172010 Models d'orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11152110 Assessorament a Institucions Educatives
6
11172101 Assessorament a Institucions Educatives
6
11152231 Adaptacions Curriculars
4.5
11172201 Adaptacions Curriculars
4.5
11152229 Disseny Curricular per Matèries
4.5
11172202 Disseny Curricular per Matèries
4.5
11152018 Formació i Actualització en la Funció Pedagògica
6
11172203 Desenvolupament i Promoció Professional del Docent
4.5
11151216 Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4.5
11172206 Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4.5
11152236 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5
11172207 Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4.5
11152226 La investigació-acció
4.5
11172209 La Investigació-Acció
4.5
11152112 Desenvolupament de Competències Professionals
4.5
11172204 Desenvolupament de Competències Professionals
6

PSICOLOGIA 1993
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11022232 Diagnòstic Educatiu
3
11172001 Diagnòstic en Educació
6
11022219 Psicodiagnòstic Escolar
3
11022233 Intervenció Didàctica en Educació Especial
4.5
11172003 Educació Especial
6
11022225 Psicologia Deficiència Mental I
1.5
11012125 Processos Ensenyament-Aprenentatge
3
11172005 Psicologia de la Instrucció
6
11022111 Psicologia de la Instrucció
3
11022229 Intervenció Psicoeducativa en Transtorns del Desenvolupament
6
11172006 Intervenció Psicopedagògica en els Transtorns del Desenvolupament
6
11022234 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Educativa
3
11172009 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11022025 Intervenció Psicoeducativa en els Transtorns d'Aprenentatge Instrumental
3
11012120 Metodologia de la Intervenció Educativa
3
11172010 Models d'orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11022221 Intervenció Psicopedagògica en el Currículum I
3
11022112 Transtorns del Desenvolupament
6
11172103 Transtorns del Desenvolupament
6
11022226 Psicologia Deficiència Mental II
4.5
11172210 Psicologia de la Deficiència Mental
4.5
11022230 Intervenció Psicoeducativa Edat Adulta i Vellesa
6
11172212 Intervenció Psicoeducativa en la vellesa
6
11022227 Psicologia del Super Dotat
6
11172213 Psicologia de la Superdotació
6
11022223 Intervenció Psicomotriu
6
11172214 Intervenció Psicomotriu
4.5
11022209 Psicopatologia Infantil i Juvenil
6
11172215 Psicopatologia del nen i de l'Adolescent
4.5
11022214 Tècniques Projectives
6
11172216 Tècniques Projectives
4.5

PSICOLOGIA 2002
PSICOPEDAGOGIA 2003
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11162256 Diagnòstic en Educació
6
11172001 Diagnòstic en Educació
6
11162018 Psicologia de la Instrucció
6
11172005 Psicologia de la Instrucció
6
11161201 Intervenció Psicopedagògica en els Trantorns del Desenvolupament
6
11172006 Intervenció Psicopedagògica en Transtorns del Desenvolupament
6
11162252 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11172009 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
11162253 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11172010 Models d'orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11162254 Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar
6
11172102 Intervenció Psicoeducativa en el Context Familiar
6
11162112 Transtorns de Desenvolupament
6
11172103 Transtorns de Desenvolupament
6
11161207 Psicologia de la Deficiència Mental
4.5
11172210 Psicologia de la Deficiència Mental
4.5
11161205 Intervenció Psicoeducativa en la Vellesa
6
11172212 Intervenció Psicoeducativa en la vellesa
6
11161202 Psicologia de la Superdotació
6
11172213 Psicologia de la Superdotació
6
11161203 Intervenció Psicomotriu
6
11172214 Intervenció Psicomotriu
4.5
11162260 Psicopatologia del nen i de l'adolescent
4.5
11172215 Psicopatologia del nen i de l'adolescent
4.5
11161214 Tècniques Projectives
6
11172216 Tècniques Projectives
4.5

En el cas de les assignatures optatives si l’alumne té escreix es convalidaran. En cas contrari no les podrà cursar.