NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ENOLOGIA, pla 2003

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La proposta de Normativa va ser aprovada per la Junta de la Facultat d'Enologia el 6 de març de 2003.

La Normativa va ser aprovada per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió del 7 de juliol del 2003.

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 40.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- Per Ordre Ministerial núm. 2751 de 30 de gener de 1997 (BOE núm. 34 de 8 de febrer de 1997) s’estableixen les titulacions i els estudis previs del primer cicle, així com els complements de formació amb els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l’obtenció del títol oficial de llicenciat en Enologia.

- Podran accedir als estudis d’Enologia (només de segon cicle):

a) Qui hagi superat el primer cicle d’alguns dels estudis següents:


b) Qui estigui en possessió del títol d’Enginyer Tècnic Agrícola, en qualsevol de les seves especialitats.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat d'Enologia a través de la secretaria del Centre.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és de l’1 al 31 de juliol i de l’1 al 10 de setembre. En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s’obrirà un altre termini del 9 de desembre al 20 de gener següent. Cada any, durant el mes de juny, es farà públic el calendari del procés de preinscripció, admissió i matrícula.

Documents a adjuntar

La documentació que han d’adjuntar a la sol·licitud és la següent:

Els alumnes que en el moment de fer la preinscripció encara no disposin d’aquesta documentació, podran presentar-la dins dels 10 dies natural posteriors a la publicació de les llistes dels alumnes que reuneixen i que no reuneixen requisits.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l’hauran de presentar a la Secretaria de la Facultat d’Enologia.

CRITERIS DE SELECCIÓ

En la selecció es valorarà l’expedient acadèmic en funció de la via d’accés, així es valorarà l’expedient acadèmic de l’Enginyeria Tècnica Agrícola o del 1r cicle de la llicenciatura o enginyeria abans esmentades. I, si s’escau, es realitzarà una entrevista personal.

La mitjana de l’expedient s’obtindrà d’acord amb la taula d’equivalències següent:
Suspens = 0, Aprovat = 1, Aprovat compensat = 1, Notable = 2, Excel·lent = 3, Matrícula d’honor = 4

En el cas de plans d’estudis no renovats es farà la mitjana aritmètica.

En el cas de plans d’estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d’ells pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d’equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals cursats per l’alumne al seu primer cicle, restant el nombre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places s’atorgarà plaça als alumnes que obtinguin la puntuació global més alta segons el criteri de puntuació descrit anteriorment. En cas d’empat en la puntuació global, els sol·licitants en aquesta situació s’ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començarà a admetre les sol·licituds per l’ordre de la lletra inicial resultant del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya pels concursos de mèrits i selecció de personal. A més, es farà una llista d’espera amb la resta dels alumnes, en ordre descendent de puntuació global.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

La selecció estarà a càrrec d’una Comissió Específica, constituïda cada curs només per a aquest fi, la qual estarà formada pels següents membres:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

El dia establert pel calendari anual de preinscripció es publicarà, al tauler d’avisos de la Secretaria del Centre, una llista d’admesos i de no admesos i, si s’escau, una llista d’espera. Sempre que sigui possible també es publicarà a la pàgina web del Centre.

Segons estableix l’art. 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats. No obstant, sempre que sigui possible, es podrà comunicar individualment a cada alumne que hagi presentat la sol·licitud dins del termini, si està admès, si està a la llista d’espera, o si no pot ser admès en cap cas aquell curs.

També, en el cas dels no admesos, s’especificarà el motiu de la no admissió i s’indicarà explícitament que poden recórrer aquesta decisió davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d’un mes.

Un cop acabat el termini de matrícula, si el nombre d’alumnes efectivament matriculats no arriba al nombre màxim de places, s’oferirà plaça als alumnes seguint l’ordre resultant de la llista d’espera.

Si després del període de formalització de la matrícula hi ha vacants es podrà realitzar un segon període de preinscripció i es farà un nou procés de selecció.

Atenent al número de crèdits de l’ensenyament d’Enologia i la suma dels crèdits cursats en el 1r cicle de procedència, en els casos que sigui necessari que l’estudiant realitzi continguts formatius, se li comunicarà individualment, mitjançant la corresponent notificació.

En la mateixa resolució se li notificarà, si s’escau, els mecanismes de substitució d’assignatures coincidents entre cicles.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L’ordre ministerial que determina les titulacions i estudis previs del primer cicle, no preveu l’establiment de complements de formació.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, per a l’obtenció del títol oficial de Llicenciat s’exigirà la superació d’un mínim de 300 crèdits.

De les titulacions d’accés sols hi ha implantades a la URV l’Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries, la Llicenciatura en Química i l’Enginyeria Química; tenint en compte el nombre de crèdits dels primers cicles d’aquests estudis, es desprèn que no cal establir continguts formatius per als estudiants que accedeixen des d’aquests, segons la taula següent:

.
ET Agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries
Química
Enginyeria Química
1r cicle
198
159.5
162
Enologia (sols 2n cicle)
150
150
150
Total crèdits
348
309.5
312
Continguts Formatius
0
0
0

Quan l’estudiant procedeixi d’altres universitats i la suma dels crèdits cursats al 1r cicle sumats amb els d’Enologia no arribi als 300 crèdits, s’adequarà individualment el nombre de crèdits dels Continguts Formatius que haurà de cursar. Formaran part dels Continguts Formatius les assignatures optatives d’Enologia i, en casos excepcionals, a criteri del Centre, de lliure elecció.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

Revisats els plans d’estudi de la URV d’Enginyeria Química (1r cicle), de Química (1r cicle) i d’ET Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries (pla 1997 i 1994), s’ha detectat que en el cas dels dos primers no hi ha coincidència amb el d’Enologia, però sí que existeix en el tercer i quart.

Les assignatures coincidents entre l’ET Agrícola, IAA (pla 1994) de 207 crèdits i l’Enologia de 150 crèdits es donaran per superades a Enologia però, atès que en tots els casos l’obtenció del títol oficial de llicenciat exigeix la superació d’un mínim de 300 crèdits, caldrà tenir present:

Les assignatures coincidents entre l’ET Agrícola, IAA (pla 1997) de 198 crèdits i l’Enologia de 150 crèdits, només pels alumnes que van adaptar de pla vell a pla nou de l’ET Agrícola assignatures optatives activades als efectes d’adaptació en el pla nou, es donaran per superades a Enologia però, atès que en tots els casos l’obtenció del títol oficial de llicenciat exigeix la superació d’un mínim de 300 crèdits, caldrà tenir present:

Quan l’estudiant procedeixi d’altres estudis o hagi cursat com a crèdit lliure alguna de les assignatures troncals o obligatòries d’Enologia, s’adequaran individualment els mecanismes de substitució, si s’escau, tenint en compte el següent:

Si com a resultat de la valoració de l’expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran reconèixer com a crèdits lliures a l’ensenyament d’Enologia.