NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ENGINYERIA EN INFORMÀTICA

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Junta de Govern en la reunió del 27/10/1997.

Amb algunes modificacions proposades pel centre, la Normativa va ser aprovada de nou per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió del 7 de juliol de 2003.

Aquesta Normativa va ser actualitzada i parovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica del dis 14 de febrer de 2008 i va ser ratificada en la sessió del Consell de Govern del 21 de febrer de 2008

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 60.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- Per Ordre Ministerial d'11 de desembre de 1991 (BOE 26/9/1991) modificada per Ordre Ministerial de 8 d'octubre de 1991 (BOE 17/10/1991), s'estableixen les titulacions i els estudis de primer i cicle, així com el complements de formació amb els que es pot accedir al segon cicle de l'ensenyament d'Enginyeria Informàtica.

- Podrà accedir als estudis d'Enginyeria Informàtica (de primer i segon cicle) qui hagi finalitzat el primer cicle d'Enginyeria Informàtica o estigui en possessió del títol d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes o Diplomat en Informàtica.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria a través de la secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds

S’estableixen dos terminis ordinaris per a presentar instàncies per part de les persones interessades que són de l'1 al 24 de juny (60 places) i de l'1 al 20 de setembre (les que no s’hagin emplenat en el període anterior). En el cas que no es cobreixin la totalitat de places en aquests 2 terminis, el director del centre podrà obrir un tercer termini extraordinari del 15 al 31 de gener següent.

Documents a adjuntar

La documentació que han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

  1. Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
  2. Certificat acadèmic personal (original i fotocòpia) o fotocòpia confrontada, on constin les convocatòries dels estudis cursats, així com els crèdits de cada assignatura. En cas que la via d’accés sigui des d’un primer cicle d’una titulació de primer i segon cicle, en el certificat acadèmic s’ha d’esmentar específicament que té el primer cicle superat en la seva totalitat.
  3. En cas que la via d’accés sigui des d’una titulació de primer cicle, original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del títol (o resguard del títol) d’Enginyer Tècnic que dóna accés al segon cicle.
  4. Currículum Vitae.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Es tindrà en compte bàsicament l'expedient acadèmic de l'estudiant, segons el procediment de valoració següent:

La mitjana de l'expedient s'obtindrà d'acord amb la taula d'equivalències següent:

La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent=3, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).

En el cas de plans d'estudis no renovats es farà la mitjana aritmètica.

En el cas de plans d'estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament o els realment cursats, en el cas d'haver-los superat per ajustar-se a la distribució del pla d'estudis, restant el nombre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds és la Comissió d’Accés a Enginyeria en Informàtica, presidida pel director/a o persona en qui delegui, i en la qual actuarà com a secretari/a tècnica el cap de la secretaria. Completaran la comissió un alumne de la titulació i un professor que hi imparteixi docència, que formin part de la Junta de Centre.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

La llista d'admesos i no admesos es farà pública dins els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del període de preinscripció en el tauler d'avisos de l’Escola. La publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats sobre la sol·licitud d'admissió. A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Als alumnes que hagin de superar complements de formació per a obtenir el títol, se'ls enviarà la notificació corresponent en la qual s'especificaran, si s'escau, les assignatures que hauran de superar i el procediment per demanar la seva convalidació, si ja les han superat durant els estudis d’accés.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L'ordre ministerial que determina les titulacions i estudis previs del primer cicle, no preveu l'establiment de complements de formació.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits.

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.