NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: CIÈNCIES DEL TREBALL

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Junta de Govern el 26/02/2001.

Amb algunes modificacions proposades pel centre, la Normativa va ser aprovada de nou per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió del 22 de maig de 2003.

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 60.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- El Reial Decret 1592/1999, de 15 d'octubre, en la seva directriu general quarta, estableix les titulacions que permeten accedir a l'ensenyament de segon cicle: llicenciatura en Ciències del Treball.

- Podran accedir als estudis de Ciències del Treball (només de segon cicle) qui hagi finalitzat els estudis/superat el primer cicle d'alguns dels estudis següents:

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències Jurídiques a través de la secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades serà la segona quinzena del mes de juny. En el cas que no es matriculi la totalitat d'alumnes acceptats, s'obrirà un nou termini del 20 al 22 de setembre.

Hi ha també la possibilitat d'admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudiants del 15 al 31 de gener següent.

Documents a adjuntar

La documentació que han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

  1. Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
  2. Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l'accés al segon cicle, on constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura.
  3. Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  4. Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrit.

La documentació requerida als apartats b), c) i d) no serà necessari aportar-la si es tracta d'ensenyaments i titulacions els expedients dels quals constin a la secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

  1. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent=3, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).
  2. A la nota mitjana resultant se li afegiran, si s'escau, els següents punts per altres titulacions diferents a les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim de 1,5 punts, en base a la puntuació següent:
  1. A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s'afegirà, si és el cas, la puntuació que s'assigni per experiència professional acreditada, per l'exercici de la qual sigui necessari una titulació acadèmica superior:

Seran acceptades les sol·licituds d'admissió fins el número total de places ofertades. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació total obtinguda (nota mitjana expedient acadèmic + altres titulacions + experiència professional, si s'escau). En el cas d'empat en la puntuació total, els sol·licitants en aquesta situació s'ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començarà a admetre les sol·licituds per l'ordre de la lletra inicial que hagi establert la Generalitat de Catalunya pels concursos de mèrits i selecció de personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, durant la segona quinzena de juliol es farà públic al tauler d'avisos de la secretaria del centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle, amb inclusió de la nota mitjana obtinguda per cada sol·licitant a l'apartat b) de criteris de selecció. El llistat també indicarà la documentació que hauran de presentar els admesos per a procedir a la matrícula.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció, amb el mateix procediment esmentat anteriorment.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L'Ordre de 5 de setembre del 2000 (BOE de 19 de setembre 2000) estableix els complements de formació necessaris per a l'accés a les ensenyances conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Ciències del Treball.

Com a conseqüència, en el cas de no haver-ho cursat anteriorment, depenent de la titulació per la qual han accedit, els alumnes hauran de superar les assignatures següents:


Diplomats en Relacions Laborals (Pla 2002 de la URV)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061214
Introducció a l'Economia
4,5
Optativa

Diplomats en Treball Social (Pla 1993 de la URV)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15051212
Gestió i Direcció de Centres
4,5
Optativa

Diplomats en Treball Social (Pla 2001 de la URV)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15051212
Gestió i Direcció de Centres
4,5
Optativa
15051202
Elements d'Economia
4,5
Optativa


Diplomats en Educació Social
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061214
Introducció a l'Economia
4,5
Optativa
15061210
Comptabilitat
4,5
Optativa
15061013
Institucions de Dret Privat
6
Troncal
15061208
Dret Societari
4,5
Optativa
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa

Diplomats en Gestió i Administració Pública
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061013
Institucions de Dret Privat
6
Troncal
15061208
Dret Societari
4,5
Optativa
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Trebal
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal

Diplomats en Ciències Empresarials
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Treball
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal
15061024
Sociologia de les Relacions Laborals
6
Troncal
15061213
Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
Optativa

Diplomats en Turisme
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Treball
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal
15061024
Sociologia de les Relacions Laborals
6
Troncal
15061213
Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
Optativa

Estudis de 1er. cicle de Psicologia
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061013
Institucions de Dret Privat
6
Troncal
15061208
Dret Societari
4,5
Optativa
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa
15061024
Sociologia de les Relacions Laborals
6
Troncal
15061213
Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
Optativa
15061214
Introducció a l'Economia
4,5
Troncal
15061210
Comptabilitat
4,5
Optativa

Estudis de 1er. cicle Dret
Estudis de 1er. cicle Economia
Estudis de 1er. cicle Administració i Direcció d'Empreses

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061014
Hª Social i Política Contemporània
6
Troncal
15073203
Anàlisi de Polítiques Públiques
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Treball
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal
15061024
Sociologia de les Relacions Laborals
6
Troncal
15061213
Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
Optativa

Estudis de 1er cicle d'Humanitats
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061214
Introducció a l'Economia
4,5
Optativa
15061210
Comptabilitat
4,5
Optativa
15061013
Institucions de Dret Privat
6
Troncal
15061208
Dret Societari
4,5
Optativa
15061024
Sociologia de les Relacions Laborals
6
Troncal
15061213
Medi Ambient i Relacions Laborals
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Treball
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal

Estudis de 1er cicle de Sociologia
Estudis de 1er cicle de Ciències Polítiques i de l'Administració
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
15061013
Institucions de Dret Privat
6
Troncal
15061208
Dret Societari
4,5
Optativa
15061019
Psicologia del Treball
4,5
Troncal
15061020
Psicologia de les Organitzacions
4,5
Troncal

Per aquells alumnes que accedeixin al segon cicle de llicenciat en Ciències del Treball des de plans d'estudi no contemplats en la present normativa, es realitzarà un estudi individualitzat sobre els crèdits de formació que hauran de realitzar.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits (120 del segon cicle de llicenciat en Ciències del Treball, i almenys 180 d'un primer cicle o diplomatura)

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius. En aquests casos, l'alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins arribar als 300 crèdits, segons l'ordre consecutiu següent:

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.