NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: BIOTECNOLOGIA

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa per accedir als estudis de Biotecnologia va ser aprovada per la Junta de Facultat d'Enologia del dia 3 de maig de 2007.

Posteriorment va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica del dia 14 de juny de 2007.

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 15.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

Per Ordre ECI/1250/2005, de 25 d'abril de 2005 (BOE núm. 111 de 10 de maig de 2005) s’estableixen les titulacions i els estudis de primer cicle, així com els complements de formació amb els que es pot accedir al segon cicle de l'ensenyament conduent a l’obtenció del títol oficial de llicenciat en Biotecnologia.

Podran accedir als estudis de Biotecnologia, a més a més de qui cursi el primer cicle d'aquest ensenyament:

a) Qui hagi superat el primer cicle d’alguns dels estudis següents:

b) Qui estigui en possessió del títol de:

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat d'Enologia a través de la secretaria del Centre.

Termini

El termini de preinscripció és:

Cada any, durant el mes de maig es farà públic el calendari del procés de preinscripció, admissió i matrícula.

Documents a adjuntar

La documentació que cal d’adjuntar és la que es detalla tot seguit, la qual haurà de presentar-se a la Secretaria com a màxim dins dels 10 dies naturals posteriors a la data de preinscripció, en cas contrari la sol·licitud es desestimarà d'ofici:

Lloc de presentació

La documentació s'haurà de presentar a la Secretaria de la Facultat d’Enologia.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle (sencera en el cas d'enginyeries tècniques o només el primer cicle en el cas de llicenciatures/enginyeries). La puntuació de cada assignatura serà valorada d'acord amb la taula d'equivalències següent:

En el cas de plans d'estudis no renovats es farà la mitjana aritmètica.

En els plans d'estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits superats per l'alumne al seu primer cicle, restant el nombre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places s'atorgarà plaça als alumnes que obtinguin la puntuació global més alta segons el criteri de puntuació descrit anteriorment. En cas d'empat en la puntuació global, els sol·licitants en aquesta situació s'ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començarà a admetre les sol·licituds per l'ordre de la lletra inicial resultant del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya pels concursos de mèrits i selecció de personal. A més, es farà una llista d'espera amb la resta dels alumnes, en ordre descendent de puntuació global.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

La selecció anirà a càrrec d’una Comissió Específica, constituïda cada curs només per a aquest fi, la qual estarà formada pels membres següents:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

El dia establert pel calendari anual de preinscripció es publicarà, al tauler d’avisos de l'ensenyament, una llista d’admesos i de no admesos i, si s’escau, una llista d’espera. Sempre que sigui possible també es publicarà a la pàgina web del Centre.

Segons estableix l’art. 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats. No obstant, sempre que sigui possible, es podrà comunicar individualment a cada alumne que hagi presentat la sol·licitud dins del termini, si està admès, si està a la llista d’espera, o si no pot ser admès en cap cas aquell curs.

També, en el cas dels no admesos, s’especificarà el motiu de la no admissió i s’indicarà explícitament que poden recórrer aquesta decisió davant del rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d’un mes.

En el cas que sigui necessari que l'estudiant realitzi complements de formació, continguts formatius, o mecanismes de substitució se li comunicarà individualment.

Un cop acabat el termini de matrícula, si el nombre d’alumnes efectivament matriculats no arriba al nombre màxim de places, s’oferirà plaça als alumnes seguint l’ordre resultant de la llista d’espera.

Si després del període de formalització de la matrícula hi ha vacants es podrà realitzar un segon període de preinscripció i es farà un nou procés de selecció.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L'ordre ECI/1250/2005, de 25 d'abril de 2005 (BOE núm. 111 de 10 de maig de 2005), estableix els complements de formació que hauran de cursar, de no haver-ho fet amb anterioritat, les persones que accedeixin al segon cicle de Biotecnologia.

Primer cicle d'Enginyer Agrònom / Primer cicle d'Enginyer de Forests

Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en:

  • Indústries Agràries i Alimentàries
  • Explotacions Agropecuàries
  • Hortofructicultura i Jardineria

Enginyer Tècnic Forestal, especialitat en:

  • Explotacions Forestals
  • Indústries Forestals

( s'haurà de cursar 6 crèdits d'Informàtica i 12 crèdits de Biologia Molecular )

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051003
Informàtica
6
Troncal

19051019
300016

Genètica Molecular
CF de Biologia Molecular i Genètica
7,5
4,5
Troncal
CF


Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en:

- Mecanització i Construccions Rurals

( s'haurà de cursar 6 crèdits d'Informàtica i 24 crèdits entre Bioquímica, Microbiologia, Genètica, Genètica Molecular i Fisiologia Animal)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051003
Informàtica
6
Troncal

300017
300018
300016
300019
300020

CF de Bioquímica
CF de Microbiologia
CF de Biologia Molecular i Genètica
CF de Genètica Molecular
CF de Fisiologia
6
4,5
4,5
4,5
4,5
CF
CF
CF
CF
CF


Primer cicle d'Enginyer Químic

Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en:

- Química Industrial

( s'haurà de cursar 6 crèdits d'Informàtica i 24 crèdits entre Bioquímica, Biologia Cel·lular, Fisiologia, Microbiologia, Genètica)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051003
Informàtica (*)
6
Troncal
300017
300018
300016
300021
300020
CF de Bioquímica
CF de Microbiologia
CF de Biologia Molecular i Genètica
CF de Biologia Cel·lular
CF de Fisiologia
6
4,5
4,5
4,5
4,5
CF
CF
CF
CF
CF

(*) En el cas dels alumnes que hagin cursat l'ET Industrial, especialitat en Química Industrial (pla 1993) a la URV no han de cursar la Informàtica donat que han cursat l'assignatura troncal 20021002 Introducció a la Informàtica de 6 crèdits.

Primer cicle de Llicenciat en Farmàcia

( s'haurà de cursar 6 crèdits de Biologia Molecular i 16 crèdits entre Matemàtiques i Informàtica)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
300022
CF de Biologia Molecular
6
CF
19051009
19051003
300023
Càlcul
Informàtica
CF d'Àlgebra
6
6
4
Troncal
Troncal
CF

Primer cicle de Llicenciat en Veterinària

( s'haurà de cursar 12 crèdits de Química i 6 crèdits de Biologia Molecular )

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia

19051005
300024

Fonaments de Química II
CF de Química General

7,5
4,5

Troncal
CF

300022

CF de Biologia Molecular

6

CF

Primer cicle de Llicenciat en Ciències del Mar

( s'haurà de cursar 6 crèdits de Física, 12 crèdits de Química i 12 crèdits de Biologia)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051002

Fonaments de Física

6

Troncal

19051005
300024
Fonaments de Química II
CF de Química General
7,5
4,5
Troncal
CF
19051006
300017
Genètica
CF de Bioquímica
6
6
Troncal
CF

Primer cicle de Llicenciat en Biologia

( s'haurà de cursar 6 crèdits de Física i 16 crèdits entre Matemàtiques i Informàtica)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051002
Fonaments de Física
6
Troncal
19051003
19051009
300023
Informàtica
Càlcul
CF d'Àlgebra
6
6
4
Troncal
Troncal
CF

Primer cicle de Llicenciat en Química

( s'haurà de cursar 6 crèdits d'Informàtica i 18 crèdits entre Biologia Cel·lular, Fisiologia, Microbiologia i Genètica)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051003
Informàtica
6
Troncal
300018
300016
300021
300020
CF de Microbiologia
CF de Biologia Molecular i Genètica
CF de Biologia Cel·lular
CF de Fisiologia
4,5
4,5
4,5
4,5
CF
CF
CF
CF

Primer cicle de Llicenciat en Ciències Ambientals

( s'haurà de cursar 6 crèdits d'Informàtica, 6 crèdits de Termodinàmica i Cinètica Química i 18 crèdits entre Biologia Cel·lular, Fisiologia, Microbiologia i Genètica)

Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
19051003
Informàtica
6
Troncal
19051007
Termodinàmica i Cinètica Química
6
Troncal
300018
300016
300021
300020
CF de Microbiologia
CF de Biologia Molecular i Genètica
CF de Biologia Cel·lular
CF de Fisiologia
4,5
4,5
4,5
4,5
CF
CF
CF
CF

 

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol de Llicenciat exigirà la superació d'un mínim de 300 crèdits.

De les titulacions d'accés que s'imparteixen a la URV es desprèn que no cal establir continguts formatius, segons la taula següent:

1r Cicle
2n cicle Biotecnologia
Total crèdits
Continguts Formatius
ET Agrícola, indústries agràries i alimentàries, pla 1997
198
150
348
0
Enginyeria Química, pla 1993
162
150
312
0
Llicenciatura en Química, pla 1993
159,5
150
309,5
0
ETI, química industrial, pla 1993
235,5
150
385,5
0

Per a altres situacions, cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'adequarà individualment el nombre de crèdits dels Continguts Formatius, els quals podran ser crèdits lliures i/o assignatures optatives, a criteri del Centre, segons sigui l'expedient de l'alumne.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

ASSIGNATURES COINCIDENTS/ MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució dels crèdits cursats prèviament per altres matèries, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es compta un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per donar per superades les assignatures coincidents, sense necessitat de substituir-les.

En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament les coincidències i els mecanismes de substitució.

De les tituacions d'accés que s'imparteixen a la URV es desprèn que no hi ha matèries troncals o obligatòries coincidents amb el 2n cicle de la Llicenciatura en Biotecnologia.

Si la coincidència es dóna amb assignatures optatives i existeix escreix per damunt de 300 crèdits es podran convalidar aquestes assignatures optatives al 2n cicle de l'Ensenyament de Biotecnologia. En els casos en què no es produeixi aquest escreix l'alumne no podrà tornar a cursar aquelles assignatures de contingut coincident.